Forstå reglerne - alfabetisk oversigt

DTL giver dig den fulde oversigt over dit ansvar som dyretransportør og guider dig i, hvordan du lever op til kravene.

Der er mange regler, der skal overholdes, når du transporterer farligt gods på vej.

Foder og foderstoffer er alle produkter, som dyr skal indtage.

Den nye forbrugeraftalelov trådte i kraft den 13. juni 2014. Her kan du bl.a. læse en præcisering af, hvordan fjernsalg og salg uden for fast forretningssted skal fortolkes.

Har du en virksomhed, der transporterer eller oplagrer fødevarer, har du ansvaret for, at fødevarerne behandles forsvarligt og håndteres, som loven foreskriver, hygiejnisk og sikkert.

Som vognmand har du en rolle at spille for at forhindre, at forurenet jord bliver spredt i det danske landskab. Du kan vælge mellem to roller, når du skal flytte jord.

Med virkning fra 1. januar 2013 er fritagelsen for udenlandske transportører, der udfører grænseoverskridende direkte transporter, fra kravet om at skulle registrere sig i det norske momsregister genindført i Norge.

Hvis et havareret køretøj repareres på stedet eller fjernes, og det kræver, at en del af kørebanen inddrages, så skal vognbanen afmærkes med en afspærringsvogn/skiltevogn.

En person- eller varebil med gods må højst have dimensionerne 12 meter lang, 2,55 meter bred og 4 meter høj. For et vogntog med påhængsvogn må vogntoget være maks. 18,75 meter langt.

Tyskland har gennemført en lov, der fastsætter en minimumsløn på 8,50 euro pr. time. Loven trådte i kraft den 1. januar 2015 og gælder for alle brancher og dermed også for lastbilchauffører. Loven gælder for al kørsel, der foregår på tysk område - undtagen transitkørsel, der er fritaget indtil videre.

Læs om reglerne for vinterdæk i de nordiske lande.