Del

Sverige: Medvind til flydende biogas

Interessen for flydende biogas (LBG) som brændstof til tung transport øges i Sverige. Transportvirksomhederne ser brændstoffet som kommercielt levedygtigt, ikke mindst fordi transportkøberne i stigende grad efterlyser mere miljø­venlig godstransport.

Der er i øjeblikket 26 tankstationer i Sverige, hvor tunge køretøjer kan tanke flydende gas, i varierende grad både biogas og naturgas. De fleste tankstationer findes i det sydlige Sverige, i Malmø, Helsingborg og Kristianstad.

- Vi skal et pænt stykke over 100 tankstationer fra at være landsdækkende. Det er en fordel, hvis stationer bygges i klynger for at øge tilgængeligheden, hvis en enkelt station fx har behov for i en periode at lukke i forbindelse med fx vedligeholdelse, siger Johan Laurell, koordinator hos Energigas Sverige for den svenske innovationsklynge Drive LBG.

Fordelene med biogas er, at det er et rent brændstof, der blandt andet kan produceres fra madaffald, slagteaffald, spildevandsslam og restprodukter fra papirmasse- og skovindustrien.

- Brug af LBG (flydende biogas, red.) som brændstof kan reducere CO2-udslippene med cirka 95 procent sammenlignet med drift med konventionelle brændstoffer, siger han.

Statsstøtte til flydende biogas
Omkring 230 tunge svenske lastbiler kører i øjeblik- ket på biogas, og antallet stiger gradvist. I alt tegnede LBG sig for næsten halvdelen af den flydende gas, der blev solgt til de tunge transporter i 2020. Resten var fossil naturgas.

Hvilke aspekter er med til at fremme udviklingen og øget brug af LBG?

- Miljø og klima er det tungestvejende aspekt. Førermiljøet er et andet, fordi LBG-drift reducerer støj og reducerer vibrationer for føreren. Derudover giver det ofte over tid en bedre driftsøkonomi med flydende køretøjsgas sammenlignet med diesel, selv om prisen på diesel selvfølgelig kan variere, som den har gjort de seneste år, siger Johan Laurell.

Den svenske stat tilbyder desuden i dag økonomisk støtte for at skubbe på udviklingen og fremme brugen af flydende biogas.

- Det handler om investeringsstøtte til lastbiler, hvor transportvirksomhederne modtager et tilskud, der dækker cirka 40 procent af meromkostningerne til køb af en gasdrevet lastbil sammenlignet med en, der gælder for konventionel drift. Energigas Sverige og innovationsklyngen Drive LBG administrerer denne støtte fra den svenske Energimyndigheten, som også delfinansierer selve klyngen, siger han.

Købers efterspørgsel
Hvordan fortolker du transportvirksomhedernes interesse for at flytte lastbilflåden fra diesel- til LBG-drevne lastbiler?

- Mange ser det som en nødvendighed at kunne konkurrere i fremtiden. Presset fra transportkøbere er stort, ikke mindst i fødevaresektoren, siger Johan Laurell.

Selve tankproceduren adskiller sig ikke markant fra konventionelt brændstof. Fremfor alt tager det ikke længere tid at tanke LBG. Føreren skal gennemgå en kort træning, fordi den flydende gas har en temperatur på minus 160 grader. Uddannelsen leveres af tankselskaberne, og den udføres uden for anlægget og tager mindre end en time. Det er et sikkerhedskrav for at undgå forfrysninger i forbindelse med påfyldning af LBG. De, der tanker, har brug for en ansigtsskærm og tøj med fuld dækning såsom overalls og handsker.

Importerer biogas fra Danmark
I Sverige er der i dag to eksisterende produktionsfaciliteter for LBG, et i Linköping og et i Lidköping. De eksisterende svenske biogasanlæg er imidlertid ikke i stand til at imødekomme efterspørgslen alene, hvorfor store mængder biogas importeres blandt andet fra Danmark. Der planlægges flere nye kondenseringsanlæg, og et par af dem er i småskala.

- På langt sigt tror jeg, vi får en blanding af store og små anlæg, fordi en stor del af potentialet til at producere biogas findes på gårde, der har svin og kvæg med høj gødningsproduktion, vurderer Johan Laurell.

Sverige langt fremme
Gasum er en af de største producenter af biogas i Norden:

- Vi ser et stort potentiale for LBG til tung transport, fordi transportkøbere og transportvirksomheder virkelig driver markedet frem for konstant at finde mere bæredygtige løsninger. Den største interesse lige nu for LBG er i tungtransportsektoren, siger Mikael Antonsson, direktør for Traffic Sweden hos Gasum.

Ifølge Mikael Antonsson er Sverige i et internationalt perspektiv langt foran med hensyn til både produktionsudvikling og mængden af køretøjer, der benytter flydende gas som brændstof.

- Vi har fordelen af at have to store producenter i Volvo og Scania, og dét driver udviklingen. Spørgsmålet om bæredygtighed synes også at være højere på dagsordenen i Sverige end i resten af Europa.

Hos Gasum kan man i øjeblikket tanke flydende gas på 16 tankstationer i Sverige, én i Norge og ti i Finland.

- Ambitionen er at kunne tilbyde gas i hele Norden inden for nogle få år.

Hvordan ser du behovet for brændstof over den næste tiårsperiode i transportsektoren?

- Det vil være en blandet buket af brændstoffer, afhængigt af forretningen. Bydistribution kan i vidt

omfang klares med elektrificering og komprimeret gas, mens det på længere afstande, hvor batteriet ikke giver den nødvendige rækkevidde, bliver en kombination af HVO og flydende gas. Brintgassen (Power-To-X, red.) ligger længere ude i fremtiden, vurderer Mikael Antonsson.

Store fordele
Volvo Trucks er stærkt optimistiske med hensyn til overgangen til biogasdrevet transport:

- Der er en stærk ekspansion i gang, og der er stor interesse hos godstransportindustrien og også blandt store transportkøbere, der leder efter løsninger til deres cyklus, siger Johan Selvén, salgschef hos Volvo Trucks, Sverige.

- Efter min mening har den flydende biogas den største energifordel, hvis den kan bruges til længere transport. Driftsomkostningerne bliver meget attraktive på grund af højere energieffektivitet og lavere forbrug, siger han.

Volvo Trucks’ langsigtede horisont, ”Rejsen til nul”, strækker sig frem mod 2050.

- I vores produktplan har vi flydende biogas som et langsigtet alternativ til de tunge og krævende transporter. Det er muligt at opskalere produktionen, og vi kan bruge eksisterende og gennemprøvet teknologi. Det kan i kombination give meget gode miljøeffekter og god økonomi. Derudover bruges naturligt affald i produktionsprocessen, siger Johan Selvén.

Mange kommuner og regioner ser i dag en stor branding- og imageværdi ved at producere deres egen biogas til brug i lokale busser og andre transportkøretøjer.

- Det bedste energi- og miljømæssigt ville være at køre bytrafik på elektricitet og de lange krævende transporter på flydende gas.

Statsligt engagement i omstillingen
Der findes i dag forskellige former for statsstøtte, der indikerer, at der er politisk villighed til at sikre overgangen til mere bæredygtig transport.

- Men vi skal have en mere ensartet klimastøtte med smidige processer. En vognmand har sjældent råd til at vente et par måneder på information, før der bestilles et nyt køretøj. Så der skal ske en forbedring, og der skal gives et signal om, at man fra statsligt hold satser langsigtet på biobrændstoffer til transportsektoren. Klimapræmien (svensk statsstøtte til miljøbiler med op til 20 procent af køretøjets købspris indtil 2023, red.) er enklere, hvilket er positivt. Det langsigtede perspektiv er vigtigt, så en støtteform ikke kun anvendes i et kort stykke tid og derefter fjernes.

I 2021 tegner Volvos salg af lastbiler til krævende og lange transporter med biogasdrift sig indtil videre for lidt over ti procent:

- Det er derfor vigtigt, at tanknettet udvides nu, så transportvirksomhederne, der vælger biogas, kan være fleksible i deres drift, konkluderer Johan Selvén.

Transportkøbernes nøglerolle
Fredrik Svensson er ansvarlig for bæredygtighed i Sveriges Åkeriföretag, DTL’s søsterorganisation i Sverige. Han mener, at både transportvirksom- hederne og deres kunder er åbne overfor nye løsninger, herunder LBG.

- Men man må indse, at dette er en ny teknologi, der i investeringsfasen er dyrere end de eksisterende teknologier. Og derfor skal transportkøberne være villige til at skifte og indirekte bidrage til finansieringen af de nye investeringer. Transport- købernes interesse spiller på dette tidspunkt en nøglerolle, siger Fredrik Svensson.

Hvor er potentialet størst i dag, når det kommer til LBG i tung trafik?

- Vi ser et stort potentiale for linjebaseret langdistance- og distributionstrafik, der kan forblive tæt på tankstationens netværk for gas. For uregelmæssig trafik og virkeligt tunge transporter skal der etableres et tættere stationsnet og udvikles stærkere gasmotorer, hvis flere aktører skal skifte til biogas.

I lighed med mange andre transportaktører opfordrer Fredrik Svensson til langsigtet politisk støtte til, hvordan overgangen til klimamål 2030 og 2045 skal designes:

- De støtteforanstaltninger, der tilbydes i dag, kører normalt i en begrænset periode, hvilket skaber usikkerhed og dæmper viljen til at investere i ny teknologi. Transportvirksomhederne skal sammen med deres kunder have de rette betingelser for at kunne investere i køretøjer med biogasdrift, konkluderer Fredrik Svensson.

(Oversat fra svensk af Claus Perregaard, DTL.)

Hvad er LBG?

Flydende biogas, LBG, er kemisk identisk med flydende naturgas, LNG. Biogassen afkøles til minus 162 grader. På den måde kan lastbilen medbringe gas nok til selv lange ture. LBG kan bruges på samme måde som flydende naturgas. I Danmark kan man i dag kun tanke CNG, som er komprimeret natur-/biogas. Her kan bilen ikke medbringe så meget, og det går ud over bilens aktionsradius pr. optankning.

Læs historien i DTL-Magasinet DAnske Vognmænd nr. 6-7, 2021