Del

NLA hilser EU-beredskabsplan velkommen – med nogle få betingelser

Kommissionen har mandag vedtaget en beredskabsplan for transport, som skal øge modstandsdygtigheden i EU's transportsektor i krisetider. Planen bygger på erfaringer fra covid-19-pandemien og tager også højde for de udfordringer, EU's transportsektor har haft siden Ukraine krigens start. Nordic Logistics Association (NLA) anser planen for en nødvendighed men betinger, at afvigelser fra fælles lovgivning ikke tager overhånd.

Begge kriser har haft en alvorlig indvirkning på transporten af varer og personer, og transportsektorens modstandsdygtighed samt den forbedrede koordinering mellem medlemsstaterne var afgørende for EU's reaktion på disse udfordringer.

Der er tale om en 10 punkts plan med blandt andet tilpasning af EU-lovgivningen på transportområdet til krisesituationer, passende støtte til transportsektoren, sikring af fri bevægelighed over grænser, udveksling af oplysninger og koordinering af transportpolitikken.

- NLA mener, at det er helt afgørende med europæiske løsninger, når der opstår kriser, som udfordrer transporterhvervet. Her er en beredskabsplan et godt og nødvendigt værktøj, nu når man har pandemien i frisk erindring, udtaler direktør for NLA Torsten Laksafoss Holbek.

Giv ikke køb

NLA-direktøren opstiller dog den betingelse, at man ikke giver køb på fx EU-vejpakkens elementer, før myndighederne nøje har vurderet alvoren og nødvendigheden imod de rettigheder og pligter, der er fastlagt for vejtransportmarkedets fair og ensartede funktion:

- Man kan frygte, at visse lande og virksomheder bruger situationen til fx at påberåbe omgåelse af kravet om, at det regulære ugehvil skal afholdes udenfor køretøjet under passende forhold, som vi så under Corona epidemien. Her oplevede vi også lande, der indførte midlertidige undtagelser fra køre- og hviletidsbestemmelserne. Der må vi blot sige, at den generelle situation så skal være langt, langt mere i nærheden af ren force majeure, end tilfældet var under Corona epidemien – eller for den sags skyld er i dag.  

Ja til grønne baner

EU-Kommissionen understreger i øvrigt relevansen af principperne vedrørende ”grønne baner”, som sikrer, at landbaseret godstransport kan krydse grænserne på under 15 minutter. Der skal også ske en styrkelse af den rolle, som netværket af kontaktpunkter i de nationale transportmyndigheder spiller, fremgår det af planen.

Begge dele har vist sig at være afgørende både under COVID-19 pandemien og under den nuværende krise, forårsaget af den russiske aggression mod Ukraine, og det støtter NLA:

- NLA anerkender klart etableringen af grønne baner, som vi har haft gode erfaringer med under COVID-19 krisen. Det har fungeret godt og har bevirket et flow i leveringerne til gavn for det civile samfund, slutter Torsten Laksafoss Holbek.

Læs mere