Del

EU-kommentar: Er fit for 55 fit for vognmændene?

I sommerferien fremlagde EU-Kommissionen den længe ventede Fit for 55-pakke, som vi tidligere har berettet om i DANSKE VOGNMÆND. Vores mand i Bruxelles fortæller her mere om den nye lovpakke, og hvad vi kan forvente os af de nye initiativer.

Fit for 55-pakken, der som navnet antyder, skal levere på målet om at reducere driv- husgasser med mindst 55 procent inden 2030 sammenlignet med niveauet fra 1990, indeholder 14 lovgivningsinitiativer. Flere af dem berører direkte vejtransporten.

Navnlig et revideret forslag om EU’s kvotesystem har vakt interesse, da handlen med CO2-kvoter som noget nyt udvides til at omfatte vejtransporten.

Konkret kommer systemet til at omfatte brændstof- distributionen til vejtransport. Forslaget lægger altså ikke op til, at de enkelte transportvirksomheder omfattes af kvotehandlen, men i stedet er det energi- og drivmiddelleverandørerne, hvilket er positivt. Systemet skal være klart fra 2025 og udrulles og finde anvendelse fra 2026.

Risiko for dobbeltbeskatning
Vi kan dog med nogen bekymring se frem til en risiko for dobbeltbeskatning og stigende afgifter, som i sidste ende vil resultere i højere priser for drivmidler. Noget vi ser meget alvorligt på, da vi allerede er underlagt CO2- og energiafgifter på brændstoffer. Alt dette tyder på, at den grønne omstilling vil føre til øgede transportpriser.

Derfor er budskabet fra NLA til EU-lovgiverne også klart: Vi er helt med på nødvendigheden af den grønne omstilling. Men løsningen er ikke at pålægge vores branche omkostningsstigninger og nye afgifter, uden at vi har reelle alternativer klar. Man bliver nødt til at erkende, at vi ikke er klar med eksempelvis eldrevne lastbiler i stor og konkurrencedygtig skala før om 5, 10 eller 15 år. Det kommer til at tage tid.

Lunken modtagelse
Modtagelsen fra store dele af transportbranchen har også været lunken. Sammen med vores tyske og franske kolleger gik NLA da også ud og advarede om, at Kommissionen kommer med initiativer, der fører til højere priser for virksomheder og forbrugere. Frygten fra vores side er simpelthen, at transportvirksomhederne får større udgifter til benzin og diesel og dermed færre penge til at investere i mere energieffektive lastbiler. Derudover er der også en social side af sagen, som man også bør have blik for. De fleste husker nok, hvordan stigende brændstofpriser førte til alvorlig social opstand fra De Gule Veste i Frankrig.

Også spændende elementer
Fit for 55-pakken indeholder dog også en række spændende elementer for vognmandsbranchen. Heriblandt lovgivning som skal fremme udrulningen af infrastruktur for alternative drivmidler i Europa.

Kommissionen foreslår blandt andet bindende mål for ladefaciliteter for el, brint og LNG (flydende gas). Heriblandt foreslås det at placere ladefaciliteter for eldrevne lastbiler i begge kørselsretninger med maksimalt 60 km mellemrum fra 2025. Noget som NLA støtter varmt og ser gode perspektiver i. Udrulning af infrastruktur for grønne drivmidler er en forudsætning for den grønne omstilling og helt afgørende for at gennemføre en fornuftig udfasning af fossile køretøjer uden betydelige negative konsekvenser for transportaktiviteten.

At indføre ekstra afgifter, som rammer vognmændene, er derimod ikke den rette vej at gå. Nu forestår der forhandlinger med Europa-Parlamenet og EU’s ministerråd i arbejdet med de nye lovforslag. NLA ser frem til at arbejde for løsninger, der sikrer en pragmatisk tilgang, som passer ind i vognmændenes hverdag.

Læs kommentaren i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 8/9, august-september 2021