Del

Efter måneders inaktivitet: Ubetalte p-afgifter bliver nu endelig sendt til "opkrævning"

Nu sendes ubetalte p-afgifter endelig videre til "opkrævning"

Tusindvis af ubetalte p-afgifter har samlet støv hos Færdselsstyrelsen siden årets start og er først nu sendt videre til opkrævning i udlandet. Transportministeren udtrykker fuld tillid til, at styrelsens britiske samarbejdspartner Euro Parking Collection (EPC) kan hente pengene hjem.

Men hverken ministeren eller Færdselsstyrelsen kan svare på hvordan.

---------------

6. april 2021

Fire procent. Eller præcis 252 ud af 6.600. Så få p-afgifter ud af den samlede bunke havde Færdselsstyrelsen sendt videre til EPC med henblik på opkrævning den 12. marts.

Men efter DANSKE VOGNMÆND har bedt om aktindsigt hos Færdselsstyrelsen i antallet af ubetalte p-afgifter, der er sendt til opkrævning hos EPC siden 1. januar 2021, er der kommet skred i sagen. For i midten af marts har styrelsen videresendt omkring 5.000 sager vedrøren de opkrævning i udlandet til EPC, som har befundet sig i styrelsens interne system, oplyser styrelsen.

Færdselsstyrelsen forklarer, at der har været problemer med at sende p-afgifterne videre til EPC, og at det hidtil er foregået manuelt. ”Der er blevet arbejdet på en løsning, hvor afgifterne automatisk kan trækkes fra Færdselsstyrelsens sagsbehandlingssystem, så de ubetalte afgifter nemt kan oversendes på én gang,” fremgår det af Færdselsstyrelsen svar på DANSKE VOGNMÆND’s anmodning om aktindsigt.

I alt drejer det sig om cirka 6.600 ubetalte p-afgifter siden 1. januar 2020, heraf 4.800 alene til køretøjer fra Polen, Rumænien og Litauen. Altså  resterer der ifølge de tal, Færdselsstyrelsen selv har givet offentligheden, fortsat i hvert fald 1.300 ubetalte p-afgifter til udenlandske lastbiler, som endnu ikke er sendt videre med henblik på opkrævning.

Minister har fuld tillid til EPC

Styrelsen meddelte selv i januar, at man var klar til at oversende de første sager til EPC, som umiddelbart derefter skulle gå i gang med opkrævningen. De første to måneder derefter var det endnu kun sket i stærkt begrænset omfang.

De nye oplysninger kommer efter, DANSKE VOGNMÆND i marts bragte historien om, at EPC ikke er i stand til at opkræve ubetalte p-afgifter udskrevet til køretøjer fra en række lande i Østeuropa på vegne af henholdsvis Aarhus Kommune og Parkeringskontrol Nord i Aalborg Kommune, som også samarbejder med EPC. Her erkendte EPC selv, at de ikke kan opkræve ubetalte p-afgifter til køretøjer fra bl.a. Bulgarien, Rumænien, Kroatien, Letland og Slovenien, og i Polen kun i begrænset omfang. Således fremgik det fx, at ikke en eneste af de knap 200 ubetalte afgifter, som Aarhus Kommune i 2018 overdrog til EPC til opkrævning i Polen og Rumænien, er blevet betalt.

Det er derfor min forståelse, at EPC har udmærkede forudsætninger for at løse den opgave, som Færdselsstyrelsen har bedt dem om.

Det har bl.a. ført til kritik af transportminister Benny Engelbrecht i Folketinget, som blev rejst af DF’s transportordfører Hans Kristian Skibby, omkring Færdselsstyrelsens samarbejde med EPC. DF-ordføreren mener, at opkrævningen er ineffektiv, og at de ubetalte p-afgifter ender i Danmark igen og i sidste ende som en regning til den danske stat.

Transportministeren afviser i et svar fra den 18. marts den kritik. Han mener nemlig ikke, man kan sammenligne EPC’s opgave for Færdselsstyrelsen med den, det britiske firma udfører for Aarhus Kommune og Parkeringskontrol Nord i Aalborg Kommune:

”Mig bekendt er der dog tale om et arbejde, der primært går på opkrævning af afgifter udstedt til lette køretøjer og dermed privatpersoner. Det er angiveligt mere besværligt at indhente oplysninger hos privatpersoner i forhold til virksomheder (lastbiler), som typisk er modtager af parkeringsafgifterne på de statslige rastepladser. Det er derfor min forståelse, at EPC har udmærkede forudsætninger for at løse den opgave, som Færdselsstyrelsen har bedt dem om.”

Ministerens svar ligger i forlængelse af en kommentar til DANSKE VOGNMÆND, hvor han på mail via en pressemedarbejder forklarer, at Færdselsstyrelsen og EPC fastholder, at opgaverne for Færdselsstyrelsen og hhv. Aarhus og Aalborg Kommune ”ikke tåler sammenligning.”

Færdselsstyrelsen: Prisen vægtede højest

Vi har bedt om Færdselsstyrelsens vurdering af forskellen på de to opgaver og spurgt, hvad Færdselsstyrelsen har lagt vægt på i vurderingen af EPC, eftersom det angiveligt ikke er erfaringerne og talmaterialet fra andre af EPC’s store danske samarbejdspartnere.

Styrelsen svarer på mail, at prisen var afgørende: ”Opgaven, som EPC løser for Færdselsstyrelsen, var i 2020 i udbud. I forbindelse med vurderingen af de indkomne tilbud blev disse vurderet ud fra en række forhåndsbestemte kriterier. I den forbindelse kan Færdselsstyrelsen oplyse, at pris vægtede 75 procent, mens kvalitet vægtede 25 procent. I forbindelse med udbuddet blev potentielle tilbudsgivere gjort opmærksom på, at de i deres tilbud skulle notere forbehold, såfremt der fx var lande, hvor de ikke ville kunne bistå med opkrævningen. Tilbuddet fra EPC gav ingen anledning til bekymring på det område.”

Færdselsstyrelsen henviser i øvrigt til EPC, når det drejer sig om forskellen på opkrævning for kommunerne og for styrelsen.

Stuart Hendry, som er direktør for forretningsudvikling og jura hos EPC, skriver i en mail til DANSKE VOGNMÆND, at opgaven for Færdselsstyrelsen drejer sig om lastbiler og busser, og at der er færre begrænsninger på EPC’s muligheder for at fremskaffe oplysninger på disse køretøjer end på privatbiler på grund af persondatabeskyttelse. Derfor forventer han, at EPC kan sikre en højere betalingsrate, end hvad der er tilfældet i fx Aarhus og Aalborg Kommune.

I den forbindelse kan Færdselsstyrelsen oplyse, at pris vægtede 75 procent, mens kvalitet vægtede 25 procent [...]Tilbuddet fra EPC gav ingen anledning til bekymring på det område.

INGEN P-KONTROL SIDEN DECEMBER 2020

Færdselsstyrelsen har endnu ikke udskrevet p-afgifter i 2021. Styrelsens p-korps, som står for at udskrive p-afgifter for ulovlige parkeringer på de statslige rastepladser langs motorvejene, har nemlig været hjemsendt i fire måneder. Det bekræfter Færdselsstyrelsen overfor DANSKE VOGNMÆND. Hjemsendelsen sker på baggrund af Sundhedsstyrelsens anbefalinger til forholdsregler i forbindelse med coronasituationen.

”Færdselsstyrelsen vurderer løbende parkeringskontrollørernes hjemsendelse ud fra de gældende anbefalinger, og kontrollørerne vil genoptage parkeringskontrollen, så snart det vurderes forsvarligt,” meddeler styrelsen.

Privat inkassofirma mener ikke, der er forskel

DANSKE VOGNMÆND har forhørt sig hos private danske aktører, der beskæftiger sig med opkrævning og inddrivelse af p-afgifter i udlandet. Det gør fx Collectia i Brøndby, som bl.a. tager sig af inkassosager i udlandet på ubetalte p-afgifter i Danmark fra Q-Park. Vi har spurgt salgsdirektør hos Collectia, Jesper Winther, om han mener, der er forskel på at opkræve en ubetalt paf gift i udlandet udskrevet til en lastbil på fx rastepladsen på Hylkedal Øst syd for Kolding og til en personbil på p-pladsen ved Kolding Storcenter.

- Nej, det kan jeg ikke se, at der skulle være nogen forskel på, siger han i telefonen.

Han forklarer, at den væsentligste forskel er, at man på private krav som fx ubetalte p-afgifter til
Q-Park kan køre en almindelig inkassosag i udland et, men at udfordringen i øvrigt er den samme, som også EPC oplever i arbejdet for danske kommuner.

- Jo længere, du kommer fra Danmark, jo sværere er det generelt. I Sverige, Norge og Tyskland har vi gode
erfaringer. Nogle bilister tænker måske, at nu smider de p-afgiften ud, men når de modtager et krav fra
os, så betaler de. Men østpå i fx Polen har man ikke samme adgang til motorregistre, og så kan du ikke rigtigt gøre noget. Og i England koster adgangen til registret næsten det samme som beløbet på p-afgiften, siger han.

FLERTAL FOR RABAT PÅ P-AFGIFT

Folketinget har førstebehandlet et lovforslag, der vil medføre, at jo hurtigere en p-afgift udstedt til lastbiler og busser på rastepladser langs motorvejene betales indenfor den fastsatte frist, jo lavere bliver beløbet. Formålet er at tilskynde til hurtigt at betale afgiften.

Forslaget ventes at blive vedtaget, men var ikke færdigbehandlet ved redaktionens slutning.

Sender aben videre

Spørgsmålet er dermed, om prisen for at opkræve ubetalte p-afgifter i udlandet står mål med afgiftens størrelse. Transportminister Benny Engelbrecht mener, at Færdselsstyrelsen har garderet sig på den front, fordi man har indgået en såkaldt no cure/no pay-model. Det fremgår af hans tidligere omtalte svar i Folketinget:

”EPC modtager således kun betaling for de afgift er, som det lykkedes dem at opkræve. De aflønnes med 20 procent af afgiftens størrelse. Skulle det mod forventning ikke lykkes for EPC at opkræve en afgift, så oversender Færdselsstyrelsen sagen til Gældsstyrelsen, der står for den videre inddrivelse.”

Dermed sender transportministeren aben videre. Men Gældsstyrelsen har, som vi skrev allerede i martsnummeret af DANSKE VOGNMÆND, ingen myndighed til at inddrive penge i udlandet ved fx at tilbageholde indkomst eller foretage udlæg i ejendele, som man kan i forhold til danske vognmænd og chauffører.

Konkret opererer Gældsstyrelsen med en bagatelgrænse på 1.500 euro. Det betyder, at Gældsstyrelsen i gentagelsestilfælde, hvor en udenlandsk vognmand har indkasseret fire-fem p-afgifter à 2.040 kroner, kan vælge at forsøge at inddrive pengene i fx Polen eller Rumænien, efter at EPC har måttet opgive sit forehavende i netop de lande på vegne af Færdselsstyrelsen. Det vil i givet fald være en langsommelig og kostelig proces, som vil bero på eventuelle bilaterale aftaler med de pågældende lande, muligheden for samarbejde med lokale myndigheder og ikke mindst en konkret vurdering af, om indsatsen står mål med inddrivelsen af nogle tusinde kroner til den danske stat, efter at Færdselsstyrelsen og EPC har opgivet deres forehavende.

DTL: Klamp på stedet

DTL – Danske Vognmænds adm. direktør Erik Østergaard mener, at ministeren og systemet har spillet fallit. Han gentager, at DTL mener, der skal klampes på stedet, hvis der ikke betales.

- Da ministeren bebudede, at nu var der fundet en løsning for inddrivelsen, så var det med violiner og piber og tale om vigtige principper. Nu står vi så her, hvor kun en brøkdel af de ubetalte bøder reelt er blevet fulgt op på. Og så skubber ministeren det videre til Gældsstyrelsen, som ingen reel mulighed har for inddrivelse i udlandet. Det er efter min bedste over bevisning en kæmpe falliterklæring på en type sager, der kunne håndteres i gerningsøjeblikket: Bilen skal ikke have lov til at køre, hvis ikke afgiften er betalt. Så enkelt kan det gøres, siger Erik Østergaard.

Bilen skal ikke have lov til at køre, hvis ikke afgiften er betalt. Så enkelt kan det gøres.

REDAKTION

Tekst: Thomas Rumph

Fotos: Niels Møller Madsen og Claus Perregaard

Tilrettelæggelse: Thomas Rumph

Læs historien i DTL-Magasinet DANSKE VOGNMÆND

Nr. 4, april 2021