Dom: EU-regler forbyder afholdelse af regulært ugentligt hvil i førerhuset

EU-Domstolen har nu givet den belgiske stat medhold i, at en chauffør ikke må afholde sit regulære ugentlige hvil i sit køretøj og kan pålægges bødestraf.

Foto: Sarah Buthmann

Retten konkluderer, at EU-forordningen, der harmoniserer den sociale lovgivning inden for vejtransportsektoren, klart forbyder chauffører at tage deres faste ugentlige hvileperioder i et køretøj.

Dommen er en delafgørelse i en sag anlagt i 2014 af et belgisk transportfirma mod den belgiske stat. Den belgiske domstol bad EU-Domstolen om at fortolke reglerne om hviletid til brug for sin egen afgørelse. Transportfirmaet Vaditrans mente under sagen, at de belgiske regler om bødefastsættelse var uforeneligt med princippet om, at sanktioner skal have et ordentligt retsgrundlag, da det forbyder og straffer at tage den regulære ugentlige hviletid i køretøjet, mens EU-reglerne ikke indeholder et sådant forbud. Det har EU-Domstolen nu underkendt.

”Det er godt og rigtigt, at EU-Domstolen er nået til den konklusion, og det skaber klarhed med hensyn til, hvad der nu gælder i alle EU-lande, når vi taler forholdet til forordningen. Det viser også, at lande som Tyskland og Frankrig har været på rette spor, når de har håndhævet reglerne ud fra den samme filosofi – nemlig, at det regulære ugentlige hvil skal opfylde krav til arbejdsvilkår og sikkerhed,” udtaler DTLs adm. direktør Erik Østergaard.

Førerhus ikke egnet hvilested
EU-Domstolen fastslår nemlig i dommen, at hovedformålet med forordningen er at forbedre arbejdsvilkårene for medarbejdere inden for vejtransportsektoren og trafiksikkerheden generelt. Retten mener derfor, at det har været EU’s hensigt at chaufførerne skal kunne bruge deres regulære ugentlige hvileperioder på et sted, der tilbyder passende indkvartering. Et førerhus synes ikke at udgøre et egnet hvilested for hvileperioder længere end de daglige og reducerede ugentlige hvileperioder, fremgår det af dommen

Domstolen lægger til grund for sin afgørelse, at Kommissionen i den proces, der i sin tid førte til vedtagelsen af forordningen, foreslog, at chaufførerne skulle have tilladelse til at tage alle hvileperioder (både reducerede og regelmæssige daglige hvileperioder og de reducerede og regelmæssige ugentlige hvileperioder, red.) i køretøjet. Imidlertid blev forslaget senere ændret, således at kun en reduceret ugentlig hvileperiode væk fra hjemstedet kan tages i køretøjet – ikke det regulære ugentlige hvil med det formål at beskytte chaufførernes hygiejne og trivsel. Denne ændring viser efter domstolens opfattelse lovgivers hensigt om at udelukke muligheden for at tage regelmæssige ugentlige hvileperioder i køretøjet.

Bremser campering
Erik Østergaard: ”De fakta, som domstolen her lægger på bordet, forklarer også, hvorfor EU-Kommissionen i sin vejpakke har holdt fast i, at det regulære, ugentlige hvil ikke kan afholdes i førerhuset. Det er en retstilstand, som hverken EU selv eller en række medlemslande ønsker at lave om på. For det bremser også den form for campering, vi har set på rastepladserne de sidste mange år, og det er netop det, som Kommissionen forsøger at balancere med sit forslag. Det harmonerer også med, at 9 landes transportministre i den vejtransport-alliancen allerede tilbage i februar måned som et af handlepunkterne har medtaget en højere grad af tilskyndelse til, at chauffører har et afbalanceret arbejdsliv – herunder særligt ved det ugentlige hvil.”

Da forbuddet mod at tage den faste ugentlige hvileperiode i et køretøj nu endegyldigt er fastslået til at fremgå af forordningen – og forordningen i øvrigt pålægger medlemsstaterne at straffe overtrædelser – er princippet om, at sanktioner skal have et ordentligt retsgrundlag ikke overtrådt, hvis en medlemsstat bødepålægger afholdelse af ugentligt hvil i førerhuset.

”Ud fra den logik er det også helt i overensstemmelse med EU-retten, hvis Danmark håndhæver forbuddet med bøder, der kan mærkes,” slutter Erik Østergaard.

Læs pressemeddelelse fra EU-Domstolen her