Del

DTL: Aflysning af ressortændring kræver ændringer hos politiet og af køretøjshøjden

Regeringens beslutning om at aflyse ressortændringen om afvikling af køreprøver, udstedelse af kørekort og administration af særtransporter modtages med ærgrelse i transporterhvervet. Områderne skulle ellers have været overflyttet fra politiet til Færdselsstyrelsen den 1. januar efter beslutning truffet af den tidligere regering i foråret.

- Vi er naturligvis ærgerlige over, at den nuværende regering ikke har ønsket at bruge de nødvendige penge til at styrke Færdselsstyrelsen så meget, at en række opgaver af typisk ikke-politimæssig karakter kunne finde vej over i Transportministeriet. Men uanset hvad, så er der altså et voldsomt behov for at se på administrationen af de berørte områder og bruge noget tid og nogle kræfter på at få tingene effektiviseret hos politiet, udtaler DTLs adm. direktør Erik Østergaard.

Padborg og nyt IT

Især på særtransportområdet bør der ifølge DTL-direktøren ske markante ændringer i administrationen: - Det er ønskværdigt, at politiet nu kigger nærmere på, hvordan opgaven med særtransporttilladelserne bør løses fremadrettet. Først og fremmest bør opgaverne efter vores opfattelse samles på ét sted og gerne i Padborg, hvor der i dag er flest allokerede ressourcer. Kun derved kan man sikre, at der sker en prioritering af de ansøgninger om særtransporttilladelser, som kommer ind, så ”simple” tilladelser kan udstedes med kortere varsel, end at skulle vente i bunken på, at blive behandlet efter tur. Denne del bør kunne effektiviseres uden nævneværdige meromkostninger.

Erik Østergaard fremhæver samtidig nødvendigheden af, at politiet udvikler et nyt IT system med ekstern kundeadgang, så særtransportørerne kan søge direkte i systemet, og hvor politiets efterfølgende administration bliver lettere. - IT systemet skal kunne understøtte klassificeringen af det statslige, kommunale og private vejnet, altså en database hvor oplysninger om vejanlæggenes værdier bliver samlet og gjort tilgængelig for politiets arbejde med at udstede tilladelserne, forklarer Erik Østergaard, og fortsætter:

Midler til køreprøver og nye højder

- Hvad angår køreprøverne er det almindelig kendt, at presset på systemet er større nogle gange end andre. Der er simpelthen periodevis flere elever på ventelisten, end der er kvalificeret mandskab til at afvikle prøverne.  Her tror jeg ikke, at vi kommer uden om, at politiet skal have nogle midler tilført, så de kan afvikle ekstra køreprøver i perioder, hvor der er ventetid.

Endelig bør Færdselsstyrelsen se på, om den generelle højde for særtransport uden tilladelse kan hæves til 4,30 meter, mener Erik Østergaard: - Lande som Norge, Sverige samt Storbritannien har helt afskaffet frihøjderestriktionerne for al lastbiltransport, så det må også være muligt for Færdselsstyrelsen at overveje, om frihøjden kan hæves til fx 4,20 meter for alle typer tunge køretøjer, lastbiler og påhængsmateriel, uanset om det er registreret til godstransport, særlig anvendelse, firmatransport eller andet, slutter DTLs direktør.