Del

Minister: Polen skal ikke bestemme i Danmark

EU’s vejpakke vil i sin foreliggende form være et stærkt våben til bekæmpelse af nogle af de forretningsmetoder, som blev udstillet med Kurt Beier-sagen. Det forklarer transportminister Ole Birk Olesen (LA).

DTL Magasinet møder trans­portministeren på hans kontor på Slotsholmen dagen efter, at han er kommet hjem fra forhandlingerne om EU’s vejpakke i Bruxelles med sine EU-kollegaer. Én af ministerens pressemedarbejdere er med til at holde styr på tiden, men Ole Birk Olesen (LA) har god tid til at fortælle de­taljeret om de netop overståede forhand­linger og deres betydning.

- Du har som minister fået anerkendelse og ros for udfaldet af forhandlingerne om Vejpakken i Rådet. Hvor mener du, aftryk­ket bliver størst i forhold til vejgodstrans­portbranchen herhjemme?

- Forhandlingen var en stor succes. Vi kom med nogle klare danske synspunkter, som i meget høj grad blev imødekommet. Også i højere grad end man kunne have håbet på for et halvt eller helt år siden. Da vejalliancens lande holdt sammen, og en mulighed for at overtale nogle af ”mid­terlandene” viste sig, kunne der skabes et flertal for den samlede vejpakke. Det lignede i store træk det udmærkede kom­promis, som var blevet fremlagt tidligere, men heldigvis uden opblødning af for­buddet mod at afholde det lange regulære ugehvil i førerhuset og til gengæld med cabotagereglerne for vejdelen af kombine­ret transport.

- Forhandlingerne rammer lige lukt ned i debatten omkring Kurt Beier Transport A/S og den generelle problemstilling om social dumping. Får udfaldet af de forhandlinger, du har deltaget i, en konkret effekt i forhold til bekæmpelsen af den slags forhold i Danmark?

- Vejpakken har nogle elementer, som vil være med til at forhindre den her måde at benytte filippinske chauffører på. Et helt afgørende element er fx, at arbej­det skal tilrettelægges, så chaufføren hver fjerde uge kan vende hjem til sit eget land eller det land, hvor virksomheden har hovedsæde. Det vil have betydning for en lignende sag, for det var ikke mit indtryk, at filippinerne i Padborg var hjemme. Hverken i Polen eller Filippinerne.

- Og så kan vi her i Danmark lade vejdelen af kombineret transport omfatte af cabotagereglerne, hvis vi ønsker det, og det gør vi. Vi fik jo det indtryk, at de filippinere lå og kørte vejdelen af kombi­neret transport ret systematisk. Men der vil vi nu kunne sige, at det kan man altså kun gøre fem dage, og så har man efterføl­gende en karensperiode på fem dage. Det vil dæmme op for brugen af filippinske chauffører.

Læs hele interviewet med Ole Birk Olesen her