Del

Nordisk rapport gør det nemmere at harmonisere særtransportregler

Særtransportreglerne har gennem årene været genstand for flere revisioner i Danmark men har aldrig nået et niveau, hvor det operationelle spiller sammen med trafiksikkerheden. Færdselsstyrelsen har lovet en reform af reglerne i 2022, og nu er der hjælp på vej fra Nordisk Vejforum (NVF), der i en rapport har sammenstillet reglerne for særtransport i de fire nordiske lande.

En nordisk projektgruppe under NVF har i et fælles projekt skabt et let og overskueligt overblik over de enkelte nordiske landes generelle regler omkring specialtransport. Rapporten illustrerer de mest konkrete forskelle i reglerne for de forskellige lande, som kan skabe problemer og forsinkelser for specialtransportørerne,

Rapporten er tænkt til at fungere som et redskab, der af myndigheder og transportbranchen kan anvendes i arbejdet for en nordisk harmonisering af visse regler og elementer inden for specialtransport.

Nærliggende at harmonisere
Adm. direktør Erik Østergaard, DTL – Danske Vognmænd mener, at rapporten bør kunne inspirere Færdselsstyrelsen til dels at få lavet et sæt operative regler og dels at tage skridt til at styrke det nordiske samarbejde på myndighedsplan, så der kan ske en eller anden form for nordisk harmonisering:

- Særtransportreglerne er vel det nærmeste, man kommer raketvidenskab inden for transportverdenen. Når man tænker på den omfattende trafik mellem de nordiske lande, er det nærliggende, at man bruger denne rapport til at få harmoniseret så meget som muligt i Norden – for så langt ligger reglerne jo heller ikke fra hinanden. Trafiksikkerhedsaspektet er jo heller ikke anderledes, blot fordi man befinder sig i et andet land. Jeg ser frem til, at rapporten bliver brugt aktivt af de nordiske myndigheder.

Større gensidig anerkendelse
DTL – direktøren peger bl.a. på reglerne for følgebiler: - I Danmark skal bilen være orangegul, i Norge skal den ikke have nogen speciel farve. Det giver jo ikke umiddelbart nogen mening. Trafiksikkerhedsmæssigt må man fx beslutte sig for det ene eller det andet. Men det kræver at myndighederne er villige til at file på egne kæpheste, og at politiet er medspillere frem for nidkære opponenter.

Rapporten kan også være et grundlag for analysering af muligheder for gensidig accept af landenes forskellige regler, som fx anvendelse af visse forskellige skilte for afmærkning af gods, hedder det i sammenfatningen. Erik Østergaard mener, at dette er minimum, hvor egentlig harmonisering viser sig umulig. – Der må være en vis margin, inden for hvilken særtransportørerne kan operere uden at blive pålagt bøder og kørselsforbud i et nordisk land, fastslår han.

Nordisk Vejforum, NVF Godstransporter er et netværk med nordiske eksperter fra vejmyndigheder, forskningsorganisationer, prøvningsorganer, transport- og industriorganisationer og køretøjsproducenter. NVF Godstransporters mål under perioden 2020-2024 er blandt andet at medvirke til at sikre mere effektive, klimavenlige, trafiksikre og økonomisk optimerede vejtransporter samt harmonisering og/eller gensidig accept af effektive og miljøvenlige transporter. Målet skal opnås ved hovedsageligt at fokusere på tunge køretøjer.

Læs rapporten her