Del

Kontakt ansvarlig

Jens Gjerløv

Konsulent og sikkerhedsrådgiver. Sikkerhedsrådgivning, miljøledelse. Sekretær for Specialforeningen for Kurér- og Varebilstransportører.

Transport af farligt gods

DTL hjælper med sikkerhedsrådgivning og tolkning af reglerne vedr. farligt gods

Få bredt funderet rådgivning

DTL yder rådgivning og hjælp i forhold til reglerne for transport af farligt gods i kraft af solid faglig ballast hos vore specialister.

Vi har tre vidende og dygtige sikkerhedsrådgivere, der kan råde og vejlede dig om transport af farligt gods på vej og bane. 

Samtidig udbygger DTL løbende vores vidensdatabase, således at vores medlemmer altid kan indhente den mest opdaterede og bredt funderede rådgivning på farligt gods-området.

Derudover arbejder vi for at påvirke reglerne på farligt gods-området, så de tilgodeser dine muligheder for at opnå og fastholde effektive og håndterbare driftsvilkår som transportør.

DTL er løbende i dialog med de relevante myndigheder: politiet, Beredskabsstyrelsen og Færdselsstyrelsen. DTL er også repræsenteret i IRU's farligt gods-gruppe.

DTL leverer din sikkerhedsrådgivning
Virksomheder, som håndterer farligt gods i forbindelse med transport, skal have en sikkerhedsrådgiver.

Kravet gælder, hvis virksomheden transporterer eller afsender farligt gods eller med henblik på transport udfylder transportdokumenter eller klassificerer, mærker, emballerer, læsser eller aflæsser farligt gods.

DTL tilbyder medlemmerne at varetage hvervet som sikkerhedsrådgiver for virksomheden.

Når du som medlem indgår aftale om sikkerhedsrådgivning med DTL, får du ikke én, men tre sikkerhedsrådgivere fra DTL's stærke team af sikkerhedsrådgivere.

Sikkerhedsrådgiveren skal udpeges skriftligt, og man skal til Beredskabsstyrelsen oplyse navn og personnummer på den eller de i virksomheden, der er udpeget.

LÆS MERE

Kontakt DTL's sikkerhedsrådgivere

Yderligere oplysninger

Myndighed

Det er Beredsskabsstyrelsen, der er myndighed på farligt gods-området.

Find flere oplysninger om regler, krav til uddannelse for at transportere farligt gods, ADR-konvention mv. på Beredsskabstyrelsens hjemmeside.

LÆS MERE

Fastgørelse af last: Retningslinjer

Den Europæiske Union har udgivet ”Europæiske retningslinjer for bedste praksis om fastgørelse af last i vejtransport”, som er baseret på den europæiske standard EN 12195-1:2010.

Retningslinjerne er et godt udgangspunkt til brug ved grænseoverskridende transporter og ved transport af farligt gods.

Almindeligt gods skal være anbragt således, at det ikke kan frembyde fare for personer eller medføre skade på ejendom. Det må endvidere ikke kunne slæbe eller falde af på vejbanen, forårsage forstyrrende støvdannelse eller lignende ulempe, vanskeliggøre færdslen eller volde unødig støj.

Det bruges retningslinjerne til
Retningslinjerne kan give grundlæggende praktisk rådgivning og vejledning til alle personer, der er beskæftiget med at laste/losse og fastgøre last på køretøjer, heriblandt transport- og shippingvirksomheder.

Ved vejtransport af farligt gods skal enheder på et køretøj eller i en last, der omfatter farligt gods, være forsvarligt stuvet på køretøjet og være fastgjort eller fastkilet, så de enkelte enheder eller dele af lasten ikke kan forskubbe sig i forhold til hinanden eller til køretøjet under normale transportforhold.

Er du i tvivl, kan du altid tage udgangspunkt i retningslinjerne.

Farligt gods: Uddannelse

Læs mere her

Fyrværkeri

Hvad er fyrværkeri?
Ved fyrværkeri forstås i transportsammenhæng farligt gods, der kan henføres til UN-numrene 0333, 0334, 0335, 0336 og 0337. Det er transportklassificeret i henhold til ADR 1.1G, 1.2G, 1.3G, 1.4G og 1.4S af afsenderen

Transportklassifikationen er afgørende for hvilke krav der stilles til transport og opbevaring af fyrværkeri.

Hvordan skal fyrværkeri transporteres?
Ved vejtransport af fyrværkeri skal medbringes et transportdokument, som ud over de normale oplysninger ved transport af farligt gods skal indeholde ”Netto Eksplosiv Mængde – NEM” og sætningen: ”Klassifikation anerkendt af den kompetente myndighed i (landekode)”, samt evt. yderligere oplysninger i henhold til ADR 5.4.1.2.1.

Endvidere skal naturligvis medbringes skriftlige anvisninger, godkendelsesattest til køretøj, førerens ADR bevis gældende til klasse 1 og billedlegitimation.

Køretøjet skal ud over de orange skilte afmærkes med faresedler på begge sider og bagpå der svarer til de der anvendes på emballagen (angivet i transportdokumentet). Når faresedler placeres på foldeskilte, skal de designes og sikres, således at de ikke kan åbne eller løsne sig fra holderen under transporten (især pga. rystelser eller utilsigtede handlinger).

Begræsninger og tvangsruter
Ved vejtransport af fyrværkeri gælder der særlige regler om begrænsninger af de transporterede mængder, adskillelse fra fødevarer, sammenlæsning med andet farligt gods, lastsikring og stuvning, aflåsning af døre og stive overdækninger, og selvfølgelig de øvrige regler for transport af farligt gods.

Der er også kommet regler om tvangsruter i tættere bebyggede områder ved transport af fyrværkeri, der kan henføres til underklasse 1.1, 1.2 og 1.5. 

Find tvangsruterne på www.politi.dk eller https://trafikkort.vejdirektoratet.dk

Ved parkering skal køretøjer, der medbringer mere end 50 kg (0 kg. for 1.1G og 1.2G) af det eksplosive stof holdes under konstant opsyn for at forebygge eventuelt hærværk og tyveri.

Hvor mængden af det transporterede fyrværkeri ikke overstiger de værdier, der er angivet i ADR for en given transportkategori, må godset transporteres i kolli på én transporterende enhed uden at en række bestemmelser finder anvendelse.

Der skal altid udstedes et transportdokument, medføres en 2 kg. ildslukker ligesom uddannelseskrav for transport under frimængden og bestemmelserne om håndtering og stuvning er gældende.

Godkendelse af køretøjer, ildslukkere og transport på modulvogntog

Godkendelse af køretøjer

Køretøj til transport af stoffer, som tilhører klasse 1 (eksplosive stoffer og genstande), der skal kategoriseres til type EX/II eller EX/III som defineret i ADR, skal synes og godkendes.

Der skal udstedes en ADR- godkendelsesattest, inden de må benyttet til transport af farligt gods klasse 1.

Ildslukkere: Montering og eftersyn

Der skal medbringes håndildslukkere

Håndildslukkerne skal monteres på den transporterende enhed, så de er let tilgængelige for køretøjets mandskab, og så de er beskyttet mod vejrmæssige forhold. Find øvrige krav, herunder til antal, mængder og eftersyn af håndildslukkere, i afsnit 8.1.4 i ADR.

Eftersyn
Det følger bl.a. af afsnit 8.1.4 i ADR, at håndildslukkere skal være egnet til brug på et køretøj, ligesom de skal være CE-mærkede og overholde de relevante krav i standarden EN 3, Del 7. Det fremgår endvidere, at de skal opfylde godkendte nationale standarder for eftersyn.

De nationale bestemmelser om eftersyn af håndildslukkere på køretøjer til vejtransport af farligt gods fremgår af § 15 i bekendtgørelse nr. 828 af 10. juni 2017 om vejtransport af farligt gods.
Af § 15, stk. 2, fremgår, at en sagkyndig person skal foretage et tilsyn af håndildslukkerne mindst én gang om året. Begrebet ”tilsyn” refererer til 2005-udgaven af DS 2320. I den nye udgave af DS 2320 (2020-udgaven) er det tidligere begreb ”tilsyn” ændret til ”egenkontrol”, dog uden at der er sket en indholdsmæssigændring af begrebet.

I 2020-udgaven af DS 2320 opereres desuden med begrebet DCO-mærkede håndildslukkere (tidligere benævnt DS-mærkede håndildslukkere), som er en frivillig ”overbygning” på det grundlæggende krav om anvendelse af CE-mærkede EN 3-håndildslukkere. For DCO-mærkede håndildslukkere er der for så vidt angår den løbende kontrol krav om et årligt serviceeftersyn af en certificeret fyldestation, mens CE-mærkede EN 3-håndildslukkere alene er underlagt krav om egenkontrol.

Beredskabsstyrelsen forstår DCO-ordningen sådan, at DCO-mærkede håndildslukkere falder ud af DCO-ordningen, såfremt der udføres årlig egenkontrol i stedet for serviceeftersyn. Dette medfører dog efter Beredskabsstyrelsens opfattelse ikke, at håndildslukkerne ikke kan anvendes i overensstemmelse med bekendtgørelsen om vejtransport af farligt gods, idet håndildslukkerne alt andet lige fortsat vil leve op til de grundlæggende krav til CE-mærkede EN 3-håndildslukkere.

Uanset ændringerne i den nye udgave af DS 2320 finder Beredskabsstyrelsen, at den hidtidige praksis vedrørende det årlige tilsyn af håndildslukkere kan fortsætte uændret med den tilføjelse, at der med en tilsynsetiket også kan forstås en egenkontroletiket. De nye begreber forventes indarbejdet i § 15 ved den næste gennemgribende revision af bekendtgørelsen om vejtransport af farligt gods (forventeligt i 2023)

Transport af farligt gods på modulvogntog

Modulvogntog må anvendes til transport, når bl.a. disse bestemmelser er opfyldt:

- Bruttovægt af det farlige gods må ikke overstige 40.000 kg
- Alle relevante bestemmelser i ADR skal være opfyldt
- I transportdokumentet skal følgende være angivet: ”Transport i henhold til kapitel 1.5.1 i ADR (M262)” eller (M263) hvis transporten foregår i bulk eller tanke.

LÆS MERE

Udstyr der skal medbringes

I forbindelse med vejtransport af farligt gods over frimængden i køretøjer over 7,5 tons skal hver transporterende enhed medbringe følgende udstyr:

 • Mindst én stopklods pr. køretøj af passende størrelse i forhold til køretøjets vægt og hjulenes diameter
 • To selvstående advarselsmarkeringer
 • Øjenskyllevæske
 • Mindst to håndildslukkere med en samlet kapacitet på mindst 12 kg pulver

For hvert medlem af køretøjets mandskab: 

 • En advarselsvest
 • En transportabel belysningsanordning
 • Et par beskyttelseshandsker
 • Øjenbeskyttelse

Yderligere udstyr som kræves ved fareseddel 2.3 & fareseddel 6.1: 

 • En flugtmaske til hvert medlem af køretøjets mandskab

Yderligere udstyr som kræves ved fareseddel 3, 4.1, 4.3, 8 og 9:

 • En skovl
 • Et afløbsdække
 • En opsamlingsbeholder 

 

Søtransport

Søtransport

Flere rederier oplyser, at de kræver at føreren af et køretøj med farligt gods skal kunne fremvise en ”Containerpakkeattest” (tankbiler undtaget) i henhold til ADR kapitel 5.4.2. 


Hvis ”Containerpakkeattesten” ikke kan fremvises, bliver transporten afvist.

Regler om ”Containerpakkeattest” i henhold til ADR:
Hvis en transport af farligt gods i en stor container/køretøj går forud for en søtransport, skal en containerpakkeattest i henhold til 5.4.2 i IMDG-koden vedlægges transportdokumentet.

Læs mere hos Søfartsstyrelsen - KLIK HER

Bødetakster

Bødetakster

Rigspolitiets Færdselssektion har opdateret bødekataloget, som anvendes ved forberedelser af sigtelser begrundet i overtrædelser af bekendtgørelse nr. 1223 af 30. oktober 2015, Vejtransport af farligt gods.

Bødekataloget er vejledende og anvendes over hele landet med det formål at opnå en retspraksis, der tilsikrer et ensartet bødeniveau. Der er efterhånden opnået retspraksis for store dele af indholdet.

I forbindelse med søtransport af farligt gods, f.eks. ved færgefart til og fra Danmark, skal man forvente, at bødetaksterne bliver beregnet i henhold til reglerne om sikkerhed til søs, hvilket betyder, at startprisen for første overtrædelse vil være på mindst kr. 20.000.