Del

Færdselsopgaver flyttes til Færdselsstyrelsen

En række færdselsopgaver, der i dag varetages af politiet, vil 1. januar 2020 blive overdraget til Færdselsstyrelsen. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Transport- Bygnings- og Boligministeriet, der bl.a. konkret nævner administrationen af særtransporttilladelser og takografkort samt administrationen af kørekort og afvikling af køreprøver.

DTL – Danske Vognmænds adm. direktør Erik Østergaard er rigtig godt tilfreds med, at man politisk har lyttet til branchens ønsker:

- En samlet transportbranche har i 2017 og flere andre gange peget på en række konkrete og enkle forslag til, at politiets ressourceproblemer kan afhjælpes. Der har efter vores opfattelse været flere sagsområder, som hurtigt og uden nævneværdige omkostninger kan overflyttes fra Justitsministeriet til Transport- Bygnings- og Boligministeriets ressortområde. Det er rart at se, at man har været lydhør i den proces.

Samling af regeludstedende og udøvende myndighed

- De sagsområder, som branchen oprindeligt foreslog flyttet, varetages i dag af uddannede politifolk, men de kunne efter branchens mening med fordel varetages af personale, som ikke har en politimæssig baggrund. En sådan løsning ville således sikre, at politifolk, der i dag varetager mange af de administrative opgaver, i stedet kan frigøres til gængse politiopgaver. Regeringen er altså også kommet til den konklusion.

Konkret foreslog branchen følgende områder flyttet fra politiet til Færdselsstyrelsen: Den målrettede vejsidekontrol af erhvervskøretøjer, køreprøverne, udstedelsen og administrationen af kørekort, administrationen af førerkort (takografkort) samt ikke mindst behandling af ansøgning og udstedelse af særtransporttilladelser.

Baggrunden for ressortoverdragelsen er ifølge regeringen bl.a. at samle den regeludstedende og udførende myndighed på disse områder, som ikke er en del af politiets kerneopgave, samt at frigøre erfarne politibetjente fra de administrative færdselssager til mere politifaglige opgaver.

Det forventes på sigt, at ressortoverdragelsen medfører en mere effektiv opgavevaretagelse på de pågældende områder.

Opgaverne udføres i dag i politiet af ca. 210 civile årsværk og ca. 115 politibetjente. Det er besluttet, at de civile årsværk overdrages til Færdselsstyrelsen, mens de ca. 115 politibetjente fastholdes i politiet med henblik på, at politiet inden for den nuværende bemanding kan løse opgaverne i relation til udrejsecenter Lindholm fra 2021. I 2020 vil politibetjente assistere Færdselsstyrelsen i en overgangsperiode.

De berørte medarbejdere i politiet er allerede orienteret om ressortoverdragelsen.