Del

Overenskomst

Her kan du læse om Transportoverenskomsten mellem DTL's arbejdsgiverforening og 3F Transportgruppen og bl.a. se lønoversigten i forlængelse af overenskomsten

OK2020: Her er hovedpunkterne i aftalen

DTL’s arbejdsgiverforening (DTL-A), Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F Transportgruppen indgik d. 1. marts 2020 en aftale om fornyelse af Transportoverenskomsten for perioden 1. marts 2020 til 28. februar 2023. Se hele overenskomsten herunder.

Normaltimelønninger
Normallønssatserne pr. time forhøjes pr. 1. marts 2020 med 3,20 kroner til 131,80 kroner pr. time, pr. 1. marts 2021 med 3,20 kroner til 135,00 kroner pr. time, og pr. 1. marts 2022 med 3,15 kroner til 138,15 kroner pr. time.

Arbejde på ubekvemme arbejdstider
Satserne forøges med 1,6 procent hvert år pr. 1. marts i overenskomstperioden.

Overarbejde
Satserne forøges med 1,6 procent hvert år pr. 1. marts i overenskomstperioden.

Særlig opsparing
Bidraget til særlig opsparing forøges hver år pr. 1. marts i overenskomstperioden med 1 procentpoint.

Den del af den særlige opsparing, som medarbejderen ikke har disponeret over, udbetales af virksomheden på følgende måder:

  • Særlig opsparing ud over 4 procent point udbetales løbende sammen med medarbejderens løn.

  • For så vidt angår de 4 procent point på særlig opsparing, opgøres saldoen og skal udbetales ved udgangen af juni måned og ved kalenderårets udløb samt vedfratræden.

Den enkelte medarbejder og virksomheden kan dog aftale, at det samlede bidrag til særlig opsparing udbetales løbende sammen med lønnen eller to gange om året ved udgangen af juni og ved kalenderårets udløb.

Lokalløn
Muligheden for at indgå aftale om lokalløn er blevet gjort permanent. Satser for lokalløn stiger med 0,50 kroner hvert år pr. 1. marts i overenskomstperioden.

Ændringer af løn og satser mv. for den Grænseoverskridende overenskomst
Satserne forøges med 1,6 procent hvert år pr. 1. marts i overenskomstperioden.

Løn til lærlinge
Lønsatserne for lærlinge forøges med 1,7 procent pr. 1. marts hvert år.

Pension
Pensionsbidraget reguleres ikke i overenskomstperioden. Det er aftalt, at medarbejdere, som når folkepensionsalderen efter den 1. maj 2020 kan vælge, om opsparingen til pension skal fortsætte, eller om pensionsbidraget skal udbetales løbende med lønnen.

Pension til lærlinge
Pr. 1. september 2020 har lærlinge ret til pension, når lærlingen er fyldt 18 år samt har opnået to måneders anciennitet i virksomheden. Pensionssatserne er afhængige af lærlingens alder.

Løn og opsigelse under sygdom
For medarbejdere omfattet af Transportoverenskomsten udvides retten til fuld løn under sygdom fra 56 dage til 70 dage.

Medarbejdere med tre års anciennitet kan ikke opsiges i den periode, hvor medarbejderen har ret til løn under sygdom, såfremt medarbejderen er uden egen skyld i den påtænkte opsigelse.

Ved afskedigelser af større omfang kan opsigelse dog finde sted under sygdom. Det er aftalt, at beskyttelsen mod opsigelse under sygdom ikke gælder funktionærlignende ansættelser.

Øremærket forældreorlov
Med virkning fra den 1. juli 2020 udvides forældreorlovsperioden til i alt 16 uger, hvoraf 8 uger er øremærket faderen, mens 5 uger er øremærket moderen. De resterende 3 ugers orlov kan fordeles frit mellem forældrene.

Børns sygdom og lægebesøg sammen med barnet
Der gives fremover medarbejderen ret til yderligere een fridag, hvis medarbejderens hjemmeværende barn/børn under 14 år fortsat er sygt efter 1. hele sygedag. Fridagen afholdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb fra sin særlige opsparing.

Den 1. maj 2020 indføres der ret til frihed i forbindelse med lægebesøg sammen med barnet. Det gælder for medarbejdere og ansatte under uddannelse med mindst 9 måneders anciennitet, som opfylder betingelserne for at holde barns 1. sygedag. Frihed til lægebesøg sammen med barnet afholdes uden løn, men medarbejderen kan få udbetalt et beløb fra sin særlige opsparing svarende til det faktisk fravær.

Uddannelse i forbindelse med afskedigelse
Der indføres nye regler om uddannelse i forbindelse med afskedigelse.

Bidrag til udviklingsfonde
Fra 2. kvartal 2020 forhøjes bidraget til Udviklings- og Samarbejdsfond for transport- og lagerområdet fra kroner 0,20 til kroner 0,25 pr. præsteret arbejdstime.

Transportoverenskomsten 2020-2023

Se Transportoverenskomsten mellem DTL's arbejdsgiverforening og 3F Transport her

OK2020: Lønoversigt pr. 1. marts 2022

OK2020: Lønoversigt pr. 1. marts 2021