Forbrugeraftalelov

Den nye forbrugeraftalelov trådte i kraft den 13. juni 2014. Her kan du bl.a. læse en præcisering af, hvordan fjernsalg og salg uden for fast forretningssted skal fortolkes.

Arkivfoto: Per Daugaard

Ny forbrugeraftalelov er trådt i kraft
Overordnet betyder den nye lov, at de private forbrugeres fortrydelsesret udvides, og fortrydelsesretten gælder også tjenesteydelser.

Det skal dog bemærkes, at transport af varer (fx flyttetransport) er undtaget fra fortrydelsesretten, hvis:

 1. det fremgår af aftalen, hvilken dag eller inden for hvilken bestemt periode den pågældende tjenesteydelse skal udføres, og
 2. aftalen ikke er indgået uden for fast forretningssted.

Dine private kunder kan fortryde købet 14 dage, efter at aftalen er indgået i de tilfælde, hvor aftalen er indgået ved fjernsalg eller indgået uden for fast forretningssted. Ved fjernsalg mødes parterne ikke fysisk, fx er handlen indgået over nettet, på mail, via fax eller telefon. Ved handel uden for fast forretningssted er handlen indgået uden for dine egne normale fysiske rammer, fx på en transportmesse.

Hvis du begynder at levere tjenesteydelsen, inden de 14 dages fortrydelsesret er udløbet, så kan den private forbruger uden omkostninger fortryde bestillingen, indtil fortrydelsesfristen er udløbet – også selv om opgaven er fuldført, med mindre du sikrer dig følgende:

 1. får kundens udtrykkelige samtykke/anerkendelse til, at leveringen er påbegyndt inden fortrydelsesfristens udløb, og
 2. du kan godtgøre (dokumentere), at den private forbruger inden aftalens indgåelse er blevet oplyst om fortrydelsesretten og om, at der skal betales for rimelige omkostninger for det arbejde, der allerede er udført.

Et godt råd er derfor at bruge standardfortrydelsesvejledningen udarbejdet af Dansk Erhverv og e-mærket, tilpasse teksten og tilføje den til handelsbetingelserne for din virksomhed. Så opfylder du lovens krav om oplysningspligt, jf. kravene nedenfor.

Oplysningspligt inden aftalen indgås
Den nye forbrugeraftalelov indeholder en række nye ting, som du skal oplyse forbrugeren om, inden du indgår en aftale. De vigtigste er:

 • Varens eller tjenesteydelsens vigtigste egenskaber.

 • Navn og adresse på virksomheden, telefon- og faxnummer samt e-mailadresse.

 • Den samlede pris for varen eller tjenesteydelsen inklusive afgifter.

 • Samlede udgifter i afregningsperioden samt månedlige udgifter.

 • Eventuelle omkostninger for forbrugeren ved at handle på den pågældende måde.

 • Betalingsvilkår og leveringstidspunkt: Du skal oplyse vilkårene for betaling, og hvornår du forpligter dig til at levere varen/tjenesteydelsen.

 • Om forbrugeren har fortrydelsesret, og hvordan denne udnyttes: Du skal oplyse om frister og procedurer for udnyttelse af fortrydelsesretten.

 • En ny standardfortrydelsesformular (bilag 3 til loven): Forbrugeren skal gøres bekendt med den nye standardfortrydelsesblanket. Den bør derfor være en del af dine handelsbetingelser.

 • Forbrugeren skal betale for returforsendelse ved udnyttelse af returretten: Du kan kun kræve, at kunden selv betaler for returforsendelse, hvis kunden er oplyst om det, inden aftalen indgås.

 • Forbrugeren skal betale for rimelige omkostninger ved fortrydelse af tjenesteydelser, hvor leveringeren er påbegyndt: Du skal være opmærksom på, at følgende krav skal være opfyldt, for at du kan kræve rimelige omkostninger dækket:

  • Forbrugeren skal udtrykkeligt have bedt om opfyldelse af aftalen inden udløbet af fortrydelsesretten, og

  • Du kan dokumentere, at forbrugeren er oplyst om fortrydelsesretten og om det beløb, der skal betales.

  • Det beløb som kræves skal stå i rimeligt forhold til den del af ydelsen, der allerede er leveret sammenholdt med aftalens fulde opfyldelse.

 • At købelovens mangelsregler finder anvendelse på købet: Det vil være nok at skrive for eksempel: ”købelovens mangelsregler finder anvendelse på køb af varer/tjenesteydelser.

 • Hvem forbrugeren kan klage til: Hvis produktet/tjenesteydelsen er omfattet af Forbrugerklagenævnet eller et privat klagenævn, skal du oplyse kunden om dette og om, hvordan kunden kan klage til det relevante klagenævn.

Oplysningspligt når aftaler er indgået
Aftalen skal bekræftes på et varigt medium inden for rimelig tid.

Krav til varigt medium:

 • Oplysningerne skal kunne lagres
 • Fremtidig anvendelse
 • Uændret gengivelse

Accepterede medier:

 • Papir
 • E-mail
 • SMS – i langt de fleste tilfælde
 • USB-nøgler
 • CD-rom

Bekræftelsen skal indeholde de samme oplysninger, som der er givet inden, aftalen blev indgået.
Oplysninger skal gives før, leveringen af tjenesteydelsen påbegyndes.

Du bør du sikre dig følgende

 1. At din eventuelle hjemmeside er opdateret, så den lever op til lovens nye krav. Kontakt derfor den ansvarlige/udbyder for din hjemmeside.

 2. At dine handelsbetingelser er opdaterede, så de lever op til lovens nye krav.

 3. At du er klar til at kunne foretage en vurdering af værdien af den del af tjenesteydelsen, der er leveret/iværksat, hvis der gøres brug af fortrydelsesretten, inden udførelsen af tjenesteydelsen er afsluttet.

Definitioner

 • Forbrugeraftale – en aftale som en erhvervsdrivende (fx en vognmand) indgår som led i sit erhverv, når den med en anden part (privat forbruger) hovedsageligt handler uden for sit erhverv.

 • Fjernsalg – aftaler, hvor du ikke mødes fysisk med den private forbruger. Det kan være via hjemmeside, e-mail, telefon, fax eller andre løsninger, hvor du ikke mødes ansigt til ansigt med den private forbruger i forbindelse med indgåelsen af aftalen.

 • Aftaler indgået uden for normalt forretningssted – aftaler, hvor du mødes fysisk med den private forbruger i forbindelse med, at aftalen indgås, men hvor det sted I mødes, ikke er et sted, hvor du normalt driver din forretning. Det kan være en transportmesse, markedsplads, et bytorv eller lignende, hvor du ikke normalt har opstillet en bod eller en vogn.

 • Rimelige omkostninger – det beløb som pålægges den private forbruger at betale skal stå i rimeligt forhold til den del af ydelsen, der allerede er leveret, sammenlignet med aftales fulde opfyldelse.

 • Fortrydelsesretten er på 14 dage – regnet fra aftalens indgåelse ved tjenesteydelser.

Spørgsmål til den nye forbrugeraftalelov
Du kan læse om den nye forbrugeraftalelov på Dansk Erhvervs hjemmeside. Klik her. 

Hent en standardfortrydelsesvejledning udarbejdet af Dansk Erhverv og e-mærke her.

Du kan læse den nye forbrugeraftalelov her.

Du er også velkommen til at kontakte chefjurist i DTL John Roy Vesterholm på 4063 6433.