Del

Løftet pegefinger fra DTL om Euro 7-krav

DTL støtter i et høringssvar en kommende Euro 7-norm for diesellastbiler, men advarer bl.a. mod, at forslaget kan føre til øget brændstofforbrug og dermed paradoksalt nok til større CO2-udledning.

DTL er overvejende positiv i forhold til en kommende Euro 7-norm for lastbiler, men peger også på, at indførelsen af en ny Euronorm har indbyggede uhensigtsmæssigheder, som kan føre til større udledning af CO2 og problemer med kontrol og efterlevelse hos vognmændene.

Det fremgår af et høringssvar fra DTL til Miljøministeriet om et forslag fra EU-Kommissionen om at indføre en Euro 7-norm for diesellastbiler.

DTL støtter forslaget bl.a. med henvisning til, at vejgodstransporten i en årrække fremover fortsat vil foregå med dieseldrevne motorer, og at vognmændene således har brug for at kunne investere i diesellastbiler, der lever op til de mest moderne standarder for udledning for at kunne opfylde samfundets forventninger til en fortsat miljøindsats.

Desuden er DTL skeptisk overfor den del af forslaget, der omhandler partikelforurening fra dæk og bremser. Her mener DTL, at der vil opstå problemer med at håndhæve og kontrollere reglerne, som vil skabe usikkerhed hos vognmændene, når de i forbindelse med skift af dæk og bremsebelægninger skal efterleve de nye regler. Regulering bør derfor ske via en særskilt lovgivning og ikke i forbindelse med krav til motorer.

Erhvervspolitisk chef i DTL, underdirektør Ove Holm, forklarer hvorfor, DTL samlet set støtter forslaget om en ny Euro 7-norm.

- Forbrændingsmotorer i nye lastbiler vil sandsynligvis vil være en løsning i mange år for mange typer af transport både i Dan- mark, EU og globalt, og Euro 7-normen vil fx kunne betyde lavere luftforurening fra de mindste, ultrafine partikler, som er særligt problematiske i forhold til sundhed og risiko for kræft. Særligt i forbindelse med kommende stramninger af miljøzoner og indførelse af nulemissionszoner kan Euro 7 komme til at spille en vigtig rolle som et muligt alternativ til batteri/brint-el-lastbiler.

Han fremhæver dog også de torne, som han mener bør fjernes fra forslaget.

- Vi vil gerne advare imod, at indførelse af skærpede krav til luftforureningen i sig selv kan føre til et større brændstofforbrug og dermed CO2-udledning. Dertil stiller vi os skeptiske over for forslaget om, at partikler fra dæk og bremsestøv inddrages i Euronormerne. Vi mener, at miljøbelastningen fra bremser og dæk må håndteres på anden vis.

NYT FORSLAG OM EURO 7-NORM SKÆRPER KRAV OG OMFANG

EU-Kommissionen stillede i november 2022 et nyt forslag om indførelse af en Euro 7-norm for forbrændingsmotorer, som udover at skærpe kravene til udledning af de udstødningsstoffer, som Euronormerne hidtil har reguleret, lægger op til at udvide de omfattede stoffer til bl.a. ultrafine partikler og metan.

Som noget nyt foreslås det desuden, at en ny Euro 7-norm også skal stille krav vedrørende partikelforurening fra dæk og bremser.

Læs historien i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 1, 2023