Del

Kontakt ansvarlig

Morten Lindbo

Pressechef

Længe ventet grønt lys til Københavnertunnel

Gennem mange år har diskussionerne om en tunnel øst for København – havnetunnelen – bølget frem og tilbage. Nu viser en forundersøgelse, at tunnelen vil have en berettigelse både trafikalt og miljømæssigt. DTL – Danske Vognmænd er meget positivt indstillet.

- Det er positivt at den grundige forundersøgelse er blevet til i bredt samarbejde mellem statslige og kommunale parter samt private investorer, og at den nu blåstempler tankerne om en østlig ringvej om København som nyttigt og bygbart projekt, der blandt meget andet kan aflaste indre by og brokvarterer for gennemkørende trafik, udtaler adm. direktør Erik Østergaard. Organisationen har i en årrække deltaget i alliancen Københavnertunnelgruppen, som har arbejdet for visionerne om en havnetunnel og dermed også en sådan undersøgelse.

Binder vejnettet sammen

I foråret 2017 blev det besluttet at gennemføre en forundersøgelse af en østlig ringvej med udgangspunkt i en overordnet linjeføring fra Nordhavn til Amagermotorvejen. Hele strækningen vil forløbe i tunnel med tilhørende til- og frakørsler. Som en del af aftalen mellem staten og Københavns Kommune blev det besluttet at udvide undersøgelsen til også at omfatte en alternativ linjeføring for en ringvej i tunnel langs Amagers østkyst til Øresundsmotorvejen. Undersøgelsen er blevet til i et samarbejde mellem Transportministeriet, Vejdirektoratet, Københavns Kommune, Region Hovedstaden og Refshaleøen.

Efter planen vil en østlig ringvej samlet set kunne forbinde Helsingørmotorvejen i nord med Amager- eller Øresundsmotorvejen i syd. Projektet vil dermed binde det overordnede vejnet sammen øst om København og forbedre mobiliteten i Hovedstaden. Ringvejen vil skulle servicere den tværgående trafik og aflaste de indre bydele og andre strækninger for bil- og lastbiltrafik.

Frem med visionerne

Københavns Borgerrepræsentation skal i dette efterår lægge sig endelig fast på linjeføring og igangsætte VVM-undersøgelse af strækningen.

Erik Østergaard: - En østlig ringvej er efter vores opfattelse en forudsætning for at etablere den planlagte Lynetteholm, byudvikle Refshaleøen samt trafiksanere og fredeliggøre Københavns indre by. Men den østlige ringvej bør også indgå i regeringens kommende langsigtede infrastruktur-investeringsplan, som forhåbentlig bliver fremlagt i nær fremtid, fordi den vil give betydelige lettelser for bl.a. godstrafikken i hovedstadsområdet. Vi ser virkelig frem til, at danske politikere nu demonstrerer nogle visioner.

Læs mere om forundersøgelserne her