Del

Giv plads til private indsamlere og konkurrence i affaldssektoren

Hvorfor skal kommuner indsamle affald, når det kan gøres af private vognmænd, der løser opgaven godt og effektivt i konkurrence? spørger formanden for Danaffald, Lars Sørensen.

Danaffald arbejder for de private affaldsindsamlere og -transportørers interesser. Vi ønsker, at de private aktører skal spille den størst mulige rolle i affaldssektoren, som traditionelt har været stærkt domineret af kommunerne. 

Heldigvis har markedsorientering rygvind i affaldssektoren i disse år, hvor konkurrence generelt vinder frem i reguleringen. 

Danaffald mener, at konkurrence og markedsorientering skal fremmes. Det kan ske ved at gøre det obligatorisk for kommunerne at udbydeaffaldsindsamling og afvikle kommunernes aktiviteter på området. Udbud og konkurrence er godt, fordi det giver den mest effektive affaldshåndtering og åbner markedet for nytænkning og innovation i en tid, hvor der politisk er et ønske om, at affald skal håndteres bedre af hensyn til miljø, ressourcer og klima. 

Affaldssektoren skal være mere markedsorienteret 

Affaldssektoren har været under hastig forandring gennem de seneste år. Det skyldes, at der er truffet en række politiske beslutninger, som har ført til lovændringer. Tendensen er klar: Affaldssektoren skal være mere markedsorienteret, der skal sorteres og genanvendes mere, og mindre affald skal til forbrænding. 

Udviklingen mod en mere cirkulær økonomi i affaldssektoren er grundlæggende positiv. Bevidstheden om miljø, ressourcer og klima er stigende, og det er godt og rigtigt, at der rettes større opmærksomhed mod affaldsområdet, der er en stor og meget synlig faktor i forhold til klima, miljø og ressourcer. 

Forandringerne udfordrer affaldsindsamlerne, som kan se frem til større krav og flere regler. Der er i dag allerede krav om, at affaldsindsamlere skal være registrerede og indberette oplysninger om affaldet til det offentlige Affaldsdatasystem. Kravene vil blive større fremover, hvor oplysningerne i Affaldsdatasystemet vil blive benyttet til at overvåge affaldsstrømme, vurdere reel genanvendelse og muligvis til afregning i forbindelse med det kommende producentansvar for emballage. 

Mange af de nye tiltag er begrundet med klimahensyn. Der blev i 2020 indgået en stor politisk aftale om en klimaplan for affaldssektoren, og det er især elementerne fra denne plan, som siden er blevet til ny lovgivning på området. 

Et vigtigt element i klimaplanen er en bedre og mere ensartet sortering af affald blandt husholdninger og virksomheder på tværs af landets kommuner. Det er et stort fremskridt, fordi der historisk har været stor forskel på de enkelte kommuners affaldshåndtering. 

Et andet vigtigt element i klimaplanen er markedsorientering, hvor tanken er, at den private sektor og konkurrence skal spille en større rolle. Det gælder fx behandlingen af genanvendeligt affald. 

Kommunerne går for langt 

Desværre har der også været nogle bump og tilbageskridt på vejen. Et af disse bump er, at kommunerne har fået mulighed for at tilbyde at indsamle genanvendeligt affald fra virksomheder. 

Kommunerne må kun tilbyde at indsamle, hvis virksomhedernes affald er husholdningslignende i art og mængde. Hverken art eller mængde er imidlertid nærmere defineret, og i øjeblikket er der derfor flere eksempler på kommuner, der udfordrer grænserne for, hvad de må tilbyde. Det er Danaffalds vurdering, at flere kommuner er gået langt længere med deres tilbud til virksomhederne, end lovgivningen giver dem ret til. 

Det vil være et stort tilbageskridt, hvis private indsamlere erstattes af kommunernes egne aktiviteter. Danaffald er derfor gået aktivt ind på området og vil bekæmpe ulovlig og unfair konkurrence fra kommunerne. I den forbindelse er kontakten og samarbejdet med vores medlemmer vigtig, fordi det giver Danaffald et vidensgrundlag for at følge med og skride ind over for unfair konkurrence. Vi hører altid gerne fra affaldsindsamlerne, hvis de fx oplever, at kommunerne forvrider konkurrencen eller går ud over deres mandat. 

Læs kommentaren i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 6, 2023