Del

Overenskomsterne vil præge det kommende år

Forberedelsen af overenskomstfornyelsen i 2020 og selve forhandlingerne vil i høj grad præge arbejdet i DTLs arbejdsgiverforening og Dansk Erhverv det kommende år frem, fremgik det af Formand Martin Danielsens beretning på DTL-A’s generalforsamling i København. Og det bliver ikke nogen let sag ifølge formanden.

-lad mig være helt tydelig: Det bliver næppe lette forhandlinger. Fagforbundene er begyndt at skrue op for retorikken og giver udtryk for, at der er plads til markante lønstigninger. Det er der bare ikke – og slet ikke i transportbranchen med den konkurrencesituation, vi står i. Lad mig minde om det krydspres vi er i, fastslog Martin Danielsen, som uddybede:

-På den ene side har vi en risiko for et overophedet arbejdsmarked, hvor den store, generelle beskæftigelsesfremgang giver store udfordringer på arbejdsmarkedet. Vi mærker det tydeligt i branchen, hvor det i mange områder af landet er svært at skaffe tilstrækkeligt kvalificerede chauffører. Mangel på arbejdskraft fører traditionelt til lønpres, og der er ingen grund til at tro, at denne tradition ikke vil blive båret videre ved de kommende overenskomstforhandlinger.

-På den anden side har vi et voldsomt pres fra de vognmænd, der benytter lavtlønschauffører fra udlandet til at presse transportpriserne i bund, og skabe unfair konkurrence. Som modtræk vil vi forsøge at fortsætte i det spor, som er lagt ved de seneste overenskomstfornyelser, så der også i den kommende periode bliver indgået ansvarlige økonomiske aftaler – med skyldig hensyntagen til de to nævnte udfordringer.

Dialogmøder med 3F

Martin Danielsen kunne dog oplyse, at DTL-A fortsat holder dialogmøder mellem repræsentanter for bestyrelsen og 3F. De uformelle møder er med til at sikre gode samarbejdsrelationer mellem parterne og er ikke mindst et godt grundlag for forhandlingsklimaet til overenskomstfornyelsen.

Formanden kunne også fortælle, at sagen om bestemmelsen om overenskomster i godskørselsloven nu på femte år ikke er løst tilfredsstillende, efter at en højesteretsdom i den såkaldte Nortra-sag havde åbnet for en ladeport af overenskomstmuligheder på arbejdsmarkedet – uden formelle krav til aftaleparterne.

Vognmænd skal følge overenskomstniveauet

Men den meget omtalte Kurt Beier sag fra Padborg har dog afstedkommet, at der blev nedsat et udvalg, og en løsning er måske allerede nu på vej, oplyste formanden:

-Sagen førte som bekendt til regeringens nedsættelse af det såkaldte Padborg-udvalg… Sideløbende med arbejdet i udvalget har DA og FH – der tidligere hed LO – blandt andet med medvirken fra os, færdiggjort deres eget, fælles forslag. Det blev i april sendt til regeringen med en række anbefalinger til, hvordan der kan sikres ordnede forhold på vejtransportområdet i Danmark. Forslaget vedrører ændringer af både godskørselsloven og udstationeringsloven - og vi hilser det velkomment, sagde Martin Danielsen.

-Vi ser nemlig gerne, at udenlandske vognmænd, der kører cabotagekørsel i Danmark, skal betale chaufførerne en aflønning svarende til, hvad vi som danske arbejdsgivere er forpligtet til at betale for udførelsen af tilsvarende arbejde i medfør af godskørselsloven. Og formanden tilføjede: -Vi ser frem til, at danske virksomheder, der ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter, skal følge omkostningsniveauet i vores overenskomst.