Del

Kalkulationer

DTL giver dig en række beregnere og kalkulationer, der kan hjælpe dig med få overblik over økonomien, beregne dine priser og se, hvor der er penge at spare. For at bruge kalkulationsværktøjerne, har du brug for Excel. Gem filen, så du selv kan justere tallene løbende og gøre budgettet til en del af din egen økonomistyring af din vognmandsvirksomhed.

Omkostningsindeks og indekstal

DTL's omkostningsindeks for lastbilkørsel

Hjælper dig med at beregne transportpriser

Indekstal for lastbilkørsel

En samlet oversigt over indekstallene fra Danmarks Statistik

Indekstal for dagrenovation og slamsugning

En samlet oversigt over indekstallene fra Danmarks Statistik for kørsel med dagrenovation og slamsugning

Indirekte lønomkostninger

DTLs indirekte lønomkostninger, 1. oktober 2020

Senest gældende udgave, der tager højde for, at bidraget til DA Barselsfonden for månedslønnede med mindst 117 arbejdstimer pr. måned pr. 1. juli 2020 er hævet til 93 kr. pr. måned mod tidligere 77 kr. pr. måned, at bidraget til Udviklings- og samarbejdsfonden for transport- og lagerområdet fra 2. kvartal 2020 forhøjes fra 0,20 kr. til 0,25 kr. pr. præsteret arbejdstime. DTL skal oplyse, at transportoverenskomsten 2020-2023 indfører øremærket barselsorlov med virkning fra pr. 1. juli 2020 (2. kvartal 2020). Dansk Erhverv oplyser, at denne beregnes til at udgøre en merudgift på 0,07 pct. af bruttotimelønnen. Derimod oplyser Dansk Erhverv, at transportoverenskomstens ændringer vedr. børns sygdom og lægebesøg sammen med barnet samt overgangsordningen for afholdelse af børneomsorgsdage kun vil medføre en meget lille eller ingen merudgift.

DTLs indirekte lønomkostninger, 1. juli 2020

Udgave, der tager højde for, at bidraget til Udviklings- og samarbejdsfonden for transport- og lagerområdet fra 2. kvartal 2020 forhøjes fra 0,20 kr. til 0,25 kr. pr. præsteret arbejdstime. DTL skal oplyse, at transportoverenskomsten 2020-2023 indfører øremærket barselsorlov med virkning fra pr. 1. juli 2020 (2. kvartal 2020). Dansk Erhverv oplyser, at denne beregnes til at udgøre en merudgift på 0,07 pct. af bruttotimelønnen. Derimod oplyser Dansk Erhverv, at transportoverenskomstens ændringer vedr. børns sygdom og lægebesøg sammen med barnet samt overgangsordningen for afholdelse af børneomsorgsdage kun vil medføre en meget lille eller ingen merudgift

DTLs indirekte lønomkostninger, 1. marts 2020

Udgave, der tager højde for den nye transportoverenskomst for 2020-2023. I henhold til transportoverenskomsten for 2020-2023 er normaltimelønnen pr. time forhøjet med 3,20 kr., overtidssatserne med 1,6% og satsen for den særlige opsparing med 1,0 procentpoint pr. 1. marts 2020. Satsen for 1.-3. ledighedsdag og fordelingen på ancienniteter i anciennitetstillægget er ændret i henhold til oplysninger fra Dansk Erhverv. Oversigten tager ydermere højde for at retten til fuld løn under sygdom udvides fra 56 til 70 dage pr. 1. marts 2020 iht. transportoverenskomsten 2020-2023