Del

Jule- og nytårshilsen fra DTL - Danske Vognmænds formand

DTL's formand Martin Danielsen kigger tilbage på et år med store omvæltninger, hvor særligt kravet om grøn omstilling af transporten og chaufførmanglen kastede lange skygger. Det blev dog også året, hvor en af DTL’s store politiske sejre blev til virkelighed på vejene.

2021 har været kendetegnet ved store omvæltninger, også på transportmarkedet. Det har stort set alle vognmænd fået at mærke.  

Den store og positive nyhed var dog, at vi kunne sætte flueben ved løsningen af branchens største udfordring i de sidste mange år: Den unfair konkurrence fra danske og udenlandske vognmænd, der slog bunden ud af markedet ved at benytte sig af usselt betalt østeuropæisk arbejdskraft. Siden 1. januar har udenlandske chauffører, der kører cabotagekørsel i Danmark, skullet gøre det med løn efter danske overenskomster. Det var en konsekvens af en længe ventet og tiltrængt ændring af godskørselsloven i 2020.  

Efter årsskiftet vil også resten af den vedtagne EU-vejpakke træde i kraft, og vi har nu fået de bedste redskaber til at bringe danske vognmænd med orden i sagerne tilbage i konkurrencesporet. Den sejr kan ikke undervurderes. 

Grøn omstilling er et erhvervsvilkår og derfor kæmper vi kampen
Grunden til at vores erhverv nu er i det største opbrud, siden skibscontaineren for alvor blev taget i brug i starten af 60’erne, skyldes dog ikke alene markedets reaktion på den fortsatte corona-pandemi, men også samfundets erkendelse af, at der i nær fremtid skal ske en grøn omstilling af den stadig voksende transport. Ingen kan løbe fra kendsgerningerne. Vi er tværtimod tvunget til at se dem i øjnene som et erhvervsvilkår, der vil være ens for alle.  

Det gælder i høj grad for den grønne omstilling. Man kan godt blive træt, når danske politikere og myndigheder ud fra manglende viden eller af ren og skær populisme stiller erhvervet over for udfordringer, som gør vognmændene usikre på, hvordan de skal investere i fremtiden. I dag fremhæves energibranchen igen og igen som en sektor, der vellykket har omstillet sig fra forurenende og klimaødelæggende fossile brændstoffer til ren energi. Og den fortælling er helt korrekt. Omstillingen er ikke i mål, men den er kommet meget, meget langt. Det er godt.  

Men når energisektoren fremhæves, glemmes det ofte dels, hvor lang processen har været og dels, hvor massivt der er blevet ydet støtte til at få omstillingen til at blive en realitet. I DTL hverken kan eller vil vi læne os tilbage og afvente, at der kommer mere fart på kravene om grøn omstilling i transporterhvervet. Gør vi dét, er vi dårligt forberedte. Ikke hvis, men når det rammer.  

Men vores medlemmer er afhængige af, at teknologien er til stede, både når det gælder biler og nye brændstoffer. Og de er afhængige af, at der er en kapacitet og en udbredelse, der gør det reelt muligt at komme landet rundt og til udlandet og stadig have adgang til det rette brændstof. Og endelig er vognmændene afhængige af, at der politisk udstikkes nogle rimelige og troværdige retningslinjer, så de ikke skal investere i nyt materiel i blinde. 

Når de behov er opfyldt, er de danske vognmænd lige så meget med på den grønne bølge, som alle mulige andre dele af samfundet. Lige nu handler det om, at den dag kunden står klar med konkrete krav til grønne transportløsninger, så går opgaven til en anden vognmand, hvis man ikke selv har forberedt sig og udvist rettidig omhu. Så selv om DTL-medlemmerne kun i ringe grad oplever efterspørgsel på grønne transportløsninger, fylder det mere og mere i fx søfarten.  Det vil være både naivt og kortsigtet, hvis ikke vejgodstransporterhvervet ser skriften på væggen. 

Mens politikerne træder hinanden og sig selv over tæerne i bestræbelserne på ikke at rykke på klimadagsordenen for så vidt angår transport og landbrug, kan de lige så godt høste de lavthængende frugter og nikke til DTL’s mange konkrete forslag til, hvordan vægt og dimensioner på lastbiler og vogntog bør ændres. Ikke desto mindre planlægger regeringen i den kommende tid at pålægge transporterhvervet betydelige økonomiske byrder – penge der angiveligt skal bruges til grøn omlægning, men faktisk ikke af transporterhvervet.  

Der skal findes en løsning på chaufførmanglen
Det kan mærkes, at chaufførmanglen skaber store flaskehalse i vores del af branchen i øjeblikket. Andelen af landtransportvirksomheder, som oplever mangel på arbejdskraft, er firedoblet i løbet af 2021. Det er endnu højere end seneste top i 2018. Alle ved, hvor svært det er at skaffe en kvalificeret chauffør, og i DTL ønsker vi derfor, at chaufførerhvervet gøres til et fagligt erhverv. Digitaliseringen kommer vi heller ikke uden om, hvis vi skal kompensere for manglen på arbejdskraft. Jo mindre papirbøvl, desto mere rat-tid. 

Nordic Logistics Association (NLA) har også spillet ind til de kommende EU-drøftelser af uddannelsesreglerne (EU-kvalifikationsbeviset) med, at chauffører tæt ved den officielle pensionsgrænse kunne køre et eller to år mere uden at skulle have fornyet kvalifikationsbeviset efter fem år. 

Chaufførmanglen er ikke et nyt fænomen. En international analyse har påvist, at manglen på chauffører har påvirket det globale vejgodstransportmarked i ca. 15 år og er opstået som følge af, at puljen af chauffører bliver stadig mindre, mens efterspørgslen efter transport omvendt er stadig stigende. Særligt inden for varebils- og ”last mile” chauffører er problemet stort. Covid-19-pandemien har yderligere forværret den allerede alarmerende chaufførmangel.  

Uanset hvad kommer vi i DTL til at beskæftige os med mangel på arbejdskraft hele næste år, og vi vil kalde alle mand af huse for at finde løsninger til gavn for branchen. For løsningen skal findes i samarbejde med det politiske liv, organisationerne og virksomhederne.  

Ansvarsfordeling for dyretransporter står for skud
Også i år har der været stor aktivitet i vores specialforeninger. Jeg vil her især fremhæve den kæmpe indsats, som DTL Dyr og NLA har gjort for at få hul på bylden med hensyn til ændring af ansvarsfordelingen for dyrs transportegnethed. Der arbejdes på alle fronter, både herhjemme og i Bruxelles, på at få virkeliggjort medlemmernes ønske om ændringer.  

Til slut vil jeg godt rette en tak til alle tillidsvalgte DTL-medlemmer: Uden jer vil vi ikke kunne stå som den kyndige og vidende organisation, der arbejder for medlemmernes interesser på en afbalanceret og seriøs facon. Tak for året, der gik – og lad os gå nye udfordringer åbent i møde i det kommende år.  


Jeg ønsker alle en rigtig glædelig jul samt et godt nytår.