Del

Information om grænselukning og skærpede rejseinstrukser

DTL har fra advokatfirmaet GORRISSEN FEDERSPIEL modtaget følgende information om grænselukning og skærpede rejseinstrukser som følge af Corona-epidemien:

Den danske regering bekendtgjorde sent fredag aften, at de danske grænser vil blive lukket for almindelig persontrafik med virkning fra kl. 12 lørdag den 14. marts 2020. Ifølge regeringen vil det betyde, at alle udlændinge, der ikke har et såkaldt ”anerkendelsesværdigt formål” i Danmark, vil blive afvist.

Regeringen lukker foreløbigt grænserne frem til og med 13. april 2020. Grænselukningen betyder formelt, at regeringen aktiverer retten til at foretage midlertidig grænsekontrol ved de indre grænser i henhold til Schengen-grænsekodeksets kap. II. Det er netop af hensyn til disse Schengen-regler, at lukningen foreløbigt er på 30 dage, jf. kodeksets art. 25. Der er imidlertid mulighed for forlængelse af den midlertidige grænselukning, hvis det er nødvendigt.

Regeringen har samtidigt opfordret alle danskere, der har midlertidigt ophold i udlandet, om at vende tilbage til Danmark, uanset om de befinder sig i et risikoområde eller ej. Der vil derfor også være et behov for at transportere visse danskere til Danmark, men afvise andre personer.

Regeringen har oplyst, at regeringen ikke iværksætter en pligt for transportører til at kontrollere indrejsendes ret til at rejse ind i Danmark (”transportøransvaret”). Det er således alene myndighederne, der vil foretage kontrollen.

Indsatsen vil ifølge myndighederne koncentrere sig om grænserne mod Tyskland og Sverige og i mindre grad Norge. Med hensyn til flytrafikken gælder det al flytrafik ind og ud af Danmark. Regeringen ønsker ikke at begrænse den almindelige varetransport. Regeringen har oplyst, at den har og vil indgå i tæt dialog med transportvirksomheder og rejsearrangører om konsekvenserne af grænselukningen.

Regeringen har foreløbigt bekendtgjort følgende informationer, herunder om forståelse af ”anerkendelsesværdigt formål”: https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/indrejserestriktioner

Der er på dette tidspunkt stadig visse usikkerheder, om præcist hvordan transportører forventes at bistå ved grænselukningen. Det anbefales, at transportørerne snarest kontakter myndighederne for at få oplyst, hvordan transportørerne og rejsearrangører præcist forventes at agere.

Skærpede rejseinstrukser og nedlukning af persontrafik

Fra den 13. marts 2020 fraråder Udenrigsministeriet alle ikke-nødvendige rejser i hele verden indtil videre frem til og med den 13. april 2020. Udenrigsministeriet oplyser desuden, at danskere, der på nuværende tidspunkt er på ferierejse i udlandet, bør rejse tilbage til Danmark snarest. Formålet er således så vidt muligt – efter en kort periode, hvor danskere forventes at returnere til Danmark – helt at stoppe al ikke-nødvendig transportaktivitet for personer ind- og ud af Danmark.

Regeringen forventer, at indgrebet inden for kort tid vil indebære hel eller delvis nedlukning af et betydeligt antal tog-, fly- og færgeruter for passagertrafik. Endvidere oplyses det, at al krydstogtstrafik i praksis indstilles.

Det er åbenbart at mange afgange som konsekvens aflyses. Regeringen har oplyst, at den ikke iværksætter transportansvaret. Det er imidlertid stadig uklart, i hvilket omfang at transportørerne forventes (i) at bistå med hjemtransport af danskere, (ii) bistå ved nødvendige transporter til og fra Danmark fra danskere såvel som udlændinge og (iii) varetransport, herunder om regeringen vil kompensere transportører for at transportere varer og passagerer, selvom det ikke måtte være rentabelt for transportøren.

Regeringen har ved ændringerne af epidemiloven vedtaget 12. marts 2020 fået hjemmel til at udstede forbud og/eller andre restriktioner på transporter, herunder ved at fastsætte maksimalbelægning på udførelse af rejser (se nærmere her https://gorrissenfederspiel.com/viden/nyheder/aendringer-til-epidemiloven-vedtaget-12-marts-2020). Regeringen har ikke oplyst, om regeringen samtidigt vil iværksætte sådanne forbud og/eller andre restriktioner i forbindelse med grænselukningen.

Anerkendelsesværdigt formål

Regeringen har oplyst, at alle indrejsende, der ikke har et ”anerkendelsesværdigt formål” i Danmark, skal nægtes indrejse. Regeringen har netop natten til lørdag præciseret, hvad der hermed menes. Det anses bl.a. at være:

 • Personer, der bor eller arbejder i Danmark, herunder selvstændige erhvervsdrivende, der udfører arbejde i Danmark.
 • Personer, der skal levere varer til Danmark eller varer ud af Danmark.
 • Personer, der indrejser med henblik på at udøve samværsret med mindreårige børn
 • Personer, der agerer primær omsorgsperson for mindreårige børn i Danmark (kan være eks. plejefamilie, som ikke indgår i kernefamilien).
 • Personer, der skal besøge alvorligt syge eller døende familiemedlemmer i Danmark.
 • Personer, der indrejser med henblik på at deltage i et igangværende behandlingsforløb hos sundhedsmyndighederne i Danmark.
 • Personer, der skal deltage i en begravelse i Danmark.
 • Personer, der skal deltage i en retssag i Danmark.
 • Studerende i det omfang uddannelsesinstitutionerne ikke er lukkede (og der ikke tilbydes fjernundervisning).

Almindelige familiebesøg, turistbesøg, forretningsrejser, studieture og lignende udgør ikke anerkendelsesværdige formål.

Regeringen har oplyst, at personer, der har et anerkendelsesværdigt formål med deres indrejse i Danmark, skal kunne godtgøre det anerkendelsesværdige formål. Det kan f.eks. være ved fremvisning af legitimation, sygesikringsbevis, ansættelsesbevis, lønseddel, arbejdskontrakt, indkaldelse til behandling på hospital, indkaldelse til retten eller på anden troværdig vis. Denne legitimation skal fremvises for myndighederne, jf. nedenfor.

I tvivlstilfælde vil der skulle foretages en konkret vurdering. Det vil formentligt afhænge af karakteren og nødvendigheden af arbejdet og dokumentationen herfor.

Udøvelse af grænsekontrol/lukning (ikke iværksættelse af transportøransvar)

Regeringen har oplyst, at politiet vil lede grænsekontrollen med bistand fra forsvaret. Det må formodes, at det alene sker på den danske side af grænse, idet der ikke er oplyst, at der er lavet aftaler med de tyske og svenske regeringer om udførelse af kontrol i Tyskland/Sverige.

Regeringen har i udlændingeloven hjemmel til under visse omstændigheder at pålægge transportører at udføre kontrol af indrejsende ved f.eks. færgeterminaler i Tyskland og Sverige. Regeringen har netop oplyst, at regeringen ikke indfører dette transportøransvar (https://politi.dk/coronavirus-i-danmark/indrejserestriktioner). Det betyder, at transportører ikke har ansvar for at tjekke om rejsende har ret til indrejse i Danmark, f.eks. ved busterminaler, stationer og færgeterminaler i Tyskland og Sverige, eller lufthavne i andre Schengen-stater.

Det er således ikke som udgangspunkt op til transportørerne at vurdere, om de rejsende har et ”anerkendelsesværdigt formål” eller ej. Det må formodes med hensyn til rejsende med fly, færge og tog, at myndighederne først kontrollerer ved ankomst/første station i Danmark. Dette er dog ikke blevet præciseret af regeringen, hvordan det konkret skal ske. Regeringen har heller ikke oplyst, hvad regeringen forventer af transportører, når det måtte være åbenlyst, at passageren ikke har et anerkendelsesværdigt formål.

Flyselskaber og færgerederier vil fortsat være forpligtet til at tjekke rejsepapirer mv. fra ikke- Schengen-lande i det omfang, dette allerede gælder. Der indføres ikke ved grænselukningen yderligere forpligtelser herfor.

Tilbagesendelse af passagerer

Det er som udgangspunkt den rejsende selv og den danske stat, der har ansvaret for at tilbagesende passagerer. Dette gælder så længe, at staten ikke har indført transportøransvaret, jf. udlændingelovens § 43, stk. 3, jf. § 59a, stk. 2. Transportøren kan således ikke, medmindre regeringen måtte udstede andre regler, blive pålagt at tilbagesende passager, uden at enten den rejsende eller staten betaler herfor, jf. udlændingelovens § 43, stk. 2. Der er samtidigt som udgangspunkt ingen forpligtelse for transportøren at udføre transporten, hvis denne af andre grunde er aflyst.

Rettigheder for passagerer og rejsende ved aflysning

Passagerer har forskellige rettigheder til at modtage refusion af billetprisen og evt. kompensation i tilfælde af enten passagerens eller selskabets aflysning af rejsen. Det afhænger af typen af rejsen. Helt overordnet gælder følgende:

 • Færgerederier (såvel som passagerer) har som hovedregel en ret til at annullere rejser baseret på force majeure, herunder epidemier, efter skibspassagerforordningen (nr. 1077/2010). Passagerer har samtidigt som udgangspunkt krav på refusion af billetprisen. Passagerer har derimod intet krav på særlig kompensation som følge af aflysningen.

 • Flyselskaberne ret til at aflyse flyrejser begrundet i uforudsete hændelser som f.eks. nærværende epidemi. Flyrejsende har krav på refusion af billetpriser, men ikke særlig kompensation, jf. flypassagerforordningen (nr. 261/2004). Denne refusionsret gælder imidlertid ikke, hvis det er den rejsende selv, der vælger at aflyse, selvom hvis det er som følge af indrejseforbuddet (se dog nedenfor om pakkerejser). I flere tilfælde har flyselskaberne dog givet de rejsende ret til ombooking eller refusion på et aftalemæssigt grundlag.

 • Togpassagerer har som udgangspunkt ret til kompensation  (men ikke yderligere erstatning) som følge af selskabets aflysning afhængig af størrelsen af billet, jf. jernbanepassagerforordningen (nr. 1371/2007) art. 17 og bilag 1, art. 32. Der gælder således ikke en undtagelse om force majeure (såsom påbud og epidemier) (på samme vis som ved fly- eller færgepassagerer).  

 • Buspassagerer har som udgangspunkt ret til kompensation, medmindre der er uforudsete vejrforhold, der forhindrer rejsen, jf. buspassagerforordningen (nr. 181/2011). Forordningen undtager derimod ikke eksplicit generel force majeure (såsom påbud og epidemier). Bustransportører kan derfor muligvis blive pålagt at betale kompensationen oveni i refusion af billetprisen (med hensyn til billetter, der allerede er bestilt). Buspassagerer har under alle omstændigheder ikke ret til kompensation, hvis det er buspassageren selv, der aflyser rejsen.

 • Ved pakkerejser, herunder f.eks. ved krydstogtsskibe, kan den rejsende aflyse med hensyn til rejser til destinationer, hvortil der frarådes at rejse. Det følger således af pakkerejselovens § 15, stk. 2, at den rejsende kan afbestille, hvis der foreligger uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder. Dette vil grundet grænselukningen og Udenrigsministeriets nye skærpede rejsevejledninger klart anses at være tilfældet. De rejsende kan således formentligt aflyse disse rejser og kræve refusion af billetprisen.

Det anbefales at alle transportører, som måtte lide tab ved at skulle betale kompensation (og ikke kun refusion af billetter) som følge af aflysninger, retter henvendelse til regeringen med henblik på at søge kompensation, jf. nedenfor.

Kompensation til transportører som følge af grænselukningen

Regeringen har udover visse generelle hjælpepakker (om udskydelse af skat mv.) præsenteret en kompensationsordning for arrangører af større arrangementer, men foreløbigt ikke andre. Regeringen har dog oplyst, at den har aftalt med danske erhvervsorganisationer, at man vil indlede drøftelser om kompensation og hjælpepakker til specifikke industrier, der berøres kraftigt af foranstaltningerne. Det må stærkt formodes, at dette også indebærer transportsektoren.

Der er dog også en mulighed for, at visse indgreb kan udgøre ekspropriation i hvilke tilfælde, at der vil adgang til fuld erstatning, jf. grundlovens § 73 rejser. Selv hvis der er tale om ekspropriation, vil der dog ikke praktisk være muligt at få erstatning fastsat og udbetalt hurtigt, idet det som udgangspunkt skal ske via retssystemet.

Det anbefales, at virksomhederne straks tager kontakt til deres interesseorganisationer for at oplyse regeringen om de konkrete økonomiske konsekvenser og behovet for omgående tilførelse af likviditet/driftstøtte. Virksomhederne bør sørge for at sikre fuld dokumentation for alle negative økonomiske konsekvenser som virksomhederne påføres som følge af regeringens foranstaltninger.

Dette omfatter både fald i omsætningen men også afholdte omkostninger. Virksomhederne bør også sikre dokumentation for at disse gør alle tiltag for at begrænse de økonomiske skadevirkninger.

Vi er selvfølgelig klar til en dialog om, hvordan dokumentation bedst mulig sikres.

Kontaktoplysninger:

Gorrissen Federspiel Advokatpartnerselskab

Shipping/Offshore/Transportation

Axeltorv 2, 1609 Copenhagen V, Denmark

T +45 33 41 41 41