EU har fuldt fokus på problemerne med social dumping

EU-kommissionsformand Jean-Claude Juncker kom i sin ”state of the Union” tale til Europa-Parlamentet i denne uge blandt andet ind på social dumping.

Jean-Claude Juncker under sin tale til EU-Parlamentet. Foto: Johanna Leguerre, EU-Kommissionen

”Vi bliver nødt til at fremskynde arbejdet for et fair og reelt pan-europæisk arbejdsmarked,” fastslog formanden, der fortsatte:

”Med fairness menes i den forbindelse fremme og bevarelse af borgernes frie bevægelighed som en fundamental rettighed i vores union, mens vi samtidig skal undgå tilfælde af misbrug og risiko for social dumping.” Talen til Parlamentet, kan nærmest sammenlignes med vores hjemlige statsministers årlige åbningstale i Folketinget.

Juncker blev 15. juli 2014 valgt til formand for EU-Kommissionen, og i sin tale i år talte han om et Europa i krise og fremhævede især flygtningeproblemerne, Eurokrisen, Storbritanniens skepsis over for EU, situationen i Ukraine, truslen fra Rusland, samt klimaforandringerne. 

Det var i tilknytning til hele Eurokrisen, at Juncker nævnte, at EU-Kommissionen kommer til at arbejde for et  fælles pan-europæisk arbejdsmarked med fri passage for mennesker over landegrænserne, samtidig med, at man skal undgå social dumping.

Fælles fodslag i kommission og parlament
Direktør i Nordic Logistics Association (NLA) Søren H. Larsen ser kommissionsformandens udtalelser som et tegn på, at – trods mange andre EU-problemer i øjeblikket – så har frygten for et indre marked i en spiral mod bunden på grund af social dumping også sat sig spor i Kommisionens top. "Jeg er ikke i tvivl om, at formanden mener det alvorligt, for et funktionsdueligt indre marked er hele forudsætningen for, at EU kan eksistere i længden."

Samme dag stemte Europa-Parlamentet om sin ”egen-initiativ betænkning” om en midtvejsevaluering af Kommissionens Hvidbog fra 2011 om EU’s transportpolitik. Betænkningen blev vedtaget med stort flertal med 502 stemmer for og 158 stemmer imod. 

NLA-direktøren er meget tilfreds med betænkningen, idet også den har fokus på at sikre juridisk klarhed og bedre implementering af regler vedrørende arbejdsforhold, arbejdstager- og velfærdsrettigheder, løn og social ansvarlighed:

”EU-Parlamentet vil af med den praksis, der medfører urimelig konkurrence og ansporer til social dumpning i transportsektoren, så man kan sige, at EU samlet set har fuldt fokus på problemerne med social dumping,” konstaterer Søren H. Larsen.

Betænkningen kan læses her