Del

Mangel på arbejdskraft skæmmer en ellers fin udsigt

Den økonomiske udsigt står igen på højkonjunktur, men i et lidt lavere tempo, udsigterne i anlæg er mindre gode og opmærksomhed på kundernes soliditet tilrådes.

I 2018 fortsatte fremgangen i dansk økonomi, som kom et godt stykke ind i en robust og bredt funderet høj­konjunktur. Men samtidig begyndte presset fra arbejdskraftmanglen for alvor at vise sig.

Sidste år steg bruttonationalproduktet med 1,8 procent, hvilket bl.a. skal ses i lyset af sommerens tørke. Ifølge Transport Intelligence voksede dansk og europæ­isk vejgodstransport med hhv. 3,3 og 3,5 procent i første halvår af 2018. Fremgan­gen blev især drevet af privatforbruget, som stimuleredes af en stadigt stigende beskæftigelse og boliginvesteringerne, mens eksporten skuffede på grund af mere negative internationale forhold.

Det afspejlede Danmarks Statistiks kon­junkturbarometre for transportvirksom­hederne: Udviklingen i omsætningen var generelt positiv, dog med et dyk sidst på året, mens den fra andet halvår udviklede sig positivt for beskæftigelsen. De seneste forventninger var ganske positive til begge nøgletal.

Dansk Byggeris seneste konjunkturana­lyse fra oktober viser, at det overordnet går godt i byggeriet, som har grund til op­timisme, drevet frem af den bedre danske økonomi og fremgang på boligmarkedet med stigende boligpriser over hele landet og et øget behov for nybyggeri af boliger.

Men fremgangen gælder ikke anlægs­siden og især ikke vejene, hvor byggeriet er kraftigt faldende og vil være det i de kommende år. Ifølge Dansk Byggeri faldt Vejdirektoratets vejanlægsudgifter fra 5,25 milliarder kroner i 2015 til skønnet 2,10 milliarder sidste år og ventes efter en lille stigning til 2,45 milliarder kroner i år at falde yderligere til 1,95 milliarder kroner i 2020. Tilsvarende falder kommunernes be­løb til vejanlæg fra 4,15 milliarder kroner i 2015 til 2,95 milliarder kroner i 2020.

Læs hele Morten Pernøs prognose her