Del

Indtjeningen stagnerer trods vækst

DTL’s medlemsvirksomheder har oplevet voldsom vækst i transportpriserne og omsætningen, men bundlinjen er stort set upåvirket. Det viser DTL’s konjunkturundersøgelse 2022. Inflationen og ikke mindst eksplosionen i brændstofpriserne er de væsentligste årsager.

Vognmændenes indtjening følger kun i meget begrænset omfang den kraftige vækst i transportpriserne og omsætningen.

Det er facit og konklusionen i den del af DTL’s konjunkturundersøgelse for 2022, som beskriver, hvordan flertallet af vognmandsvirksomhederne vurderer udviklingen fra år til år.

Et flertal af de adspurgte har ganske vist oplevet fremgang i indtjeningen, men trods stigende priser drejer det sig kun om lidt flere end i 2020. For omkostningerne er også steget kraftigt som følge af den højere inflation. Samlet set stagnerer indtjeningen altså i vognmandsvirksomhederne.

- Udgiftssiden i virksomhederne er påvirket af inflationen og de generelle prisstigninger, hvor det helt overvejende er omkostningerne til brændstof, som er udslagsgivende på grund af eksplosionen i priserne på bl.a. diesel, forklarer DTL’s økonom Morten Pernø.

- Energipriserne betyder rigtigt meget i virksomhedernes omkostningsstruktur. Det kan vi bl.a. også se på reaktionen og efterspørgslen på DTL’s olieoplysningsskema, som vognmændene bruger til at beregne deres olietillæg, siger han med henvisning til hjælpeværktøjet, som er meget efterspurgt til beregning af transportprisen, ikke mindst siden årets start og de store stigninger på brændstofprisen.

Morten Pernø forklarer desuden, at det er en udvikling, som branchen imødeser, vil fortsætte i den kommende tid.

- Vognmændene forventer entydigt stigende transportpriser, og det skyldes det underliggende pres fra inflationen og fra forsyningskæderne.

Færre penge til grøn omstilling
Generelt er den voldsomme stigning i brændstofpriserne gefundenes Fressen for dem, der argumenterer for at trykke sømmet i bund på den grønne omstilling, bl.a. med henblik på at frigøre sig fra afhængigheden af energi fra Rusland.

Men den fraværende afsmitning af transportpriserne på det økonomiske slutresultat på bundlinjen i vognmandsvirksomheden kan skabe endnu flere bump på vejen for de forhåbninger, mener Morten Pernø.

- Når indtjeningen stagnerer, vil der være færre penge til investeringer i virksomhederne. Man kan forvente, at det fx får konsekvenser for den grønne omstilling. Vognmændene vil alt andet lige have færre midler, og derfor vil de formentligt udskyde investeringer, og det sætter erhvervet i en klemme i forhold til investeringer i ny ikke-fossil teknologi, siger DTL-økonomen.

- Omkostningerne må også forventes at sætte virksomhederne under pres særligt i de tilfælde, hvor det af den ene eller den anden grund ikke er lykkedes dem at få gennemført en regulering af deres priser, forklarer Morten Pernø bl.a. med henvisning til resultatet af rundspørgen i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND, nr. 4, som viste, at kun en meget begrænset del af vognmændene har haft held med at genforhandle deres kontrakter med kunder i det offentlige.

Han peger på, at konjunkturundersøgelsens konklusion kan være ildevarslende for mindre, kapitalsvage virksomheder.

- Det kan blive sværere for mindre virksomhed- er at klare sig i konkurrencen, og det kan føre til konkurser, overtagelser af virksomheder og en øget koncentration for at opnå øget konkurrenceevne.

Yderligere behov for investeringer i logistik
Konjunkturundersøgelsen afslører også, at det gennemsnitlige resultat pr. beskæftiget i vognmandsvirksomhederne er faldet, omend der er tale om det næsthøjeste historiske gennemsnit. Blandt de faktorer, som kan forklare den udvikling, er udfordringer i internationale logistikkæder og nervøsitet i markederne for manglende leverancer. Derfor vil der bl.a. på sigt komme et behov for flere og større lagerfaciliteter, som medfører et øget behov for lagerstyringskompetencer og logistikoptimering.

- Også det vil kræve midler, som vognmændene helt aktuelt får færre af, til investeringer i fx nye it-systemer og arealer til større lagerfaciliteter. Og så bider problematikken sig i halen, pointerer Morten Pernø.

- Det vil jo bevirke, at de midler, du bruger på de investeringer, dem kan du ikke bruge til at investere i din lastbilflåde til den grønne omstilling.

Udviklingen i transportpriser, omsætning og økonomisk resultat

 

Både omsætning og transportpriser er steget stejlt siden 2020, mens det økonomiske resultat ikke er fulgt med.

Der er tale om såkaldte nettotal, der beskriver, hvordan flertallet af vognmandsvirksomhederne vurderer udviklingen fra år til år.

Hvis nettotallet er negativt, er der en overvægt af virksomheder, der har svaret negativt. Ved et positivt nettotal er der en overvægt af virksomheder, der har svaret positivt.

Kilde: Konjunkturundersøgelse 2022, DTL – Danske Vognmænd.

DTL’s konjunkturundersøgelse 2022 baserer sig på resultatet af et spørgeskema om vognmandserhvervet i Danmark udsendt til 1.459 af DTL’s medlemsvirksomheder. 417 virksomheder har besvaret undersøgelsen i perioden 2.-23. marts 2022, dvs. umiddelbart efter krigsudbruddet i Ukraine og et stykke tid efter den fulde genåbning af dansk økonomi den 1. februar 2022 efter Covid-19-pandemien.

Læs mere i Konjunkturnyt 1-3, 2022 - se herunder.

Læs historien i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 5, 2022