Del

Kontakt ansvarlig

Kurt Rinhack

Konsulent

Midlertidigt løntilskud

I perioden 1. maj-31. december 2020 får du som privat arbejdsgiver et midlertidigt løntilskud for dine elever.

Nyt midlertidigt løntilskud 

Fra 1. maj til 31. december 2020 får du som privat arbejdsgiver automatisk et midlertidigt løntilskud for dine elever - ud over lønrefusionen fra AUB og praktikbonus fra Praktikplads-AUB.

Det betyder, at du kan få dækket det meste af dine lønudgifter i resten af 2020. 

Størrelsen på løntilskuddet afhænger af uddannelsesaftalen. Du får:

  • 75 % af elevlønnen for de elever, som I allerede har ansat.

  • 90 % af elevlønnen for nye ordinære uddannelsesaftaler, der starter fra 1. maj 2020.

  • 45 % af elevlønnen for nye elever med korte uddannelsesaftaler, der starter 1. maj 2020 eller derefter. Det er et krav, at I ikke tidligere har haft en kort uddannelsesaftale med samme elev.

Det er væsentligt at være opmærksom på, at de nye løntilskudsordninger ikke kun indeholder tilskud til nye aftaler, men også til de aftaler, der allerede er indgået eller i gang.

Du får kun løntilskud for de perioder, hvor eleven er i praktik.

Under skoleophold får du forhøjet lønrefusionssatsen med 20 procent for ordinære uddannelsesaftaler, kombinationsaftaler og restuddannelsesaftaler i resten af 2020.

Løntilskuddet udbetales automatisk
Det midlertidige løntilskud bliver udbetalt automatisk til din NemKonto, så du skal ikke søge om det. Børne- og Undervisningsministeriet og AUB arbejder på at få ordningen i gang hurtigst muligt. 

Første gang du får løntilskuddet, er forventelig i september 2020. Her vil du få løntilskuddet med tilbagevirkende kraft fra 1. maj 2020.

Sådan beregner AUB løntilskuddet
Når AUB beregner dit løntilskud, ses på, hvilke elever, du har, og den løn, du har indberettet for eleven til Skattestyrelsens eIndkomst-register.

Du kan dog ikke få løntilskud for elever, hvis du modtager lønkompensation fra Erhvervsstyrelsen i samme periode.

Løntilskuddet er midlertidigt og gælder fra 1. maj 2020 til og med 31. december 2020. Alle virksomheder i den private sektor er omfattet af ordningen. 

Særligt om voksenlærlinge
Voksenlærlinge vil have ret til tilskud fra trepartsaftalens ordning – og have mulighed for samtidig at modtage voksenlærlingetilskuddet.

Trepartsaftale om AUB
Herunder kan du læse spørgsmål og svar om trepartsaftalen, som blev indgået i maj 2020, om AUB mv.

Trepartsaftale om AUB: Spørgsmål og svar

Hvornår er en elevaftale ”indgået” i aftalens forstand?

Svar: Aftalen regnes som indgået, når eleven starter på virksomheden og får løn.

Gives der bonus for EGU-elever?

Svar: Erhvervsgrunduddannelsen (EGU) for FGU-elever er ikke omfattet af Trepartsaftalen om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt, da uddannelsen ikke er omfattet af AUB-ordningen.

Ny aftale (18.6. 2020) - For også at styrke EGU-elevernes mulighed for at få en praktikaftale med en virksomhed, indføres et ekstra tilskud til private arbejdsgivere for nye egu aftaler med virksomhedspraktik, som indgås i resten af 2020. Tilskuddet vil blive udmøntet som et tillæg til den eksisterende bonusordning på egu.

Hvordan forholder aftalen sig til voksenlærlinge?

Svar: Voksenlærlinge vil have ret til tilskud fra trepartsaftalens ordning – og have mulighed for samtidig at modtage voksenlærlingetilskuddet.

Gælder muligheden for tilskud også i prøvetiden?

Svar: Ja.

Skal virksomheden søge, eller udbetales tilskuddet automatisk?

Svar: Det bliver en automatisk løsning for udbetalingerne, der håndteres af AUB, så I ikke skal søge for tilskud til jeres elever.

Kan en eksisterende kort aftale erstattes af en restlæreaftale – med 90 pct. refusion?

Svar: Ja. En restlæreaftale betragtes som en ny aftale.

Hvordan beregnes løntilskuddet? Indgår alle lønelementer herunder overarbejdsbetaling, fritvalgskonto osv.?

Svar: Tilskud beregnes på baggrund af faktisk løn (alle løndele inkl. pension og frit valg). Overarbejdsbetaling kan ikke forventes inkluderet.

Hvornår vil lønrefusionsordningen være i funktion?

Svar: Det forventes, at udbetaling vil ske ad flere omgange med en første udbetaling primo september med – formentlig – en efterfølgende regulering/udbetaling senere på året og endelig opgørelse i løbet af første halvår 2021.

Endelig tidsplan afhænger dog af systemudvikling til håndtering af det, og skal derfor tages med forbehold.