Del

Tjek den nye overenskomst

Den 11. marts 2023 indgik DTL's arbejdsgiverforening, Dansk Erhverv Arbejdsgiver og 3F Transportgruppen en aftale om fornyelse af Transportoverenskomsten for en to­årig periode fra den 1. marts 2023. Overenskomsten er nu endelig vedtaget og gældende. Regulering af løn, tillæg mv. skal derfor ske med tilbagevirkende kraft fra den lønperiode, hvor 1. marts 2023 indgår. Se hovedpunkterne her.

Normaltimelønninger 

Der sker en generel regulering af overenskomstens normaltimelønninger. 

Normallønssatserne pr. time forhøjes pr. 1. marts 2023 med 6,00 kr. til 144,15 kr. pr. time, pr. 1. marts 2024 med 5,75 kr. til 149,90 kr. pr. time. 

Chaufførtillæg, faglært tillæg, kvalifikationstillæg, renovationstillæg og flyttetillæg er uændrede. 

Forskudt tid

Forskudttidstillæg forhøjes pr. 1. marts 2023 med 4,5 procent til 42,33 kr. for timerne fra 1823, og til 47,48 kr. for timerne fra 23-06.

Pr. 1. marts 2024 forhøjes de samme tillæg igen med 3,5 procent til henholdsvis 43,81 kr. og 49,15 kr. 

Holddrift

Satserne i Holddriftsaftalen forhøjes pr. 1. marts 2023 med 4,5 procent og pr. 1. marts 2024 med 3,5 procent. 

Garantibetaling

Garantibetalingen for eksportchauffører forhøjes til 18.200 kr. pr. 1. juni 2023. 

Overarbejde

Pr. 1. marts 2023 forhøjes det lave overarbejdstillæg med 3,5 procent til 40,76 kr. og det høje overarbejdstillæg til 100,12 kr. 

Pr. 1. marts 2024 forhøjes de samme tillæg igen med 3 procent til henholdsvis 41,98 kr. og 103,12 kr. 

Særlig opsparing

Pr. 1. marts 2024 forhøjes indbetalingen til særlig opsparing med 2,0 procentpoint, så bidraget i alt udgør 

9,0 procent af den ferieberettigede løn. 

Det vil fortsat være sådan, at den del af den særlige opsparing, som medarbejderen ikke har disponeret over, udbetales af virksomheden på følgende måder: 

Særlig opsparing ud over 4 procentpoint udbetales løbende sammen med medarbejderens løn. 

For så vidt angår de 4 procentpoint på særlig opsparing, opgøres saldoen og skal udbetales ved udgangen af juni måned og ved kalenderårets udløb samt ved fratrædelse. 

Den enkelte medarbejder og virksomheden kan også stadig aftale, at det samlede bidrag til særlig opsparing udbetales løbende sammen med lønnen eller to gange om året ved udgangen af juni og ved kalenderårets udløb. 

Ændringer af løn og satser mv. for den grænseoverskridende overenskomst

Satserne forøges med 1,6 procent hvert år pr. 1. marts i overenskomstperioden. 

Løn til lærlinge

Der sker en generel regulering af overenskomstens lønsatser til lærlinge og elever. Lærlinge får også ret til en årlig lønforhandling, som skal gennemføres i første uge af marts. Hvis der er valgt en tillidsrepræsentant på virksomheden, har lærlingen ret til dennes bistand i forbindelse med forhandlingen. 

Pension

Satserne for pensionsbidraget reguleres således, at der pr. 1. juni 2023 sker en forhøjelse af virksomhedens bidrag med 2 procentpoint til i alt 10 procent, mens lønmodtagerens bidrag reduceres med 2 procentpoint til i alt 2 procent. 

For virksomheder der har en optrapningsordning, betyder det, at der også skal ske en omfordeling af pensionsbidraget pr. den 1. juni 2023. 

Betaling under barsel

Indtil den 1. juli 2023 følges principperne i aftalen om overgangsordning aftalt mellem DA og FH. 

Herefter vil det være sådan, at der ydes yderligere 4 uger med løn i perioden efter den 10. uge efter fødslen (tidl. forældreorlov for forældre til børn født eller modtaget den 1. juli 2023 eller senere). Af de 4 uger øremærkes 2 uger til far/medmor, mens de resterende uger kan fordeles mellem forældrene. 

Samlet set vil det fremadrettet give ret til 36 ugers orlov med løn efter fødselstidspunktet/modtagelsen modsat de 32 uger, som gælder i dag. 

Samtidig ændres det ekstra pensionsbidrag til mor under den tidligere barselsorlov, så det fremover betales under 10 ugers orlov i stedet for 14 uger. Arbejdsgiverbidraget forhøjes fra 8,50 kr. pr. time/1.360 kr. pr. måned til 18,45 kr. pr. time/2.957 kr. pr. måned, imens lønmodtagerbidraget nedsættes fra 4,25 kr. pr. time/680 pr. måned til 3,69 kr. pr. time/592 kr. pr. måned. 

Bidrag til Udviklings- og Samarbejdsfond

Fra 2. kvartal 2023 forhøjes bidraget til Udviklings- og Samarbejdsfond for transport- og lagerområdet fra 0,25 kr. pr. til 0,35 kr. pr. præsteret arbejdstime.

Uddannelse

Der er aftalt en permanent forhøjelse fra 85 procent til 100 procent for lønkompensation fra 

Kompetencefonden i forbindelse med medarbejderes selvvalgte uddannelse. 

Uddannelsesrepræsentant

Ved lokal enighed mellem ledelse og tillidsrepræsentanten kan tillidsrepræsentanten udpege en fælles uddannelsesrepræsentant. Uddannelsesrepræsentanten skal bistå virksomhed og medarbejdere i arbejdet med uddannelse efter overenskomsternes bestemmelser, og herudover kan uddannelsesrepræsentanten bistå virksomheden i at skabe overblik over, hvor der kan uddannes lærlinge og elever til at dække virksomhedens kompetencebehov. En uddannelsesrepræsentant er dog ikke omfattet af samme beskyttelse, som tillidsrepræsentanter har i forbindelse med afskedigelse. 

Tillidsrepræsentanter

Tillidsrepræsentanter får mulighed for at mødes med nye kolleger i arbejdstiden. Mødet skal dog planlægges under hensyn til virksomhedens driftsmæssige forhold. Valg af tillidsrepræsentant foregår i arbejdstiden, og de nærmere omstændigheder for valghandlingen aftales lokalt mellem ledelse og medarbejdere.

Ferie

Den nuværende regel om overførsel af ferie bliver lempet. Kravet om, at den overførte ferie skal holdes senest i 2. ferieafholdelsesperiode, efter at ferien er overført, bortfalder. Fremover kan virksomheden og medarbejderen løbende aftale overførsel af op til samlet ti feriedage. 

Herudover er der mulighed for, at virksomhed og tillidsrepræsentant kan indgå en lokalaftale, der fraviger ferielovens bestemmelser. Det kan fx aftales, at medarbejderne tildeles op til fem ugers ferie ved ferieårets start den 1. september, og at virksomheden kan varsle ferie til afholdelse på et tidspunkt, hvor ferien endnu ikke er optjent (”ferie på forskud”). 

Natarbejderes helbred

Anbefalingerne fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) om natarbejde bliver indarbejdet i Transportoverenskomsten. Anbefalingen er, at der højst er tre nattevagter i træk, højst ni timer ad gangen, samt at der er mindst 11 timer mellem to vagter. Der indføres en pligt til, at de lokale parter drøfter, om man på virksomheden lever op til NFA’s anbefalinger i de områder af virksomheden, hvor der udføres natarbejde. 

Hvis de lokale parter vurderer, at NFA’s anbefalinger ikke følges, er der pligt til at tilbyde årlig helbredskontrol og gennemførelse af særlig APV omfattende natarbejdere, hvis normale arbejdstid ikke er tilrettelagt i overensstemmelse med NFA’s anbefalinger. 

For gravide medarbejdere anbefaler NFA, at de gravide maksimalt arbejder én nattevagt om ugen. Hvis Arbejdstilsynet indarbejder NFA’s anbefalinger om gravides natarbejde i arbejdsmiljølovgivningen, er der enighed om, at gravide medarbejdere maksimalt arbejder én nattevagt om ugen, under forudsætning af at natarbejde ud over en nattevagt om ugen bliver omfattet af barselsloven. 

Udvalgsarbejde om varebiler

Snarest efter overenskomstforhandlingerne nedsættes et udvalg, der har til formål at afdække og drøfte varebilsbranchens driftsmæssige behov for særlige arbejdstids- og aflønningsbestemmelser med henblik på mulig tilpasning af Transportoverenskomsten. 

Se oversigten i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 4, 2023