Del

DTL-A's formand: Overenskomstfornyelse skete i skyggen af coronakrisen

Overenskomstfornyelsen i marts 2020 kom hurtigt til at stå lidt i skyggen af coronaen, måtte formand for DTL's arbejdsgiverforening (DTL-A), Martin Danielsen, konstatere i sin beretning til arbejdsgiverforeningens generalforsamling.

- Det kan være årsagen til, at vi fortsat har relativt nye bestemmelser i overenskomsten, som lever også et meget stille liv. Selvom vi har haft mulighed for at indgå lokalaftaler om fleksibilitet og om lokalløn siden marts 2018, er der endnu ikke indgået aftaler herom. I hvert fald er der ikke – som fastsat i overenskomsten – indsendt en eneste aftale til DTL-A’s orientering, fortalte formanden.

Han opfordrede dog medlemmerne til forsat at være meget opmærksomme på mulighederne for lokale løsninger, der kan komme virksomhederne til gavn, men ofte også tilgodeser ønsker og behov hos medarbejderne.

Om corona-situationen kunne Martin Danielsen berette, at trods adgang hertil, har DTL-A’s medlemmer kun i meget lille grad anvendt hjemsendelse og i endnu mindre grad arbejdsfordeling.

- Men jeg vil igen godt takke 3F for forbundets forståelse for de eventuelle beskæftigelsesmæssige udfordringer under corona-krisen og for hurtig indgåelse af de nødvendige aftaler. Og så glæder jeg mig over, at hovedparten af medlemmerne har kunne klare sig uden disse tiltag, udtalte formanden.

De nu ikrafttrådte ændringer af godskørselsloven fik følgende ord med på vejen.

- Vi har ventet alt for længe på at rettet op få forholdene efter den såkaldte Nortra-sag, men nu bliver der igen stillet krav om, at ansøgere til og indehavere af godskørselstilladelser til lastbiler over 3,5 tons skal følge omkostningsniveauet i de landsdækkende overenskomster, hvilket – i hvert fald indtil videre – vil sige 3F’s overenskomster med ATL og med DTLA.

Formanden pegede på, at ITD og Krifa og Kristelig Arbejdsgiverorganisation og Det Faglige Hus efter ikrafttrædelsen af ændringen har anmodet Færdselsstyrelsen om at godkende deres respektive overenskomster, så deres medlemmer kan få godskørselstilladelser på grundlag af disse overenskomster. Indtil videre ligger sagen til udtalelse i Overenskomstnævnet.

Vanvidskørsel er et stridspunkt
Den netop vedtagne – og nugældende – lov om vanvidskørsel og de deraf følgende konfiskationsmuligheder også af erhvervskøretøjer har vakt nogen utilfredshed i arbejdsgiverkredse.

- Vi er absolut imod vanvidskørsel, men vi er også imod, at sagesløse arbejdsgivere skal straffes ved at få beslaglagt og efterfølgende konfiskeret en måske endda spritny lastbil. Godt nok kan man som ejer søge tabet dækket ved at kræve erstatning af føreren, men hvor mange chauffører har lige en million eller mere på kontoen? lød formandens retoriske spørgsmål.

Martin Danielsen pegede på en indbygget konflikt med 3F om, hvad chaufførerne skal informeres om i tilfælde af vanvidskørsel: - Vi må forvente, at 3F vil rejse en sag og protestere over vores anbefalinger. Den sag tager vi, for jeg har svært ved at tro, at det skulle være i strid med ledelsesretten at orientere sine medarbejdere om konsekvenserne af deres eventuelle ulovlige handlinger.