Transporten er afgørende for produktiviteten

92 pct. af den samlede godsmængde, der har start- og slutdestination i Danmark transporteres med lastbil. Derfor er vejnettet er en vigtig del af den danske transportinfrastruktur. Lastbilers vægt skal op, og vejene skal forbedres.

Der er klare konklusioner i den endelige rapport fra Produktivitetskommissionen, når det kommer til transporterhvervets betydning for samfundet.

Derfor betegner kommissionen også trængslen på vejene og den deraf øgede transporttid som en barriere for produktiviteten, fordi det øger transporttiden.

Større lastbiler vil styrke transportvirksomhedernes produktivitet, fordi den samme mængde gods kan transporteres med færre vognture, færre chaufførtimer og mindre brug af brændstof.

Ifølge Vejdirektoratet vil det både være til gavn for miljøet og medføre færre trafikulykker som følge af mindre trængsel på vejene, hedder det i slutrapporten.

Ind med 56 ton
Derfor er det så meget desto mere nødvendigt med en kapacitetsforøgelse af den enkelte transport, mener DTLs adm. direktør Erik Østergaard og opfordrer til, at indføre 56 ton totalvægt snarest.

”Rapporten meget klar – nemlig at regulering, der bl.a. forhindrer udnyttelse af stordriftsfordele inden for landtransport og transportrelaterede aktiviteter, lempes.

Det foreslås konkret at forøge grænserne for lastbilers totalvægt og akseltryk, og at forsøget med modulvogntog udvides og gøres permanent. Det er jo tiltag, der allerede er på den politiske dagsorden, men rapporten kan forhåbentlig accelerere denne proces”, siger DTL-direktøren.
 
Større og tungere lastbiler på dele af vejnettet vil øge produktiviteten i landtransporten og dermed have stor effekt inden for en enkelt branche. Men da transport også er et input i mange andre brancher, vil den samlede effekt være større end i landtransport – selv om det enkelte tiltag kun har beskeden virkning i forhold til samfundsøkonomien, mener Kommissionen.

Den betegner branchen for landtransport som en vigtig sektor – særligt for industrien og handelsbranchen, der er afhængige af effektiv transport af varer.

Konkurrence gavner affaldstransporten
Andre anbefalinger i rapporten er mere målrettet politikere i kommunerne og regionerne. Det gælder fx anbefalingen om at skabe konkurrence om alle egnede offentlige opgaver og om at gøre det attraktivt at byde på offentlige opgaver.

Det er nemlig ikke mindst lokalpolitikerne, der skal tage initiativ til at styrke samarbejdet med den private sektor. Og det er dem, der skal tilrettelægge de offentlige udbud sådan, at mange virksomheder får mulighed for at byde ind, og at der skabes rum for nytænkning af opgaveløsningerne, mener Produktivitetskommissionen.

”På det kommunale område har det stor betydning for vores affaldskørende vognmænd, at affaldshåndteringen konkurrenceudsættes, så også her er vi helt på linje med Produktivitetskommissionen,” udtaler Erik Østergaard.