Mindsteløn: Oversigt land for land

Arkivfoto: BMVI Bundesbildstelle

DTL - Danske Vognmænd har udarbejdet en oversigt over mindstelønsregler i en række lande.

I de nedenstående afsnit kan man læse om de regler, der gælder i forhold til mindsteløn, krav om dokumentation, lokal repræsentation mv. for de enkelte lande

Det er muligt at kontakte Guretruck med henblik på rådgivning og lokal repræsentation: Guretruck, Boulevard 169, 8000 Aarhus C, på telefon +45 2665 9905 og på e-mail: s.naib@guretruck.com

DTL kan ikke påtage sig ansvaret for validiteten af de enkelte oplysninger i oversigten. 

 

Tyskland

Ved cabotagekørsel i samt internationale transporter til og fra Tyskland skal udenlandske transportører sikre, at chaufføren aflønnes med en minimumsløn på 8,84 Euro (1. januar 2017)

Selvkørende vognmænd er ikke omfattet, hvis der er tale om et personligt ejet selskab. Er der tale om fx et ApS, hvor vognmanden har sig selv ansat som chauffør, vil han være omfattet af den tyske mindsteløn.

Registrering

Der findes on-line registrering på portalen her

Registreringsformularen er også tilgængelig på fx engelsk.

Adgang til registrering gennem portalen kræver, at man opretter en brugerkonto første gang, man besøger portalen.
 
Ikrafttrædelse 1. januar 2015


Norge

Ved cabotagekørsel i Norge, skal udenlandske transportører sikre, at chaufføren aflønnes med en minimumsløn på 158,32 NOK pr. time. Reglen træder i kraft, så snart godset læsses med henblik på cabotagekørsel.

Reglerne gælder for alle ansatte, der udfører godskørsel for fremmed regning med lastbil over 3,5 ton totalvægt. Reglerne gælder for alle arbejdsgivere etableret uden for Norge som defineret i afsnit 1 til 7 i den norske arbejdsmiljølovgivning (udstationerede ansatte).

Reglerne gælder ikke til/fra kørsel samt transitkørsel.

Reglerne gælder ikke firmakørsel.

Ikrafttrædelse 1. juli 2015


Frankrig

Ved cabotagekørsel i samt internationale transporter til og fra Frankrig skal udenlandske transportører sikre jf. EU's udstationeringsdirektiv, at chaufføren aflønnes med en minimumsløn på mindst 9,76 Euro pr. time. I visse tilfælde med særligt kvalificerede chauffører er kravet om aflønning mindst 10 Euro pr. time.

Det ikke er muligt at give et entydigt svar på, hvorvidt transportoverenskomsten dækker det franske minimumslønkrav. Det vil afhænge af flere faktorer, ikke mindst om den skattefri rejsegodtgørelse kan medregnes i lønnen.

Registrering
Der findes online-registrering, hvor udenlandske arbejdsgivere skal registrere de medarbejdere, som er udstationeret i Frankrig.

Det foregår på portalen her

Adgang til registrering via portalen kræver, at man opretter en brugerkonto.

Dokumentation
Arbejdsgiveren er forpligtet til at kunne dokumentere, at mindstelønnen eller en højere løn udbetales.

Fra d. 1. april 2017 er det obligatorisk for chauffører at medbringe en A1-blanket i bilen.

Repræsentant
Virksomheden skal lade sig repræsentere i Frankrig af en lokal agent. Det er imidlertid DTLs arbejdsgiverforenings opfattelse, at der ved international kørsel og cabotage-kørsel ikke kan stilles krav om lokal repræsentation ved en fransk agent. Det må imidlertid understreges, at der på nuværende tidspunkt hersker stor usikkerhed om netop dette forhold.

I forhold til det franske krav om lokal repræsentation kan man bl.a. tage kontakt til Guretruck, Marselis Boulevard 169, 8000 Aarhus C, på telefon +45 2665 9905 og på e-mail: s.naib@guretruck.com

Guretruck tilbyder en agent-løsning i Frankrig, assistance i tilfælde af kontrol via et 24-timers call center, samt løbende rådgivning.

Selvkørende vognmænd er ikke omfattet af loven.

Ikrafttrædelse 1. juli 2016     


Holland

Ved cabotagekørsel i Holland, skal udenlandske transportører sikre, at chaufføren aflønnes med en minimumsløn, der er fastsat i den til enhver tid gældende kollektive overenskomst for transportsektoren i Holland. Dette gælder, så længe den kollektive overenskomst for området er gældende i Holland. Måtte overenskomsten ophøre med at være bindende, gælder særlige hollandske nationale regler om mindsteløn.

Lønniveauet efter hollandsk kollektiv overenskomst er efter det for DTL oplyste 13,91 Euro pr. time for en udenlandsk chauffør, og minimumslønniveauet er efter det oplyste 8,96 Euro pr. time.

Den kollektive overenskomst er udløbet den 31. december 2016, hvorfor minimumslønniveauet på 8,96 Euro pr. time er gældende (13.02.17)

Øvrige ansættelsesvilkår
I henhold til udstationeringsdirektivet vil følgende nationale ansættelsesvilkår desuden være gældende ved cabotagekørsel i Holland:

 • Arbejdstid       
 • Feriepenge     
 • Overarbejdsbetaling
 • Betingelser for udlejning af chauffører – særligt brug af chaufførvikarer  
 • Arbejdsmiljø
 • Graviditet og barsel
 • Ligestilling og forskelsbehandling

Dokumentation
Nedenstående dokumentation skal opbevares i virksomheden eller eventuelt i køretøjet og skal kunne fremlægges på anmodning fra de hollandske myndigheder – eventuelt ved digital fremsendelse:

 • Ansættelsesbevis
 • Lønsedler – herunder dokumentation for, at lønnen er overført til chaufføren
 • Arbejdstidsopgørelser for den tid, chaufføren har kørt indenrigskørsel i Holland
 • Dokumentation for, at kravene om social sikkerhed er opfyldt

Der er ikke krav om, at dokumentationen skal være oversat til hollandsk.

Registrering
Pr. 1. januar 2018 vil der blive indført et elektronisk registreringssystem, hvor arbejdsgivere, hvis chauffører udfører cabotagekørsel i Holland, vil være forpligtet til forudgående at anmelde de pågældende cabotageture. Indtil da vil der ikke være anmeldelsespligt.

Repræsentant
Arbejdsgiveren skal udpege en kontaktperson i Holland, som de kontrollerende myndigheder i påkommende  tilfælde kan henvende sig til.

Ansvarsregler
En lov om bekæmpelse af fiktiv virksomhed trådte i kraft i Holland den 1. januar 2017. Loven indfører princippet om delt ansvar i sådanne forhold. Loven giver mulighed for, at afskiberen/speditøren kan holdes ansvarlig, hvis arbejdsgiveren hos den udførende fragtfører ikke opfylder kravene om aflønning. Som udgangspunkt vil chaufførens arbejdsgiver dog være hovedansvarlig for, at aflønning sker i henhold til hollandsk overenskomst eller minimumsløn.

Selvkørende vognmænd
Selvkørende vognmænd vil være forpligtet til at stille al nødvendig dokumentation til rådighed for de kontrollerende myndigheder med henblik på at sikre, at der reelt er tale om selvstændig virksomhed og ikke såkaldte ”falske selvstændige”. Dokumentationen kan eventuelt oversendes til myndigheden digitalt. Når det elektroniske registreringssystem sættes i kraft, vil selvkørende vognmænd også være omfattet af kravet om anmeldelse.

Yderligere oplysninger
Der foregår i øjeblikket i Holland en politisk debat om, hvorvidt de nævnte krav til udførelse af cabotagekørsel i landet på sigt også skal omfatte international til/fra kørsel. Det betyder, at situationen kan ændre sig.

Ikrafttrædelse 18. juni 2016


Østrig 

Ved cabotagekørsel i samt internationale transporter til og fra Østrig skal udenlandske transportører sikre, at chaufføren aflønnes med en minimumsløn, der er fastsat i den til enhver tid gældende kollektive overenskomst for transportsektoren. Transitkørsel er undtaget – i det omfang den pågældende tur alene udføres som transitkørsel, og det sædvanlige arbejdssted ikke er registreret i Østrig.  

Nærmere oplysninger kan læses på postingofworkers.at og downloades herfra.

Den gældende østrigske kollektive overenskomst for lastbilkørsel kan findes her

Den gældende østrigske kollektive overenskomst for varebilkørsel kan findes her

Registrering
Der findes on-line registrering på portalen her

Dokumentation
Kopi af anmeldelsen skal medbringes i køretøjet sammen med følgende dokumentation:

 • Dokument A1 om social forsikring
 • Kopi af oplysninger om udstationering
 • Ansættelseskontrakten eller en nedskrevet fortegnelse af indholdet i ansættelseskontrakten
 • Lønseddel eller arbejdsgiverens dokumentation på lønudbetaling i form af bankoverførsel.
 • Lønregnskab
 • Dokumentation for lønanciennitet
 • Dokumentationen skal være tilgængelig på tysk.


Yderligere oplysninger
IRU anmodet de østrigske myndigheder om at afholde et seminar i Bruxelles, hvor de praktiske foranstaltninger omkring den østrigske mindsteløn, såsom registrering, dokumentation mv., adresseres.

Ikrafttrædelse 1. januar 2017


Italien

Ved cabotagekørsel I Italien skal udenlandske transportører sikre jf. EU's udstationeringsdirektiv, at chaufføren opfylder de nationale regler for

 • Arbejdstid       
 • Feriepenge     
 • Overarbejdsbetaling
 • Betingelser for udlejning af chauffører – særligt brug af chaufførvikarer  
 • Arbejdsmiljø
 • Graviditet og barsel
 • Ligestilling og forskelsbehandling

Der foreligger ikke oplysninger om minimumsaflønning.

Registrering

Før hver udførsel af cabotagekørsel skal den udenlandske transportør afgive oplysning til det italienske arbejdsministerium, herunder antallet af medarbejdere involveret, dato for start og slut på transporten samt ruteangivelse. Oplysningerne skal ske før kl. 24.00 dagen før udførelsen af transporten, og alle ændringer hertil skal indsendes inden for 5 døgn.

Registreringen sker fra 1. marts 2017 on-line ved at klikke på følgende link:

http://www.distaccoue.lavoro.gov.it/Pages/Home.aspx?lang=eng

Klik herefter på ”Discover” og åbn vinduet ”Compulsory Communication”

Vælg "Start the procedure for cabotage operations”

Videre adgang kræver login-oplysninger. Hvis man er førstegangsbruger skal man klikke på ”Non sei registrato? Iscriviti ora”

Alle tidligere registreringer før 1. marts 2017 sendt på e-mail vil fortsat være gældende og skal ikke indrapporteres igen.

Alle spørgsmål skal rettes på e-mail til det italienske beskæftigelsesministerium på en af følgende to adresser - DistaccoUE@lavoro.gov.it  and Clic4Help@lavoro.gov.it.

Dokumentation 
Arbejdsgiveren er forpligtet til under transporten og i op til 2 år efter transportens afslutning at opbevare ansættelsesbevis, lønsedler, arbejdstidsopgørelser, bekræftelse på lønudbetaling samt de afgivne oplysninger til myndighederne og bevis på opfyldelse af lovgivningen om arbejdstagerrettigheder. Der skal foreligge en italiensk oversættelse af samtlige dokumenter.

Repræsentant
Transportøren skal udpege en italiensk repræsentant for virksomheden. Repræsentanten skal være etableret i Italien og skal være i stand til at besvare henvendelser fra kontrolmyndighederne samt være i besiddelse af passende dokumentation for virksomheden, der repræsenteres.

Ikrafttrædelse 23. juli 2016

Der foreligger ikke nærmere oplysninger eller links til myndigheder mv.