Lovforslag fra oppositionen om kollektive overenskomster

Den forrige regerings lovforslag om ændring af godskørselsloven for at få præciseret rækkevidden af kollektive overenskomster er i dag 20. november blev genfremsat for Folketinget af oppositionen.

Arkivfoto: Anders Hviid

I den foreslåede ændring af godskørselsloven er det anført, at kollektive overenskomster i lovens forstand er ”kollektive overenskomster, der er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.”.

Folketingsmedlemmerne Rasmus Prehn (S), Henning Hyllested (EL), Christian Poll (ALT), Andreas Stenberg (RV)og Karsten Hønge (SF) er initiativtagerne til det nye lovforslag, der er en tro kopi af det forslag, S-R regeringens transportminister Magnus Heunicke fremsatte den 29. april i år, og som ændrer alle tre love, hvor både gods-, bus- og taxivognmænd skal følge de kollektive overenskomster. Forslaget havde i foråret også opbakning fra Dansk Folkeparti.

Det oprindelige lovforslag nåede kun igennem en enkelt behandling i Folketinget, inden det bortfaldt som følge af folketingsvalget den 18. juni.

Vil styrke den danske model
Genfremsættelsen glæder DTL – Danske Vognmænds adm. direktør Erik Østergaard, der mener, at det vil styrke overenskomstnævnets autoritet, når der sker en præcisering af, hvad der menes med kollektive overenskomster:

”Overenskomstnævnets udtalelse om, hvorvidt en tilladelsesindehaver følger gældende danske kollektive overenskomster, indgår i transportministerens afgørelse af, om der er tilstrækkeligt grundlag for tilbagekaldelse af tilladelsen. Indtil videre har nævnet været vingeskudt af højesteretsdommen, der ligefrem har kaldt på politisk handling. Den kommer nu, og jeg håber, at regeringen og de øvrige partier i Folketinget kan se det fornuftige i, at den ”danske model” på den måde styrkes. Det oprindelige og enslydende lovforslag havde i øvrigt bred opbakning fra arbejdsmarkedets organisationer."

Baggrunden for den ønskede præcisering af, hvad en kollektiv overenskomst egentlig er, var en Højesteretsdom fra 4. februar 2015 dom i en sag anlagt mod Trafikstyrelsen, hvor Højesteret udtalte sig om fortolkningen af kravet i buskørselsloven og taxiloven om at følge kollektive overenskomster. 

En konsekvens af Højesterets dom er nemlig, at enhver kollektiv overenskomst for chauffører – uanset dens indhold – lever op til de pågældende bestemmelser i buskørselsloven og i taxiloven. Dommen havde afsmittende effekt på godskørende vognmænd, da godskørselsloven har samme bestemmelse.

Anerkendte overenskomster skal offentliggøres
Hvilke kollektive overenskomster på godskørselsområdet, der må anses for at være indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område, er en konkret vurdering, hedder det i lovforslaget. Og den foretages blandt andet med udgangspunkt i, hvor mange medlemmer den pågældende lønmodtagerorganisation, som er part i overenskomsten, har, og hvor mange der er dækket af den pågældende lønmodtagerorganisations overenskomst.

Tanken er, at Trafikstyrelsen offentliggør, hvilke kollektive overenskomster på godskørselsområdet, der kan anerkendes som kollektive overenskomster, der er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område.

Læs lovforslaget og følg dets gang her