Del

Kontakt ansvarlig

Ove Holm

Underdirektør, leder af DTL's erhvervspolitiske afdeling

DTL: Kilometerafgiften vil ikke reducere dieselkørsel væsentligt

Regeringens lovforslag om en kilometerafgift for lastbiler kalkulerer med, at lastbilernes trafikarbejde vil falde med ca. 10 procent, når diesellastbilerne bliver brandbeskattet fra 2025. DTL – Danske Vognmænd tror ikke på, at beregningerne holder, medmindre man altså medregner nedlukninger af erhverv. Regeringen bør afkræves en vurdering.

Regeringen har i sit lovforslag om kilometerafgift foretaget et skøn over fjernelsen af lastbilkørsel fra vejene. ”Vejafgiften reducerer trafikarbejdet med lastbiler med ca. 10 pct. årligt på baggrund af de opgjorte omkostninger og forudsatte elasticiteter”, hedder det i forslaget. Antagelsen baserer sig på en gennemsnitlig omkostning pr. kørt kilometer på ca. 11 kr. i gennemsnit pr. km for lastbiler over 3,5 ton og en gennemsnitlig kilometerafgift på 1,3 kr. pr. km.

Der er ikke tale om søndagsudflugter

DTL – Danske Vognmænds adm. direktør Erik Østergaard tror ikke på, at trafikarbejdet, de kørte kilometer, i udgangspunktet bliver reduceret så voldsomt:

- Elasticiteten udtrykker, hvor meget en omkostningsændring har betydning for antallet af kørte kilometer. Regeringen mener, at de stærkt forhøjede priser vil fjerne meget af kørslen med diesellastbiler, og at det dermed kan medvirke til at nedbringe CO2-emissionerne. Men sådan fungerer godstransporten jo ikke. Der er ikke tale om søndagsudflugter men om, at varerne skal frem til enhver tid. Stigningerne i transportomkostninger vil kun i begrænset omfang dæmpe efterspørgslen og først og fremmest gøre varen dyrere i alle led.

DTL har i sit tidligere afgivne høringssvar stillet et stort spørgsmålstegn ved regeringens skøn, som ville betyde meget store reduktioner i lastbilernes trafikarbejde som følge af afgiften. – Vi har ud fra vores viden og erfaringer fremført over for Skatteministeriet, at faldet er nærmere 2 procent end 10 procent, siger Erik Østergaard.

Mere kapacitet på bilerne vil batte

Der er dog to faktorer, der efter DTL – direktørens opfattelse vil kunne påvirke trafikarbejdet og dermed CO2 udledningerne fra lastbilerne: - Den ene faktor er virksomhedslukninger i visse områder af landet og centrering af produktionen for at spare løbende transportomkostninger. Her vil behovet for transport falde tilsvarende. Den anden faktor er lovgivning om øget kapacitet på lastbilerne i stor stil, som fører til, at der kan køres mere gods pr. kilometer end tidligere. Det kan for alvor batte noget, påpeger Erik Østergaard. 

Uanset om regeringen fastholder et fald på 10 pct. eller ej, mener Erik Østergaard, at Folketinget bør afkræve regeringen en vurdering af, i hvilket omfang faldet vil ske i yderområder i Danmark sammenholdt med mere centrale dele af landet. Og tilsvarende i hvilket omfang, faldet i trafikken skyldes, at erhvervsaktivitet helt forsvinder fra Danmark.

Lovforslaget er i morgen torsdag genstand for et samråd med skatteministeren og erhvervsministeren samt 1. behanding i Folketinget.

 

Forslag til lov om vejafgift L74