Gode råd til dem, der kører TIR

Køretøjer og containere, der skal benyttes til TIR-transporter, skal godkendes ved den lokale Skatteregion.

1. Godkendelse af køretøjet/toldlukket 

TIR-transporter skal altid foretages i køretøjer, der er godkendt af myndighederne til TIR-transporter. For at blive TIR-godkendt, skal køretøjet/containeren være bygget og indrettet således

  • at intet gods kan fjernes fra eller anbringes i den forseglede del, uden at der efterlades synlige spor af indbrud, eller uden at toldlukket brydes.
  • at toldlukket kan anbringes på en enkel og effektiv måde.
  • at den ikke indeholder skjulte rum, hvori gods kan skjules.
  • at alle rum, hvori gods kan opbevares, er let tilgængelige for toldeftersyn.

Gebyret for syn er i henhold til gældende takster.

Chaufføren skal altid medbringe TIR-godkendelsesbeviset i original i køretøjet.

De obligatoriske blå TIR-plader kan købes hos private forhandlere.

Yderligere oplysninger om TIR-godkendelse findes i Den juridiske vejledning fra SKAT.

2. Tungt og omfangsrigt gods

Tungt og omfangsrigt gods kan transporteres ved anvendelse af TIR-carnet, selv om det ikke sker i toldlukkede køretøjer eller containere.

Det er en forudsætning for at transportere tungt og omfangsrigt gods under TIR-ordningen, at godset og eventuelt tilbehør kan identificeres uden vanskelighed på grundlag af det beskrevne, eller at det kan forsynes med toldlukke eller identifikationsmærker, så godset ikke kan fjernes eller ombyttes med andet gods, uden at det efterlader synlige spor.

Når du køber carnetet, skal du gøre opmærksom på, at det skal benyttes til transport af tungt og omfangsrigt gods, idet carnetet da skal påføres et særligt stempel.

3. Udstedelse af TIR-carneter

Den fysiske udstedelse af TIR-carneter sker hos Dansk Erhverv Carnet & Certifikat:

Dansk Erhverv
Carnet & Certifikat
Børsen
1217 København K
Tlf. 3374 6096
tircarnet@danskerhverv.dk

Når du bestiller TIR-carneter, skal du altid gøre det skriftligt på DTLs bestillingsformular.  

Prisen for 14-blads TIR-carneter er kr. 1.130,00 pr. carnet.
Prisen for 6-blads TIR-carneter er kr. 1.130,00 pr. carnet.

Dansk Erhverv Carnet & Certifikat anfører oplysninger om carnetets gyldighedsperiode og carnetindehaverens navn på carnetets omslag. Der må under ingen omstændigheder rettes i disse oplysninger af andre end DTLs/Dansk Erhverv Carnet & Certifikats personale. Personalet skal bekræfte eventuelle rettelser med et særligt stempel.

Carnetets gyldighedsperiode er normalt 60 dage fra udstedelsen, og carnetet skal senest åbnes den dag, det udløber. Transporten skal altså ikke nødvendigvis være afsluttet inden udløbet af TIR-carnetets gyldighedsperiode.

TIR-carnetet skal returneres til Dansk Erhverv Carnet & Certifikat senest 15 dage efter udløbet af gyldighedsperioden. Hvis du sender carnetet tilbage pr. post, skal det være anbefalet.

4. Udfyldelse af carnetet

Indehaveren har det fulde ansvar

Indehaveren af TIR-carneet har over for toldmyndighederne det fulde ansvar for de oplysninger, der er anført i carnetet.

På carnetets omslag skal du skrive:

  • i hvilket land TIR-carnetet åbnes (pkt. 6).
  • hvad bestemmelsesland(ene) er (pkt. 7). 
  • køretøjets registreringsnummer (pkt. 8). 
  • nr. og dato for vognens godkendelsesbevis (pkt. 9). 
  • eventuelt ID-nummer på container(e) (pkt. 10).

Du skal udfylde pkt. 2-12 i carnetets godsmanifest, og du skal datere og underskrive i pkt. 14 og 15. Både det gule manifest (første side i carnetet) og samtlige hvide og grønne blade (”volets”) i carnetet skal udfyldes tydeligt, gerne på maskine.

Indehaveren har over for toldmyndighederne det fulde ansvar for de oplysninger, der er anført i carnetet.

Indehaveren skal løbende indskærpe de medarbejdere, der er involveret i transport af varer under TIR-carneter, at de skal være omhyggelige med udfyldelsen af TIR-carnetet og kontrollen af det indladede gods.

Hvis der kun er ét afgangstoldsted og ét bestemmelsestoldsted, skal carnetet indeholde mindst 2 blade for afgangslandet/-toldområdet, 2 blade for bestemmelseslandet og 2 blade for hvert land/toldområde, der transiteres. For hvert yderligere afgangs- eller bestemmelsestoldsted skal der 2 blade ekstra til.

Det samlede antal afgangs- og bestemmelsestoldsteder for en TIR-transport kan maksimalt udgøre 4.

På indersiden af TIR-carnetets omslag står regler for brug af TIR-carnet på engelsk og fransk, hvis der sker uheld undervejs.

5. Transporten

Varerne og vejkøretøjet, kombinationen af køretøjer eller containeren skal sammen med TIR-carnetet vises ved afgangstoldstedet. Her kontrollerer toldmyndighederne, at de oplysninger, der er angivet i godsmanifestet, er rigtige, og herefter bliver toldlukket forseglet.

Carnet-indehaveren har selv ansvaret for, at der er overensstemmelse mellem det gods, der er anført i TIR-carnetet, og det, der læsses i køretøjet.

Carnet-indehaverens ansvar

Carnet-indehaveren har selv ansvaret for, at der er overensstemmelse mellem det gods, der er anført i TIR-carnetet, og det, der læsses i køretøjet.

Ved hver grænseovergang forevises køretøjet sammen med TIR-carnetet, så toldmyndighederne kan konstatere, at toldseglet er intakt, og derefter stemple carnetet. Ved start samt ved kørsel ind i et land/toldområde stemples en hvid side i carnetet, og ved kørsel ud af et land/toldområde eller aflæsning på bestemmelsestoldstedet/-stederne stemples en grøn side.

En ubrudt forsegling er toldmyndighedernes garanti for, at køretøjet ikke har været åbnet, og køretøjet kan under normale omstændigheder passere grænseovergangene uden at toldmyndighederne undersøger godset. I henhold til TIR-konventionen har toldmyndighederne kun i specielle tilfælde ret til at kræve undersøgelse af køretøjer og gods under TIR-carnet.

Ved ankomsten til godsets bestemmelsessted forevises køretøjet for den nærmeste toldmyndighed (bestemmelsestoldstedet), som kontrollerer, at plomberne er ubrudte, og at det gods, der er angivet i TIR-carnetet, er til stede.

Sørg altid for, at TIR-carnetet er afsluttet på en grøn side.

6. Uregelmæssigheder

Sædvanligvis forløber TIR-transporter problemløst, men der kan opstå tilfælde, hvor TIR-transporten ikke kan afvikles på normal vis.

Hvis varerne som følge af ulykke eller køretøjets sammenbrud må transporteres videre på et andet køretøj/en anden container, skal omladning overværes af toldmyndighederne. Derefter påføres nyt toldsegl af toldmyndighederne, der også foretager en officiel ændring i carneter.

Omladning overværes af toldmyndighederne

Hvis varerne som følge af ulykke eller køretøjets sammenbrud må transporteres videre på et andet køretøj/en anden container, skal omladning overværes af toldmyndighederne.

I tilfælde hvor toldforseglingen bliver brudt undervejs som følge af en hændelig begivenhed, eller gods går til grunde eller beskadiges, skal fragtføreren straks henvende sig til toldmyndighederne, hvis det er muligt, ellers til andre kompetente myndigheder i det pågældende land. Myndighederne udfærdiger den bekræftede rapport, der er indeholdt i TIR-carnetet (”procès-verbal de constat”).

Denne rapport skal også benyttes, hvis en toldembedsmand nægter at afslutte et TIR-carnet. Nægter toldembedsmanden at tilbagelevere TIR-carnetet, skal han skriftligt begrunde hvorfor, samt udlevere en kopi af TIR-carnetet sammen med afrivningstalonen fra carnetets bagside. Han skal datere og stemple talonen.

Konstateres ved bestemmelsestoldstedet en manko i forhold til angivelserne i godsmanifestet, skal toldembedsmanden afslutte TIR-carnetet med forbehold.

Manko fører til forbehold

Konstateres ved bestemmelsestoldstedet en manko i forhold til angivelserne i godsmanifestet, skal toldembedsmanden afslutte TIR-carnetet med forbehold.

Såfremt carnet-indehaveren ikke kan fremlægge bevis for, at det manglende gods aldrig blev indladet på køretøjet, vil han blive afkrævet betaling for told og afgifter af det manglende gods. Såfremt TIR-carnet og gods ikke præsenteres samtidig ved bestemmelsestoldstedet, typisk hvis godset køres direkte til modtageren og aflæsses, vil dette give anledning til bøde/betalingskrav fra toldmyndighederne. Sørg altid for, at der er en toldembedsmand til stede, når toldseglet brydes/godset læsses af.

I de tilfælde, hvor carnetet ikke afvikles på normal vis, skal DTL straks underrettes.