DTL-A: En afløseransættelse erstatter fuldt ud chaufførudlånsordningen

Den fleksibilitet, som chaufførudlånsordningen giver vognmændene, vil forsvinde, når en ændring af godskørselsloven snart og efter al forventning bliver vedtaget. Men ansættelse af en chauffør på afløservilkår, er imidlertid en fuldgod erstatning for chaufførudlånsordningen, mener DTLs arbejdsgiverforening.

DTLs formand Martin Danielsen har selv anvendt afløserordningen i stedet for chaufførudlånsordningen, oplyste han fra talerstolen på DTLs generalforsamling. Foto: Per Daugaard

Regeringen fremsatte i marts 2015 et forslag om ændring af godskørselsloven, hvor blandt andet reglerne om udlån af chauffører mellem indehavere af en godskørselstilladelse, udgår.

Det sker for at bringe godskørselsloven i overensstemmelse med EU-retten, ligesom der i lovforslaget henvises til muligheden for at ”leje” vikarer fra chaufførvikarbureauer.

Forsvinder fleksibiliteten?
Fleksibilitet er et nøgleord, når vognmændene skal have den daglige drift til at hænge sammen. Fx når en vognmand modtager en uventet sygemelding fra en chauffør eller i tilfælde af anden akut opstået chaufførmangel. Det vil sjældent være en acceptabel løsning at fastansætte chauffører i denne situation, da garantitimer og opsigelsesvarsler mv. hæmmer fleksibiliteten, oplyser DTL-A.

Men allerede ved overenskomstforhandlingerne i 2012 fik DTLs arbejdsgiverforening forhandlet en gunstig afløserordning på plads. Afløserordningen betyder, at fleksibiliteten ved akut opstået chaufførmangel fortsat sikres.

Rammerne for ansættelse af chauffører på afløservilkår
Der er adgang til at anvende afløsere, hvis der foreligger et sagligt, driftsmæssigt behov. Overenskomsten indeholder en ”ikke udtømmende” liste, hvor følgende saglige begrundelse for anvendelse af afløsere er oplistet:
• Spidsbelastningssituationer.
• Sæsonafhængige udsving.
• Ferie og feriefridage, afspadsering.
• Uforudsigelig forfald som eksempelvis sygdom, graviditet, barsel, orlov, barns første sygedag og lign.

Af øvrige vilkår for ansættelse af afløser nævner DTL-A, at:

Afløsere ansættes og aflønnes efter overenskomsten regler om timelønsansættelse jf. 1, stk. 2.

Afløseren står ikke til rådighed i større omfang, end afløseren selv ønsker, ligesom afløseren ikke er garanteret nogen fast eller minimumsbeskæftigelse, da det afhænger af behovet.

Arbejdstiden og antallet af normaltimer aftales fra gang til gang, hvorfor tidspunktet for arbejdstidens begyndelse og ophør ikke skal anføres i ansættelsesaftalen. Hvis ikke andet er aftalt, er arbejdstiden fastlagt med 7,4 normaltimer pr. dag.

Afløsere kan ikke aflønnes for mindre end 4 timer pr. gang.

Der er intet opsigelsesvarsel for afløsere, hverken fra lønmodtager- eller arbejdsgiverside.

For en fuldstændig gennemgang af rammerne for ansættelse af afløsere henviser DTL-A til transportoverenskomstens bilag 6, mens overenskomstparterne i transportoverenskomstens bilag 2, har udarbejdet en standard ansættelseskontrakt for afløser. Læs mere her.