Del

Kalkulationer

DTL giver dig en række beregnere og kalkulationer, der kan hjælpe dig med få overblik over økonomien, beregne dine priser og se, hvor der er penge at spare. For at bruge kalkulationsværktøjerne, har du brug for Excel. Du skal gemme filen på din egen computer, så du selv kan justere tallene løbende og gøre budgettet til en del af din egen økonomistyring af din vognmandsvirksomhed.

DTLs omkostningsindeks for lastbilkørsel

Hjælper dig med at beregne transportpriser

Indekstal for lastbilkørsel

En samlet oversigt over indekstallene fra Danmarks Statistik

Indekstal for dagrenovation og slamsugning

En samlet oversigt over indekstallene fra Danmarks Statistik for kørsel med dagrenovation og slamsugning

DTLs indirekte lønomkostninger, 1. marts 2020

1. marts 2020: Senest gældende udgave, der tager højde for den nye transportoverenskomst for 2020-2023. I henhold til transportoverenskomsten for 2020-2023 er normaltimelønnen pr. time forhøjet med 3,20 kr., overtidssatserne med 1,6% og satsen for den særlige opsparing med 1,0 procentpoint pr. 1. marts 2020. Satsen for 1.-3. ledighedsdag og fordelingen på ancienniteter i anciennitetstillægget er ændret i henhold til oplysninger fra Dansk Erhverv. Oversigten tager ydermere højde for at retten til fuld løn under sygdom udvides fra 56 til 70 dage pr. 1. marts 2020 iht. transportoverenskomsten 2020-2023, samt at DTL skal oplyse, at transportoverenskomsten 2020-2023 indfører øremærket barselsorlov med virkning pr. 1. juli 2020, som dog først vil fremgå af oversigten pr. 1. juli. Dansk Erhverv oplyser, at denne beregnes til at udgøre en merudgift på 0,07 pct. af bruttotimelønnen. Derimod oplyser Dansk Erhverv, at transportoverenskomstens ændringer vedr. børns sygdom og lægebesøg sammen med barnet samt overgangsordningen for afholdelse af børneomsorgsdage kun vil medføre en meget lille eller ingen merudgift

DTLs indirekte lønomkostninger, 1. januar 2020

Udgave, der tager højde for, at ATPs finansieringsbidrag for sygdom, barsel og ressourceforløbsydelse under jobafklaring er sænket fra hhv. 36,00 kr., 23,00 kr. og 11,00 kr. pr. kvartal til hhv. 0,25 kr., 15,50 kr. og 6,00 kr. pr. kvartal, mens finansieringsbidraget til Lønmodtagernes Garantifond er steget til 100,00 kr pr. kvartal fra 50,00 kr. pr. kvartal pr. 1. januar 2020, at sygelønnens andel af lønnen inkl. feriegodtgørelse og frihedsopsparing pr. 1. januar 2020 er steget til 3,40% fra 3,20% iflg. Dansk Erhverv, og at anciennitetsandelene, der indgår i beregningen af fratrædelsesgodtgørelsen, samt satserne for barnets 1. og 2. sygedag og den udvidede sygedagpengekarenstid er ændrede iht. Dansk Erhverv

DTLs indirekte lønomkostninger, 1. januar 2019

Udgave, der tager højde for, at satserne for sygeløn og den udvidede sygedagpengekarenstid er reguleret ned iht. Dansk Erhverv, at satserne for finansieringsbidragene er reguleret op iflg. ATP's oplysninger for 2019, og at arbejdsskadeforsikringspræmien fra og med 1. januar 2019 fastsættes som den gennemsnitlige præmie iflg. IF. Satserne for faglige kontingenter og AUB er beregnet ud fra DTLs senest tilgængelige oplysninger om antallet af medlemmer og deres lønsum.

Olieoplysningsskema

Her kan du til enhver tid finde de gældende priser på olietillæg. Opdateres dagligt.

Seneste olieoplysningskema