Del

Kontakt ansvarlig

Kurt Rinhack

Konsulent

Kurser og arrangementer

DTL afholder bl.a. vognmandskurser og andre arrangementer

Oversigt

Farligt gods kursus efter ADR kapitel 1.3 - åbne og tilpassede kurser

Tidspunkter og frister

 • 10. feb 2021 kl. 00:00
 • 31. dec 2021 kl. 00:00
 • 30
 • 31. dec 2021 kl. 00:00

Tilmeld

Afholdelsessteder

Farligt gods kursus efter ADR kapitel 1.3 - åbne og tilpassede kurser

Farligt gods kursus efter ADR kapitel 1.3

Transporterer i farligt gods efter reglerne om begrænset mængde (LQ), undtagne mængder (EQ) eller frimængder skal i uddannes efter ADR kapitel 1.3.

 

Bekendtgørelsen om vejtransport af farligt gods kræver, at alle, der er involveret i vejtransport af farligt gods, skal have en viden der passer til deres arbejdsopgaver og ansvarsområde. Det gælder bl.a. personale, der disponerer kørsel, har chaufførkontakt og udfylder transportdokumenter, lager- og terminalpersonale samt chauffører der transporterer farligt gods emballeret i begrænset mængde og farligt gods under frimængden.

 

Har du tænkt på, at god og præcis viden om transporterne samtidig kan øge jeres muligheder for at rådgive kunderne? Og at I kan spare tid i planlægningen, fordi alle relevante personer kender kravene? Alt sammen kan give større kundetilfredshed og være en gevinst for forretningen.

Kurset opfylder de krav, der stilles i ADR–konventionen kapitel 1.3 og omhandler specifikt følgende forhold:

 

GRUNDUDDANNELSE Du bliver bekendt med de generelle administrative bestemmelser i reglerne vedrørende transport af farligt gods ad vej.

FUNKTIONSSPECIFIK UDDANNELSE Du bliver uddannet i reglerne vedrørende transport af farligt gods ad vej i et omfang, som modsvarer administrative opgaver og ansvarsområde.

SIKKERHEDSUDDANNELSE Du bliver uddannet i risici og farer forbundet med farligt gods.

Sikringsuddannelse Du får en viden om eventuelle sikringsplaner i forhold til enkeltpersoners ansvarsområder og opgaver og deres rolle i forbindelse med gennemførelse af sikringsplanerne.

 

Efter kurset vil du være i stand til at arbejde i overensstemmelse med procedurerne for sikker håndtering af farligt gods, ligesom du vil have viden om, hvordan man sammen med det øvrige personale optræder i nødsituationer.

 

KURSET HENVENDER SIG TIL:

Alle ansatte i virksomheden, der er beskæftiget med disponering, kundekontakt og kontakt til chauffører, lager m.m., samt øvrige opgaver i forbindelse med transport af farligt gods. Er du ansat som administrativt personale, og beskæftiger du dig med vejtransport af farligt gods, er dette kursus et krav i henhold til ADR kapitel 1.3.

 

Ansvarlig for kurset: Kurt Rinhack

 

Underviser: Jens Gjerløv/Christian B. Hansen/Kim Tatt Jacobsen

 

  

Åbne kurser

Kurset afholdes både som åbne og som virksomhedstilpassede kurser. Ved de åbne kurser ”samler vi sammen”, og når vi har tilstrækkeligt mange interesserede, sender vi dig en mail med tid og sted for det næste kursus. Tilmeld dig åbent kursus her

 

Virksomhedstilpasset kursus

Et virksomhedstilpasset kursus, der er målrettet jeres behov, er ofte både den bedste og billigste løsning. Her tager vi udgang i jeres produkter og jeres arbejdsgange. Få et tilbud på virksomheds-tilpasset kursus her.

 

Pris for medlemmer: Kr. 600,00 pr. deltager, min. 10 deltagere.

 

Pris for ikke medlemmer: Kr. 850,00 pr. deltager, min. 10 deltagere.

 

Ingen refusion ved afbud senere end tre hverdage før kurset.

EU efteruddannelsesbevis til Gods

Tidspunkter og frister

 • 12. apr 2021 kl. 08:00
 • 4. maj 2021 kl. 16:00
 • 24
 • 6. apr 2021 kl. 08:00

Tilmeld

Afholdelsessteder

Aarhus Tech, skolen for Transport & Logistik, Rekv. nr. 249173

EU efteruddannelsesbevis til Gods

Udløber dit EU efteruddannelsesbevis til Gods i 2021?

Hvis ja, så bliv inspireret her:

Indledning:      I mange år har der været kritik af, at der mangler fornyelse i EU efteruddannelsen. Dette ændres der nu på, så efter opfordring fra en del medlemsvirksomheder udbydes nu en anderledes EU efteruddannelse, når dit CUB (chauffør uddannelsesbevis) skal fornyes.

Undervisningen tilpasses interesse-/arbejdsområder for Vognmænd og ledende medarbejdere i transportvirksomheder således, at udbyttet af uddannelsen kan bruges konstruktivt i dagligdagen med udvikling af medarbejdere, hvor emnerne i efteruddannelsen implementeres i medarbejdernes dagligdag på jobbet.

Målgruppe:     Vognmænd og ledende medarbejdere samt chauffører med ovennævnte særlige interesseområder inden for Godstransport med lastbil over 3500 kg.

Udbud:             Aarhus Tech Hasselager Alle 2, 8260 Viby, og der opfordres til, at deltagere geografisk flytter sig for deltagelse i forløbet.

Da der er tale om AMU kursus er der mulighed for ansøgning af VEU løntabsgodtgørelse, tilskud til kost og logi samt befordringsgodtgørelse efter statens gældende regler.

Herudover kan der søges tilskud fra kompetencefonde efter gældende regler.

Varighed:         37 timer fordelt på 2 x 2 dage med 9 ¼ timer/dag, med 2 uger mellem del 1 og 2)

Kurser:             Der udbydes i foråret 2021, 2 kursusforløb, samt flere efter behov

1. kursus: mandag og tirsdag i henholdsvis uge 6 og 9

2. kursus: onsdag og torsdag i henholdsvis uge 15 og 18

Indhold: Kurset omhandler en integreret ”pakke” af obligatorisk, brancherettet og valgfrit indhold, hvor køreteknikken er den valgfri del.

½ dag med oplæg til defensiv og energirigtig kørsel samt indførelse af ”ny” teknologi, hvor vigtigste faktor ”stress” inddrages. Praktisk kørsel foregår i moderne lastbilsimulator.

½ dag med førstehjælp incl. Hjerte/lungeredning, hvor der suppleres med oplæg til, hvad virksomheden kan lave af tiltag for optimering.

1 dag på Køreteknisk anlæg ”Ring Djursland”, hvor Køreteknisk kursus kombineres med uheldsforebyggelse samt forebyggelse af højresvingsulykker.

Her veksles mellem Køretekniske øvelser med 1 person i bilen og anden person arbejder med teori/praktik omkring uheldsforebyggelse/ højresvingsulykker (deling i 2 hold). 

2 dage  med oplæg til indførelse/vedligehold af chaufførhåndbog, hvor vigtige afsnit (udgangspunkt i eksemplar) gennemgås. Der lægges op til gruppearbejde, hvor deltagerne arbejder med delemner gruppevis som følgende: 

 • Færdselsregler, eks. Nye ændringer i lovgivning, hastighed, standsning/parkering, højde, vægt, akseltryk, spiritus, euforiserende stoffer samt straf og konsekvenser.
 • Køre- og hviletidsregler med hovedvægt på værktøjer og brug af disse (eks. Tacho Online) fot overholdelse af reglerne, samt brug af analog og digital Tachograf.
 • Overholdelse af arbejdstidsdirektiv for mobile lønmodtagere, selvkørende vognmænd samt det almindelige arbejdstidsdirektiv. Hvilket? Hvornår? Hvordan? Der arbejdes med værktøjer der bidrager til implementering af - og mulighed for overholdelse af disse.
 • Planlægning af Trafiksikkerhedsledelse, som bidrager til implementering af rutiner der begrænser skader på personer, gods, køretøj og andet. Herunder indgår lastsikring. Defensiv kørsel indgår også her, da denne bidrager til ændret skadesadfærd. Det er vigtigt, at få beskrevet/oplyst overfor chaufførerne, hvilken betydning en begrænsning i skader har for virksomhedens indtjening.
 • Emner fra uheldsforebyggelse og højresvingsulykker vil med fordel også kunne indgå i chaufførhåndbogen


Deltagere vil efterfølgende være i besiddelse af elektronisk materiale, så virksomhedsledelsen har mulighed for optimering af vigtige tiltag i virksomheden ved at lade disse indgå i chaufførhåndbogen.

 

Inspireret! Grib tasterne og send mail for tilmelding til:

 

Kursussekretær Charlotte Jensen

Telefon: 61987539 Mail: chj@aarhustech.dk

Skriv i emnefeltet: ”EU kursus gennem DTL Danske Vognmænd”Vil du høre mere om de nye tiltag så kontakt:

Uddannelseskonsulent Brian Nielsen

Telefon: 29481919 Mail: brni@aarhustech.dkeller

Konsulent Kurt Rinhack

Telefon: 70159500 Mail: kur@dtl.eu

Vognmandskursus 02/2021

Tidspunkter og frister

 • 17. maj 2021 kl. 08:00
 • 25. jun 2021 kl. 15:00
 • 12
 • 7. maj 2021 kl. 11:00

Tilmeld

Afholdelsessteder

DTL - Region Midt/Nord

Vognmandskursus 02/2021 

 

Vognmandskursus

DTL tilbyder vognmandskursus efter et fleksibelt koncept.

Planlagte kurser

 • 2021: Uge 20 og 25, DTL - Danske Vognmænd, Farvervej 1C 1th, 8800 Viborg
 • 2021: Uge 45 og 50, DTL - Danske Vognmænd, Farvervej 1C 1th, 8800 Viborg

Vognmandskurserne afvikles løbende efter behov rundt i landet, så derfor opfordres interesserede til at melde sig, så vi kan planlægge deltagelse 

Tilmelding

Tilmeld dig hos sekretær Lene Berthelsen: LBE@dtl.eu

Kursets forløb 

Undervisningen har en varighed af min. 144 lektioner*

 • En uge på kursus (53 lektioner*)
 • Hjemmeopgaver i 4 uger (du skal regne med arbejde svarende til ca. 10 lektioner* / uge. Du kan til enhver tid hente hjælp og vejledning fra underviserne
 • På kursus en uge igen (53 lektioner*)

*Én lektion varer 45 minutter

Indhold

 • Virksomhedsledelse og drift
 • Arbejdsmarkeds- og sociallovgivning
 • Tekniske og driftsmæssige forhold
 • Love og bekendtgørelser
 • Ledelse og overenskomstforhold
 • Budget, kalkulationer og bogføring/regnskab
 • Køre- og hviletidsregler herunder trafiksikkerhed
 • Forhandlingsteknik

Målgruppe

Potentielle og kommende vognmænd.

Undervisere

Undervisere fra DTL, TungVognsSpecialisten og eksterne undervisere.

Pris

19.000 kr. + moms (inkl. materialer og forplejning).
17.500 kr. + moms for DTLs medlemsvirksomheder (inkl. materialer og forplejning).

Direkte prøve

Det er muligt at blive fritaget fra kravet om kursus, hvis du kan dokumentere, at du igennem de seneste 5 år har haft en stilling med overordnede funktioner i en godstransportvirksomhed. Fritages du for kurset, skal du dog bestå prøven.

Læs mere i Trafik- og Byggestyrelsens: "Vejledning til brug for ansøgning om adgang til prøve uden forudgående kursus (godskørsel)".

Du kan ansøge om fritagelse for kursus via virk.dk (kræver digital signatur).

Er du godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen til at gå til direkte prøve, hjælper vi gerne med materialer og afvikling af prøven,

Der afholdes løbende direkte prøver.

Vognmandskursus 03/2021

Tidspunkter og frister

 • 8. nov 2021 kl. 08:00
 • 17. dec 2021 kl. 15:00
 • 12
 • 29. okt 2021 kl. 11:00

Tilmeld

Afholdelsessteder

DTL - Region Midt/Nord

Vognmandskursus 03/2021 

 

Vognmandskursus

DTL tilbyder vognmandskursus efter et fleksibelt koncept.

Planlagte kurser

 • 2021: Uge 45 og 50, DTL - Danske Vognmænd, Farvervej 1C 1th, 8800 Viborg

Vognmandskurserne afvikles løbende efter behov rundt i landet, så derfor opfordres interesserede til at melde sig, så vi kan planlægge deltagelse 

Tilmelding

Tilmeld dig hos sekretær Lene Berthelsen: LBE@dtl.eu

Kursets forløb 

Undervisningen har en varighed af min. 144 lektioner*

 • En uge på kursus (53 lektioner*)
 • Hjemmeopgaver i 4 uger (du skal regne med arbejde svarende til ca. 10 lektioner* / uge. Du kan til enhver tid hente hjælp og vejledning fra underviserne
 • På kursus en uge igen (53 lektioner*)

*Én lektion varer 45 minutter

Indhold

 • Virksomhedsledelse og drift
 • Arbejdsmarkeds- og sociallovgivning
 • Tekniske og driftsmæssige forhold
 • Love og bekendtgørelser
 • Ledelse og overenskomstforhold
 • Budget, kalkulationer og bogføring/regnskab
 • Køre- og hviletidsregler herunder trafiksikkerhed
 • Forhandlingsteknik

Målgruppe

Potentielle og kommende vognmænd.

Undervisere

Undervisere fra DTL, TungVognsSpecialisten og eksterne undervisere.

Pris

19.000 kr. + moms (inkl. materialer og forplejning).
17.500 kr. + moms for DTLs medlemsvirksomheder (inkl. materialer og forplejning).

Direkte prøve

Det er muligt at blive fritaget fra kravet om kursus, hvis du kan dokumentere, at du igennem de seneste 5 år har haft en stilling med overordnede funktioner i en godstransportvirksomhed. Fritages du for kurset, skal du dog bestå prøven.

Læs mere i Trafik- og Byggestyrelsens: "Vejledning til brug for ansøgning om adgang til prøve uden forudgående kursus (godskørsel)".

Du kan ansøge om fritagelse for kursus via virk.dk (kræver digital signatur).

Er du godkendt af Trafik- og Byggestyrelsen til at gå til direkte prøve, hjælper vi gerne med materialer og afvikling af prøven,

Der afholdes løbende direkte prøver.