Del

Vognmændene kan også få brug for statens kompensationer

Regeringen og Folketinget har nu åbnet op for, at der gives midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter, midlertidig lønkompensation og bedre mulighed for at låne penge.

Samtidig er initiativerne målrettet alle typer af virksomheder fra freelancere, selvstændige erhvervsdrivende, mellemstore og store virksomheder.

DTLs adm. direktør Erik Østergaard udtrykker stor ros til handlekraften og velvilligheden fra politisk side:

- Det er den rigtige vej at gå i øjeblikket. Jeg ved godt, at vognmændene som helhed ikke lige i øjeblikket er blandt dem, der står forrest med hatten i hånden. Der har være nok at lave, og vognmænd og chauffører gør et kæmpearbejde for at få samfundet til at fungere under de nuværende omstændigheder.

- Men tiderne kan også blive trange for transporten, efterhånden som mange aftagere af varer og producenter af affald lukker ned eller går på vågeblus. Transporten er termometeret på, hvordan det går i samfundet, og jeg er ikke i tvivl om, at der snart kan være vognmænd, der kan have behov for at gøre brug af ordningerne. Jeg er ekstra glad for, at der også gøres noget for den selvstændige, for rigtig mange af vores medlemmer er selvkørende vognmænd med medhjælpende ægtefæller, udtaler Erik Østergaard.

Her kommer en komprimeret oversigt over de for transporterhvervet mest interessante kompensationsordninger:

Garantiordning for SMV’er

Der indføres en statsgaranti på 70 pct. af bankernes nye udlån til ellers sunde SMV’er i de relevante brancher, der kan dække driftstab som følge af Covid-19. Det er en forudsætning for at blive omfattet af ordningen, at man har oplevet et driftstab på over 30 pct.

Garantirammen forhøjes nu til 17,5 mia. kr. med en tabsramme på 5,4 mia. kr., hvorved ordningen samlet set kan understøtte udlån på 25 mia. kr.

Ordningen indebærer statsstøtte og vil skulle godkendes af kommissionen.

Garantiordning for større virksomheder

Der indføres en garantiordning for 70 pct. af bankernes udlån til større virksomheder, der kan dokumentere et omsætningstab på over 30 pct. som følge af Covid-19.

Garantirammen forhøjes nu til 25 mia. kr., således at ordningen vil kunne understøtte ud-lån for 35,7 mia. kr. Ordningen vil skulle fungere på markedsvilkår

Midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter

Der indføres derfor en midlertidig kompensation for virksomheders faste udgifter baseret på følgende principper,

  1. Virksomheder på tværs af brancher skal kunne få kompensation
  2. Kompensationen målrettes virksomheder med et stort fald i omsætningen hjemme (mere end 40 pct.)
  3. Kompensationen målrettes faste udgifter og udgør mellem 25 og 80 pct.
  4. Kompensation dækker op til tre måneder og udbetales hurtigst muligt
  5. Hvis omsætning er faldet væsentligt mindre, skal kompensationen betales tilbage
  6. Virksomheder, som er ramt af forbud og må lukke, kan få kompensation på 100 pct. af de faste udgifter

Afgrænsning af ordningen

I ordningen kan virksomheder få godtgjort dokumenterbare faste udgifter, herunder fx husleje, renteudgifter og uopsigelige kontraktbundne udgifter i en periode (fx leasing), hvor virksomhederne er udsat for en stor omsætningsnedgang.

Andelen af de faste udgifter, der kompenseres er følgende:

- 80 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 80-100 pct.

- 50 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 60-80 pct.

- 25 pct., hvis omsætningsnedgangen har været på 40-60 pct.

Midlertidig kompensationsordning for selvstændige og freelancere

Der indføres derfor en midlertidig kompensationsordning for selvstændige og freelancere.

Ordningen betyder, at de små selvstændige, der oplever mere end 30 pct. nedgang i omsætningen som konsekvens af COVID-19 virus, kan blive kompenseret. Det skal være med til at holde hånden under de mange danske selvstændige og små erhvervsdrivende.

Kompensationen fra staten er 75 pct. af omsætningstabet, dog maksimalt 23.000 kr. pr. måned. Kompensationen kan udgøre op til 46.000 kr. pr. måned, hvis den selvstændige har en medarbejdende ægtefælle.

Den selvstændige eller lille erhvervsdrivende kan højest få kompensation i tre måneder fra den 9. marts og frem til den 9. juni. Det er et krav, at virksomheden ikke har mere end 10 fuldtidsansatte. Og det er et krav, at omsætningen tidligere har været over 15.000 kr. pr. måned i snit.

 Offentligt indkøb: Fremrykning af betalinger og fleksibilitet

Adgang til forudbetaling

Det bliver muligt for statsinstitutioner at foretage forudbetaling for leverancer, der har levering frem til 1. juli 2020 og en værdi på højst 1 mio. kr. De statslige institutioner opfordres til at benytte muligheden for forudbetaling.

Undlade at opkræve bod mv.

Statslige institutioner er allerede blevet opfordret til at udvise fleksibilitet over for leverandører. Det bliver derudover muligt for statsinstitutioner at undlade at gøre misligholdelsesbestemmelser gældende, hvis misligholdelsen kan henføres til Coronavirus.

Disse dispensationer løber til og med 31. oktober 2020. Dispensationerne trækkes tilbage tidligere, hvis den ekstraordinære situation forbedres inden da. Det bliver muligt for statsinstitutioner at foretage forudbetaling for leverancer, der har levering frem til 1. juli 2020 og en værdi på højst 1 mio. kr. De statslige institutioner opfordres til at benytte muligheden for forudbetaling.

(Kilde: Finansministeriet)

Vil du vide mere? Der kan løbende ventes mere specifikke links/oplysninger på Erhvervsfremmestyrelsens virksomhedsguide