Del

Kontakt ansvarlig

Søren Büchmann Petersen

Chefkonsulent. Kørselsområderne affald, jord og levende dyr, samt miljø- og klimaspørgsmål generelt. Sekretær for Danaffald

Affaldstransport

DTL arbejder for, at de private affaldstransportører skal spille en markant rolle ved transport, indsamling og genvinding i affaldssektoren.

Positiv udvikling mod genanvendelse

Affald og affaldshåndtering er en vigtig servicefunktion i det moderne samfund, som stiller stadig større krav til hygiejne og miljø.

Affaldsområdet er under forandring. Affald vil i fremtiden i stadig højere grad
blive betragtet som en ressource i forbindelse med overgangen til cirkulær økonomi.

Det er naturligt, at synet på affald ændres i takt med befolkningens stigende bevidsthed om ressourcer, cirkulær økonomi og genbrug.

DTL mener, at udviklingen mod cirkulær økonomi og større genanvendelse er positiv og skal fremmes af en dynamisk og markedsorienteret affaldssektor, som har fokus på effektivitet og udvikling.

DTL arbejder for, at de private virksomheder skal spille en stor rolle ved transport, indsamling og genvinding i affaldssektoren, fordi de private initiativer kan tilføre meget af den dynamik, som sektoren har brug for.

Det er i den forbindelse vigtigt at fastholde de politiske initiativer til at liberalisere og markedsorientere affaldssektoren.

Kommunernes hjemtagning hæmmer fri konkurence
DTL ser derfor med bekymring på de aktuelle tendenser til, at kommunerne hjemtager opgaver på affaldsområdet, herunder indsamling af affald.

Kommunernes hjemtagning er problematisk af flere grunde. Hjemtagning betyder, at opgaverne trækkes ud af konkurrence og monopoliseres.

Det vil ofte betyde, at opgaveløsningen bliver dyrere og at udviklingen sættes i stå, fordi udvikling og effektivisering ikke længere er en konkurrenceparameter blandt flere aktører i sektoren.

Genanvendelse: Ambitiøse mål

EU’s affaldsdirektiver udgør den overordnede ramme for affaldsområdets udvikling.

Med vedtagelsen af EU's nye affaldsdirektiver i 2018 blev der fastsat ambitiøse mål for genanvendelse, som skal realiseres i de kommende år.