Del

Arbejdsgruppe får seks måneder til at diskutere 11 kilos-regel

Det udvalg, som transportminister Trine Bramsen har nedsat til at vurdere bl.a. problemerne med håndhævelsen af 11 kilos-reglen, skal aflevere sine anbefalinger ved udgangen af oktober. DTL anbefaler, at reglen helt afskaffes.

Senest 31. oktober i år skal et udvalg nedsat af transportministeren aflevere sin slutrapport med anbefalinger til, hvordan man i fremtiden undgår, at varebilstransportører omgår 11 kilos-reglen, og hvordan man sikrer, at politiet effektivt kan håndhæve reglen samt, at der er ordentlige arbejdsvilkår for varebilschauffører.

Det fremgår af det kommissorium til udvalget, som Transportministeriet har udfærdiget. Blandt medlemmerne af arbejdsgruppen er bl.a. DTL – Danske Vognmænd, Dansk Erhverv, Dansk Industri, ITD, 3F, Danske Medier og Danske Speditører.

Arbejdsgruppen er resultatet af, at transportminister Trine Bramsen ikke kunne samle flertal for det lovforslag, som hendes forgænger Benny Engelbrecht fremsatte i 2021, fordi blå blok samt Det Radikale Venstre ønsker at bevare reglen. 11 kilos-reglen undtager varebilvognmænd, der fragter pakker på under 11 kilo pr. stk., for kravet om godskørselstilladelse.

DTL: Afskaf reglen og undtag aviser og pizzaer
Hos DTL mener adm. direktør Erik Østergaard, at 11 kilos-reglen bør ryge på historiens mødding.

- Problemerne med 11 kilos-reglen er dokumenteret til overflod og er nævnt eksplicit i det kommissorium, der nu foreligger. Vi har at gøre med et område af godskørselsmarkedet, hvor vi af en eller anden grund stadig tillader plattenslageri og useriøse aktører, der underbyder seriøse varebilsvognmænd. Både Færdselsstyrelsen og politiet er imod reglen, og på sættemødet i udvalget i starten af maj forklarede Rigspolitiet endda endnu en gang om de mange problemer med at håndhæve reglen, siger DTL-direktøren, som på lederplads her i bladet bl.a. har kaldt reglen for “et politisk misfoster”.

Han understreger dog, at han ser frem til, at alle udvalgets parter går ind i et reelt arbejde om reglens fremtid. De drøftelser bør bl.a. handle om, hvordan man kan undtage visse godstyper fra godskørselsloven regler.

- Jeg mener ikke, det bør være vanskeligt eller odiøst at skrive fx aviser, reklamer og pizzaer ud af godskørselslovens bestemmelser, hvis det betyder, at vi kan få lagt 11 kilos-reglen i graven. Og så får vi jo vished for, om det reelt er de godstyper, hele diskussionen om reglen handler om, siger Erik Østergaard med adresse til de politikere, som bl.a. har fremhævet, at pizzaudbringningen vil blive truet, hvis 11 kilos-reglen bliver afskaffet.

Arbejdsgruppen mødes én gang om måneden og skal på den baggrund udarbejde anbefalinger til Folketinget.

Endnu færre varebilstransportører bliver nu omfattet af reglerne

Det flertal bestående af blå blok samt Det Radikale Venstre, som er imod afskaffelsen af 11 kilos-reglen, vedtog den 10. maj 2022 den del af regeringens lovforslag, som handler om vægtgrænsen for, hvornår en varebil er omfattet af godskørselsloven.

Fra den 1. januar 2023 hæves vægtgrænsen således fra 2.000 til 2.500 kg, og det betyder, at færre varebiler vil være omfattet af godskørselslovens regler om bl.a. tilladelser, uddannelse, økonomisk vandel, gæld til det offentlige mv.

Læs historien i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 5, 2022