Del

Kontakt ansvarlig

Marianne Kragh

Chefkonsulent i Dansk Erhverv. Uddannelse.

Uddannelse

Som medlem af DTL's arbejsgiverforening kan du søge tilskud fra flere fonde på uddannelsesområdet

Transport- og Lagerområdets Kompetenceudviklingsfond (TLK)

Virksomhederne indbetaler et årligt beløb på 780 kr. pr. fuldtidsansat medarbejder til denne fond. Pension Danmark udsender en opkrævning halvårligt, opgjort på baggrund af virksomhedens pensionsindberetning.

Kurser og uddannelser med tilskud fra TLK-fonden
Der er mulighed for at søge støtte og tilskud fra TLK-fonden, når virksomheder ønsker at sende deres medarbejdere på efteruddannelse.

Der findes to positivlister – positivliste A og positivliste B – inden for transportområdet. Liste A vedrører aftalt uddannelse, og liste B dækker over selvvalgt uddannelse. Listerne kan ses på Pension Danmarks hjemmeside: https://www.pension.dk/virksomhed/services/artikler/kurser-med-tilskud/

Liste A over aftalt uddannelse
Medarbejdere, der ved uddannelsens start har mindst 6 måneders uafbrudt anciennitet i virksomheden, har ret til at få fri – med sædvanlig overenskomstmæssig løn, samt deltagerbetaling betalt – til deltagelse i erhvervsrettet efteruddannelse, der er aftalt mellem virksomheden og medarbejderen. Der kan maksimalt bevilges tilskud i op til 2 uger (10 arbejdsdage) pr. medarbejder pr. år. Det er en forudsætning, at kurset fremgår af Positivliste A - Se hvilke kurser, I kan få tilskud til.

Liste B over selvvalgt uddannelse
Medarbejdere, der har mindst 6 måneders uafbrudt anciennitet i virksomheden, og som er ansat under Transportoverenskomsten, har ret til 2 ugers (10 arbejdsdage) frihed pr. år til deltagelse i uddannelse efter eget valg (selvvalgt uddannelse). Ved fortsat beskæftigelse i samme virksomhed har medarbejderen ret til at akkumulere denne ret i maksimalt 3 år – dvs. opsamle 6 uger over 3 år. For Liste B over selvvalgt uddannelse ydes der tilskud til: Alle AMU-kurser (arbejdsmarkedsuddannelser), undtagen kurser på Liste A.

Hvilke uddannelser yder fonden tilskud til?
Arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-kurser)
Individuel Kompetencevurdering (IKV)
Forberedende Voksenundervisning (FVU) i matematik og læsning
Udvalgte kurser inden for Almen Voksenuddannelse (AVU)
Ordblindeundervisning for voksne (OBU)
Screening til OBU
Screening til FVU
Realkompetencevurdering (RKV) før erhvervsuddannelse for voksne (EUV)
Danskuddannelse til voksne udlændinge (Danskuddannelse 1, 2 og 3), når uddannelsesaktiviteten foregår i arbejdstiden, og der udbetales sædvanlig løn. Der ydes ikke tilskud til deltagerbetalingen.

Almen efteruddannelse
Der er ingen begrænsning på antal kursusdage til FVU-kurser, Ordblindeundervisning og Danskundervisning for udlændinge, Screening til FVU, Screening til OBU og Indledende vurdering.

Se hvilken almen efteruddannelse, I kan få tilskud til. 

Tilskud til FVU-screening

TLK-fonden yder tilskud til at gennemføre en FVU-screening af jeres ansatte på op til 4 timer sammenlagt, forud for FVU-undervisning eller ordblindeundervisning (OBU). Tilskuddet tager højde for, at der ikke er adgang til Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) ved en sådan screening.

Tilskudssatser
Tilskuddets størrelse afhænger af, hvilken uddannelse der søges. Alle tilskudssatser neden for er angivet i 2024-niveau.

Transport DTL

IKV, FVU og Danskuddannelse 1, 2 og 3          85 kr. pr. time

Aftalt uddannelse                                                    35 kr. pr. time

Selvvalgt uddannelse                                             125 kr. pr. time

RKV før EUV                                                              60 kr. pr. time

FVU-screening                                                          212,03 kr. pr. time

Løntabsgodtgørelse (VEU) og Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)
Virksomheder, som ønsker at søge tilskud fra TLK-fonden, skal søge VEU-godtgørelse eller SVU-godtgørelse ved medarbejderes deltagelse i AMU-kurser eller FVU og IKV.

Godtgørelsen, der dækker virksomhedens løntab i den periode, hvor medarbejderen deltager i efteruddannelse, udgør i 2024 127,03 kr. pr. time (4.700 kr. pr. uge). Det svarer til 100% af dagpengesatsen. Beløbet beregnes efter, hvor meget undervisning, medarbejderen er tilmeldt, og hvor meget vedkommende har været fraværende fra arbejdet på grund af uddannelse.

Prisen for et AMU-kursus udgør mellem 134 og 200 kr. pr. dag pr. deltager.

Der kan også søges et statsligt tilskud til befordring samt kost og logi, hvis uddannelsen forudsætter ophold eller internat.

De nævnte tilskud fra fonden skal finansiere udgifter som tilskud til kursusgebyr, kursusmaterialer, øvrige transportudgifter samt løntab.

Tilskuddet udbetales til virksomhedens NemKonto.

Støtte til EUV1- eller EUV2-forløb

En medarbejder med ret til 6 ugers uforbrugt frihed til selvvalgt uddannelse kan med virksomheden indgå en aftale, hvorefter medarbejderen bytter sine 6 ugers uforbrugte selvvalgte uddannelse til en uddannelsesaftale:

  • Godschauffør
  • Kranfører
  • Tankbilchauffør
  • Flyttechauffør
  • Renovationschauffør
  • Lager- og transportoperatør
  • Lager- og logistikoperatør
  • Buschauffør i kollektiv trafik
  • Turistbuschauffør
  • Havne- og terminalarbejder

 

Det er en forudsætning, at medarbejderen er realkompetencevurderet til at gennemføre erhvervsuddannelsen som et EUV1- eller EUV2-forløb.

Medarbejderen modtager under forløbet sædvanlig overenskomstmæssig løn. Virksomheden modtager støtte fra TLK-fonden til maksimalt 10 ugers skoleophold samt et eventuelt svendeprøvemodul herudover.

Tilskuddet søges via Pension Danmark.

 

 

Godstransportområdets Uddannelses- og Udviklingsfond (GUU)

Virksomhederne indbetaler 0,25 kr. pr. præsteret arbejdstime (2020-niveau) til fonden. Pension Danmark udsender en opkrævning halvårligt, opgjort på baggrund af virksomhedens pensionsindberetning.

Bonusordning og refusion af udgifter til lærlinge

GUU-fonden yder tilskud i form af en bonus på 10.000 kr. til alle virksomheder, der indbetaler til GUU-fonden, og som uddanner lærlinge inden for vejgodstransportuddannelsen. Det gælder både ordinære elever/ lærlinge og voksenlærlinge. Bonussen udbetales til virksomheden, når lærlingen har fået sit svendebrev. Virksomhederne kan også få refunderet deres udgifter til lærlingens studietur og svendeprøvegebyr.

Det er en forudsætning for at kunne modtage tilskud fra fonden, at virksomhederne kan dokumentere at have afholdt udgifter til lærlingens studietur samt svendeprøvegebyr. For at modtage bonus er det endvidere en betingelse, at virksomheden indsender kopi af lærlingens uddannelsesaftale.

Ansøgning om bonus samt refusion af udgifter til svendeprøvegebyr og studietur skal indsendes til Dansk Erhverv efter nedenstående procedure senest 3 år efter, at eleven/lærlingen er udlært. Dvs. at datoen på svendebrevet ikke må være mere end 3 år gammel på ansøgningstidspunktet.

Mentorbonus
GUU-fonden yder tilskud i form af en bonus på 5.000 kr. til medarbejdere, der har gennemført Transportbranchens Mentoruddannelse. Transportbranchens Mentoruddannelse er for den person i virksomheden, der i forvejen har med lærlinge at gøre, f.eks. som oplæringsansvarlig.

Bonussen udbetales til virksomheden, når medarbejderen har gennemført uddannelsen.

Læs mere om mentoruddannelsen, som består af et uddannelsesforløb på 3 dage

Det er en forudsætning for modtagelse af mentorbonus, at virksomheden kan dokumentere, at der ansættes en transportlærling i samme kalenderår, som medarbejderen deltager i mentoruddannelsen.

Bonus opnås ved indsendelse af dokumentation i form af bevis for gennemført mentoruddannelse samt kopi af uddannelsesaftale på den nye lærling. Læs mere om procedurer for ansøgning neden for.

Sådan søger du
Ansøgning om lærlingebonus, refusion og mentorbonus følger samme procedure og sker ved udfyldelse af dette skema: Ansøgning til Godstransportområdets Uddannelses- og Udviklingsfond (GUU)

Virksomheden vil efterfølgende modtage en mail med et link, hvor den nødvendige dokumentation skal uploades.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Chefkonsulent, Marianne Kragh – mar@danskerhverv.dk

DA/LO Udviklingsfonden

Virksomhederne indbetaler 0,45 kr. pr. præsteret arbejdstime (2020-niveau) til denne fond.

Opkrævninger hertil forestås af Dansk Arbejdsgiverforening (DA).

Læs pjecen Rekruttering og uddannelse i transportbranchen

Yderligere oplysninger

Du kan finde mere information om kurser, efteruddannelse og tilskud fra uddannelses- og kompetencefonde på følgende sider:

www.amukurs.dk

www.amutransportdanmark.dk

www.efteruddannelse.dk

www.pensiondanmark.dk

www.pension.dk/uddannelsesfonde