Del

Kontrolbesøg uden retskendelse må ikke blive normen

Tænketanken Justitia har netop offentliggjort en analyse af myndighedernes kontrolundersøgelser hos virksomheder og i virksomhedsejeres private hjem m.v. DTL – Danske Vognmænd mener, at vejtransportvirksomheder er særligt udsat på grund af kontroltrykket og opfordrer til, at man politisk følger analysens anbefalinger.

Justitia’s gennemgang af Justitsministeriets retssikkerhedsredegørelser de seneste 15 år viser, at der er indført langt flere hjemler til tvangsindgreb fra myndighederne, som ikke krævede forudgående retskendelse end hjemler, der nævner retskendelsen som forudsætning. En gennemgang af analysen af praksis giver et indtryk af, at det at give myndighederne adgang til tvangsindgreb er den praktiske hovedregel frem for undtagelsen, oplyser tænketanken.  

DTL’s adm. direktør Erik Østergaard forklarer, at DTL er glad for analysen, der tydeligt viser, at der er et åbenlyst problem.

- Netop vejtransport er under et voldsomt kontroltryk på grund af tilladelsesordningen, køretøjstilstanden, køre- og hviletidsreglerne og diverse sikkerhedsregler på fødevare- og foderstofområdet m.m. Skal man have myndigheder rendende i tide og utide uden forudgående varsel, så skal der være en meget klar begrundelse for det. Men udgangspunktet er i vores optik først og fremmest grundlovens regler om ejendomsrettens ukrænkelighed, udtaler han. 

Lovforslag forkastet
DTL – direktøren erindrer om et nyligt tilfælde på transportområdet, som også fremhæves i analysen: Transportministeriet fremsatte i november sidste år et lovforslag, der skulle give Færdselsstyrelsen adgang til at foretage kontrolbesøg hos transportvirksomheder uden retskendelse efter godskørselsloven og buskørselsloven. Lovforslaget blev dog, modsat de øvrige nævnte i analysen, forkastet af Folketinget. Transportministeriet havde nemlig ingen begrundelse for, hvorfor det var nødvendigt, at der blev indført adgang til kontrol uden retskendelse og dermed, hvorfor den gældende kontroladgang ikke var tilstrækkelig. 

- En aktiv indsats fra Venstres transportpolitiske ordfører, Kristian Pihl Lorentzen, fik sat skub i de øvrige borgerlige partier, ligesom en henvendelse fra den samlede transportbranche var med til at belyse konsekvenserne:  Den indtil da gældende ordning havde ikke givet anledning til problemer med håndhævelsen af reglerne, og i lovbemærkningerne til ordningen var der heller ikke fremført tungtvejende hensyn, der begrundede en undtagelse fra kravet om dommerkendelse, forklarer Østergaard. 

Transportbranchen anførte desuden, at da mange vognmænd er selvkørende, vil firma- og bopælsadressen ofte være sammenfaldende, hvorfor indgrebet kan opleves som yderst indgribende. 

Justitia’s anbefaling er bl.a., at Justitsministeriets lovkvalitetsvejledning ændres, ”så det fremgår, at myndighederne grundigt bør overveje, om det i det konkrete tilfælde er nødvendigt at fravige udgangspunktet i grundlovens § 72 om forudgående retskendelse. I bekræftende fald bør bemærkningerne til bestemmelsen indeholde en begrundelse herfor”, hedder det.  

Læs analysen her