Del

Griseforskning: Etagehøjden på bilen spiller ubetydelig rolle

Etagernes højde på grisetransporterne påvirker ikke i nævneværdig grad dyrenes velfærd under transporten, viser forskningsresultater, som har været ventet med spænding i branchen.

Dyretransportører og medlemmer af DTL DYR kunne i sommerferien med tilfredshed læse resultatet af et forskningsprojekt om deres arbejde: Transport af smågrise. Midt i juli offentliggjorde Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ved Aarhus Universitet nemlig resultaterne fra deres forskningsprojekt om, hvad etagehøjde betyder for grises velfærd under transport med lastbil.

Forskerne skriver selv om formålet med projektet, at de rum, hvor grisene opholder sig under transporten ifølge EU’s transportforordning, skal have en højde, som sikrer at der er ”god ventilation ovenover dyrene”, og at dyrenes ”naturlige bevægelser under ingen omstændigheder må begrænses”.

Men forordningen siger ikke noget om, ved hvilken højde dette er opfyldt. For såvel korte som lange transporter var formålet med projekt at besvare spørgsmålet om, ”hvilke minimumsværdier til indvendig højde, der sikrer overholdelse af transportforordningens bestemmelser”.

Og det viser sig, at etagehøjden kun har lidt betydning:

”Blandt de undersøgte etagehøjder og under de givne forhold (vejrforhold, type af lastbil, belægningsgrad, den anvendte naturlige og mekaniske ventilation, osv.) fandtes kun sporadiske og ubetydelige effekter af etagehøjde på de valgte indikatorer for ventilation og naturlige bevægelser”, skriver forskerne i deres afrapportering.

Om niveauet af aggressioner under transporterne skriver de bl.a.:

”Det observerede niveau af aggressive interaktioner under opholdet i lastbilen var relativt lavt og ikke påvirket af etagehøjden.”

Forskerne fandt også, at der kan være udfordringer med lufttemperaturen og ventilationen hos grisene under transporterne, og bemærker, at der er brug for mere forskning, før der kan drages konklusioner.

Tilfredse dyretransportører
To medlemmer af DTL DYR medvirkede i projekt- et: Bette Gris ApS, der lagde lastbil og anhænger til samt samlestalden og dyretransportøren Rosgaard A/S, hvis grise blev transporteret. Resultaterne er blevet positivt modtaget i begge virksomheder.

- Det er et vældig fint resultat. Det ser ikke ud til, at jeg skal ændre på etagehøjderne på bilerne, siger direktør Niels Jeppesen fra Bette Gris A/S i Thisted, der gladeligt deltager igen, hvis der er andet, myndighederne skal have prøvet af.

- Jeg lægger stor vægt på et godt samarbejde med myndighederne. Det kunne fx være at se nærmere på de temperaturforskelle omkring grisene, som forskerne fandt. Men det så heldigvis ikke ud til at have betydning for grisenes velfærd, siger han.

Direktør Lars Rosgaard fra Rosgaard A/S:

- Det er første gang, den her type forskning er foretaget. Projektet viser, at vi med fælles hjælp kan nå frem til data, som er nye for alle. Og vi kommer til at se nærmere på spørgsmålet vedr. temperatur og ventilation, så der kan blive taget højde for det, når fremtidige dyretransportbiler skal bygges op, siger han.

- På det praktiske plan ved vi nu mere om, hvordan grisene har det i den periode, hvor vi har ansvaret for dem. Og det ser godt ud. Under projektet transporterede vi 12.067 grise på kortere eller længere ture. Tre grise døde under transporterne. Men dødsårsagen var ikke transportrelateret viste en efterfølgende obduktion. Det siger mig, at på det overordnede plan har grisene haft det fint under transporterne, siger Lars Rosgaard, der nu afventer, at resultaterne får projektets egentlige opdragsgiver, Fødevarestyrelsen, til at ændre sin hidtidige dårlige behandling af dyretransportørerne.

Følsomt emne
Også i DTL modtager chefkonsulent Søren Büchmann Petersen, der er sekretær for DTL DYR, resultaterne af forskningen med tilfredshed:

- Vi har afventet undersøgelsen med spænding, bl.a. fordi to af vores medlemsvirksomheder har deltaget i projektet. Dyretransport er et følsomt emne, og derfor glæder vi os over, at der har været en god dialog og et fint samarbejde mellem forskerne og branchens aktører, så undersøgelsen er blevet gennemført på et nøgternt og faktabaseret grundlag, siger han.

Læs også: Grisenes velfærd under lup

Læs historien i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 6, 2022