Del

Bortvist for at nægte COVID-19-test

Det var berettiget at bortvise en medarbejder, der ikke efterkom ledelsens pålæg om at blive testet for covid-19 efter den testlov, der gjaldt på det tidspunkt. Dansk Erhverv førte sagen for medlemmet.

Man kan ikke bare nægte at efterkomme chefens pålæg om at blive testet for covid-19. Det har en medarbejder måttet sande. Han nægtede at efter- komme et pålæg om at blive testet og blev efterfølgende bortvist.

Afskedigelsesnævnet har netop afgjort, at bortvisningen var berettiget.

Ville ikke efterkomme pålægget Arbejdsgiver meddelte i januar 2021 alle virksom- hedens medarbejdere, at alle, der mødte fysisk på arbejde, skulle testes for covid-19 én gang om ugen.

Få dage senere meddelte en af medarbejderne, at han ikke ville efterkomme pålægget om blive testet.

Han fik i forlængelse heraf et skriftligt pålæg om at blive testet for covid-19 med en frist for, hvornår testresultatet skulle fremvises. Det fremgik også af

pålægget, at det kunne få ansættelsesretlige konsekvenser i form af opsigelse eller bortvisning, hvis han ikke efterkom pålægget.

Alligevel fastholdt medarbejderen, at han ikke ville lade sig teste. Herefter blev han bortvist.

I forbindelse med bortvisningen sendte medarbejderen en e-mail til arbejdsgiveren, hvor han bl.a. anførte, at ”jeg gentager, at jeg ikke … vil testes, og jeg er parat til med alle midler at gøre dig ansvarlig for din handling”.

Saglig beslutning
Medarbejderen mente under sagen, at den manglende efterlevelse alene kunne medføre en opsigelse, men at pålægget om test ikke var proportionalt. Herudover mente han ikke, at han på en tilstrækkelig måde var gjort bekendt med, at manglende efterlevelse ville resultere i en bortvisning, da der i pålægget både var anført ”opsigelse og eventuel bortvisning” som sanktion.

Men arbejdsgiveren havde loven på sin side, da han besluttede at bortvise medarbejderen. Det fulgte nemlig af den tidligere lov om arbejdsgivers adgang til at pålægge lønmodtagere at blive testet for covid-19 mv., at en arbejdsgiver kunne pålægge sine medarbejdere at blive testet, hvis det var begrundet i et sagligt hensyn til at begrænse smitten. Det fulgte også af loven, at hvis lønmodtageren ikke efterkom pålægget, kunne arbejdsgiveren benytte sig af ansættelsesretlige sanktioner (Loven er siden blevet midlertidig skærpet – se boksen, red.).

Under sagens behandling i Afskedigelsesnævnet var der ikke uenighed om, at beslutningen var saglig, og tiltaget var også drøftet i virksomhedens samarbejdsudvalg.

Afskedigelsesnævnets afgørelse Afskedigelsesnævnet fandt i sin afgørelse, at med- arbejderens undladelse af at efterkomme pålægget om at lade sig teste havde karakter af lydighedsnægtelse, som efter det anførte måtte betegnes som klar og utvetydig.

Nævnet fandt endvidere, at det ikke var et krav, at arbejdsgiveren allerede på tidspunktet for pålæggets udstedelse skulle tage stilling til præcis hvilken sanktion, der ville blive bragt i anvendelse, hvis pålægget ikke blev efterkommet. Afskedigelsesnævnet fandt derfor, at bortvisningen var berettiget.

DTL-A: Henvend jer til os før eventuel bortvisning
- Afgørelsen viser, at en bortvisning kan være en berettiget sanktion, hvis en lønmodtager ikke efterkommer et direkte og klart pålæg om test efter den tidligere gældende lov om arbejdsgivers adgang til at pålægge lønmodtagere at blive testet for covid-19, siger advokat Anders Jorsal fra DTL’s arbejdsgiverforening og fortsætter:

- Afgørelsen er i overensstemmelse med almindelig gældende praksis i forhold til, at manglende efterlevelse af et klart og utvetydigt pålæg kan berettige til en bortvisning. Der kan ved pålæggets udfærdigelse ikke stilles krav om, at der er taget stilling til den endelige sanktion. Det er derfor sagligt at nævne flere mulige sanktioner i et pålæg.

Vi anbefaler, at medlemmerne henvender sig til os, inden der træffes beslutning om bortvisning af en medarbejder, der ikke efterlever et pålæg, slutter Anders Jorsal.

MIDLERTIDIG SKÆRPELSE

Folketinget vedtog sidst i november lov om arbejdsgiveres adgang til at pålægge lønmodtagere forevisning af coronapas, test for covid-19 mv.

Loven trådte i kraft med det samme og gælder så længe, covid-19 betragtes som en samfundskritisk sygdom.

Læs historien i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND nr. 12, december 2021