11 transportorganisationer kræver seriøs behandling af udstationeringsregler

EU-Kommissærerne for transport samt beskæftigelse og sociale anliggender har modtaget en henvendelse fra en række transportorganisationer, der repræsenterer mere end 50.000 vejtransport- og logistikoperatører.

Foto: BMVI

Anledningen er, at ministerrådet den 23. oktober skal se på en revision af direktivet om udstationering af arbejdstagere (PWD), og vejtransportsektoren føler sig useriøst behandlet og overhørt under optakten til forhandlingerne om direktivet.    

Organisationerne mener, at vejtransportsektoren af visse medlemsstater bliver anvendt som et redskab til at nå frem til en løsning på PWD forslaget. I øjeblikket cirkulerer der mindst to forslag - fra Spanien og fra Visegrad-gruppen - som anmoder beskæftigelses- og socialministrene om at tage vidtrækkende beslutninger om, og hvordan, man skal anvende reglerne i PWD på vejtransport.

Brevet fremhæver, at nye regler, der ikke tager hensyn til transportsektorens særlige forhold, efter organisationernes opfattelse vil give operatører mulighed for at være permanent fraværende fra deres hjemlande uden at falde ind under reglerne i PWD.

Transporten bruges som handelsvare
Organisationerne henviser til, at Kommissionen i foråret foreslog, at regler for udstationering af arbejdstagere skal gælde fra dag 1 for cabotagekørsel, men en undtagelse på 3 dage for international transport i henhold udstationeringsdirektivets regler var acceptabel og blev foreslået af Kommissionen. ”Vi anser denne tilgang for en meget konstruktiv og nyttig vej fremad, idet vi anerkender, at transportsektoren allerede er underlagt PWD's regler.”

Men organisationerne frygter altså, at vejtransportsektoren på beskæftigelsesministrenes kommende møde vil blive brugt som en ”handelsvare” uden forudgående, og indgående drøftelse om forslagene fra Kommissionen, og endda før Europa-Parlamentet har påbegyndt drøftelser om forslagene. Risikoen er, at der laves regler om udstationering af arbejdere til vejtransport, som vil skabe endnu mere kaos, end man oplever i dag med nationale løsninger og administrative byrder. ”Det vil gøre enhver yderligere drøftelse om mobilitetspakken endnu mere kompliceret, og medlemsstaterne mere tilbageholdende med at indgå kompromiser.”

Stærk DTL bekymring
Adm. direktør i DTL – Danske Vognmænd Erik Østergaard finder det stærkt betænkeligt at visse lande ved deres forslag forsøger at ”kuppe” og tage udstationeringsdirektivet som ”gidsel”, inden der overhovedet er taget hul på forhandlingerne om vejtransportpakken:

”Lykkes de pågældende landene med det, betyder det, at et væsentligt element af vejtransportpakken allerede bliver fastlåst. DTL er stærkt bekymret for, at uagtet udstationeringsdirektivet vil gælde for cabotagekørsel fra dag 1, så vil en udvidelse til ikke at lade international kørsel omfatte af udstationeringsdirektivet før efter 5 eller 10 dage indebære en latent risiko for, at man grundet Danmarks begrænsede geografiske størrelse, vil skabe mulighed for ubegrænset cabotagekørsel, international kørsel og eventuel kombitrafik på permanent basis gennem kombination af forskellige regler. Konsekvensen vil være at man åbner en ladeport på vid gab for ubegrænset social dumping og skævvridning i konkurrencen ift. nationale vognmænd.”

Brevet til kommissærerne er afsendt af Nordic Logistics Association (NLA) på vegne af organisationer i Danmark, Finland, Norge, Sverige, Holland, Belgien, Østrig, Tyskland og Frankrig.

Se brevet her.