DTL anvender cookies

DTL.eu bruger cookies til at identificere trafikken på sitet. Hvis du har acceptereret cookies, kan du altid slette dem igen ved at klikke på linket nederst på sitet. Læs mere om cookies her.

Deltagelse i TIR-ordningen

TIR-ordningen er en toldtransit ordning, der kan anvendes til kørsel til lande uden for EU. P.t. vil det typisk være østlande, lande på Balkan og Tyrkiet. En TIR-transport undgår at skulle toldklareres og stille sikkerhed på grænseovergangene.

Transport under TIR-carnet vil typisk være af varer, der eksporteres. Det kan dog også være ting, der udlejes - fx mejetærskere og operationsstuer m.v. Udstillingsmateriel køres ikke på TIR-carnet men ATA-carnet. Kontakt her Dansk Erhvervs Certifikatafdeling.

Virksomheder, der ønsker at opnå adgang til TIR-ordningen og dermed ret til at få udstedt TIR-carneter, skal godkendes som TIR-bruger i henhold til TIR-konventionen.

Dette indebærer blandt andet, at fysiske og juridisk personer (selskaber) registreret i Danmark, skal have en officiel tilladelse (autorisation) fra DTL.

Ifølge TIR-konventionen og bestemmelser for TIR-garantikæden skal virksomheden opfylde følgende minimumsbetingelser for at få udstedt den ønskede godkendelse:

 • Engagement i regelmæssig international transport

 • God økonomisk status

 • Kendskab til anvendelse af TIR-konventionen

 • Ingen alvorlige eller gentagne overtrædelser af told- eller skattelovgivningen

 • Afgivelse af skriftlig erklæring over for DTL om overholdelse af toldformaliteter og betaling af krav om told og afgifter, der er rejst efter konventionen af myndighederne

 • Indgivelse af en bankgaranti over for DTL på minimum 5.000 USD
 • Samtykke til, at DTL kan efterprøve samtlige oplysninger om virksomhedens opfyldelse af betingelserne i nødvendigt omfang.

Sådan foregår en TIR-godkendelse

Virksomheden skal indsende en skriftlig ansøgning om en forhåndsgodkendelse hos SKAT, som kontrollerer, at virksomheden ikke har gjort sig skyldig i alvorlige eller gentagne overtrædelser af told- eller skattelovgivningen. Herefter udsteder SKAT en forhåndsgodkendelse.

Virksomheden skal derpå ansøge DTL om godkendelse. Dette sker ved, at man indsender en udfyldt ansøgningsblanket til DTL sammen med en kopi af SKATs forhåndsgodkendelse. Derudover skal følgende oplysninger/dokumenter medsendes:

 • Vognmandstilladelse, hvis virksomheden kører gods for fremmed regning 
 • Hvis ikke vognmand dokumentation for ejerskab af køretøjer med kopi af registreringsattest.
 • Hvis virksomheden kører med egne varer og produkter dokumentation for, at bilerne er registreret til firmakørsel.

 • Bekræftelse af, at virksomhedens aktivitet omfatter regelmæssig international transport. Det er op til virksomheden selv at dokumentere dette. Det anbefales dog som minimum at præsentere en kopi af Fællesskabstilladelse og eventuelt CEMT-tilladelse samt at angive bilpark og benyttede destinationer.

 • Årsregnskaber for de seneste 3 regnskabsår. Hvis virksomheden ikke har eksisteret så længe, vil DTL vurdere, om virksomheden kan optages i TIR-ordningen på det foreliggende grundlag. Gennemgangen af regnskaberne skal give et overordnet billede af virksomhedens finansielle situation og drift for at vurdere en eventuel risiko for misbrug af TIR-carneter 

Hvis DTL ud fra regnskaberne vurderer, at virksomheden kan optages i TIR-ordningen, skal virksomheden sørge for, at der stilles en bankgaranti over for DTL på minimum 5.000 USD.

Bankgaranti

Bankgaranti stillet over for DTL frigives tidligst 27 måneder efter udstedelsen afdet sidste carnet til virksomheden.


En bankgaranti, der er stillet over for DTL, kan ikke frigives før tidligst 27 måneder efter det senest udstedte carnet til virksomheden, da toldmyndighederne efter TIR-konventionen i denne periode kan rejse krav om betaling af told og afgifter.

Endelig skal virksomheden underskrive en aftaleerklæring, som DTL sender til virksomheden efter modtagelse af garantien/garantierne.

Aftaleerklæringen skal underskrives af ejeren af virksomheden (hvis det er en enkeltmandsvirksomhed) eller den tegningsberettigede person (hvis det drejer sig om et selskab) eller den person, der har fuldmagt til at varetage virksomhedens TIR-administration.

Desuden skal erklæringen påføres underskriverens initialer med håndskrift i nederste højre hjørne på hver af erklæringens sider.

Når DTL har modtaget den underskrevne aftaleerklæring, vil virksomheden få tilsendt et anbefalet brev med godkendelse af virksomheden som bruger af TIR-ordningen.

DTL underretter SKAT og FNs TIR-sekretariat om autorisationen. Virksomheden vil som TIR-bruger blive registreret hos TIR-sekretariatet i en særlig database og blive oprettet som TIR-bruger i en database hos DTL.

I forbindelse med godkendelsen skal du være opmærksom på følgende:

En forhåndsgodkendelse fra SKAT udgør ikke i sig selv ret til at få udstedt TIR-carneter fra DTL.

Sagsbehandlingen tager tid

Sagsbehandlingen hos SKAT og DTL kan tage tid, når du søger om forhåndsgodkendelse.


Godkendelsen bortfalder, hvis virksomheden tilsidesætter de betingelser, der fremgår af aftaleerklæringen, hvis virksomheden ikke længere opfylder TIR-konventionens minimumsbetingelser, eller hvis virksomheden bliver udelukket fra TIR-ordningen af toldmyndighederne i et land, der er med i TIR-systemet.

Bortfald af godkendelsen fritager ikke TIR-brugeren fra ansvar og hæftelser i henhold til TIR-Konventionen.

Der må påregnes en vis sagsbehandlingstid hos SKAT, når der ansøges om forhåndsgodkendelse.

Hertil skal lægges den tid, som DTL skal bruge på at få formaliteterne i orden.

Det er virksomhedens eget ansvar at være i god tid med ansøgningen og undlade at forpligte sig endeligt til transportopgaver, der kræver TIR-carnet, før godkendelsen er på plads.