Del

Kalkulationer

DTL giver dig en række beregnere og kalkulationer, der kan hjælpe dig med få overblik over økonomien, beregne dine priser og se, hvor der er penge at spare. For at bruge kalkulationsværktøjerne, har du brug for Excel. Gem filen, så du selv kan justere tallene løbende og gøre budgettet til en del af din egen økonomistyring af din vognmandsvirksomhed.

Omkostningsindeks og indekstal

DTL's omkostningsindeks for lastbilkørsel

Hjælper dig med at beregne transportpriser

Indekstal for lastbilkørsel

En samlet oversigt over indekstallene fra Danmarks Statistik

Indekstal for dagrenovation og slamsugning

En samlet oversigt over indekstallene fra Danmarks Statistik for kørsel med dagrenovation og slamsugning

Indirekte lønomkostninger

DTLs indirekte lønomkostninger, 1. januar 2021

1. januar 2021: Senest gældende udgave, der tager højde for dels, at andelen for sygeløn og ATP ved sygdom og kurser mv. er ændret fra 3,40% til 3,30% for hele DA-området for syge- og arbejdsulykkefravær iflg. Dansk Erhverv, og at afgangsprocenten for godstransport i beregningen af beløbet for 1.-3. ledighedsdag er ændret fra 29,0% til 28,3% iflg. DA’s jobskiftestatistik 2019 samtidigt med, at G-dage iflg. Dansk Erhverv koster 892 kr. i 2021. Dels, at ATP-satserne for ledighed er ændret til 36 kr. mod tidl. 26,25 kr. pr. kvartal, for sygdom til 11,50 kr. mod tidl. 0,25 kr. pr. kvartal, for barsel til 21 kr. mod tidl. 15,50 kr. pr. kvartal, for ressourceforløbsydelsen under jobafklaring til 7,75 kr. mod tidl. 6 kr. pr. kvartal og for Lønmodtagernes Garantifond til 130 kr. mod tidl. 100 kr. pr. kvartal. Samtidig tages der højde for, at AES-satsen er ændret til 1.235 kr. i 2021 mod 878 kr. i 2020, og beregningen for barnets 1. sygedag tager nu også højde for udnyttelsesgraden af fravær ved barns sygdom udover 1. sygedag og for ancienniteten ud fra oplysninger fra Dansk Erhverv, mens andelen for det samlede fravær på DA-området i beregningen af den udvidede sygedagpengekarenstid er ændret til 0,33% mod tidl. 0,34%.

DTLs indirekte lønomkostninger, 1. oktober 2020

Udgave, der tager højde for, at bidraget til DA Barselsfonden for månedslønnede med mindst 117 arbejdstimer pr. måned pr. 1. juli 2020 er hævet til 93 kr. pr. måned mod tidligere 77 kr. pr. måned, at bidraget til Udviklings- og samarbejdsfonden for transport- og lagerområdet fra 2. kvartal 2020 forhøjes fra 0,20 kr. til 0,25 kr. pr. præsteret arbejdstime. DTL skal oplyse, at transportoverenskomsten 2020-2023 indfører øremærket barselsorlov med virkning fra pr. 1. juli 2020 (2. kvartal 2020). Dansk Erhverv oplyser, at denne beregnes til at udgøre en merudgift på 0,07 pct. af bruttotimelønnen. Derimod oplyser Dansk Erhverv, at transportoverenskomstens ændringer vedr. børns sygdom og lægebesøg sammen med barnet samt overgangsordningen for afholdelse af børneomsorgsdage kun vil medføre en meget lille eller ingen merudgift.

DTLs indirekte lønomkostninger, 1. juli 2020

Udgave, der tager højde for, at bidraget til Udviklings- og samarbejdsfonden for transport- og lagerområdet fra 2. kvartal 2020 forhøjes fra 0,20 kr. til 0,25 kr. pr. præsteret arbejdstime. DTL skal oplyse, at transportoverenskomsten 2020-2023 indfører øremærket barselsorlov med virkning fra pr. 1. juli 2020 (2. kvartal 2020). Dansk Erhverv oplyser, at denne beregnes til at udgøre en merudgift på 0,07 pct. af bruttotimelønnen. Derimod oplyser Dansk Erhverv, at transportoverenskomstens ændringer vedr. børns sygdom og lægebesøg sammen med barnet samt overgangsordningen for afholdelse af børneomsorgsdage kun vil medføre en meget lille eller ingen merudgift