Regeringen svarer tilbage på EU’s cabotage-kritik

Den danske regering har været meget klar og kontant i sin tilbagemelding til EU-Kommissionen på beskyldningerne om, at man ikke her i landet spiller med på cabotagereglerne i EU-forordningen.

Transportminister Magnus Heunicke - giver EU svar på tiltale

Det fremgår af et notat, som transportminister Magnus Heunicke netop har fremsendt til Folketinget om de såkaldte åbningsskrivelser – varsling om retssager – som Kommissionen tidligere på året fremsendte til den danske stat.

Og regeringens holdning er klar: Man står fast på, at reglerne, som de fremstår i øjeblikket, ikke administreres i strid med lovgivningen.

DTLs adm. direktør Erik Østergaard bifalder den måde, hvorpå regeringen har håndteret Kommissionens henvendelse i første omgang:

”Jeg mener bestemt, at den danske regering har noget at komme efter. 11 EU-lande har nu slået på, at de eksisterende regler ikke giver den fornødne klarhed, og vanskeligt kan administreres. Tilfældet er åbenbart, at Danmark som det første land konkret skal stå for skud i en prøvelse fra EU på, hvordan man nationalt forholder sig til tingene – og så er det godt, at regeringen står fast på sine synspunkter også i en sag af juridisk karakter. Jeg mener heller ikke, at man bare skal lægge sig fladt ned.”

Kontrol
Først og fremmest har forholdene ved selve cabotagekontrollen faldet Kommissionen for brystet. Kommissionen har bl.a. ment, at Danmark ikke på stedet kan kræve dokumentation for en eventuel cabotagekørsel, da hver kontrol er en ny administrativ sag.

Her er regeringen af den opfattelse, at der ved EU-reglernes krav om at forelægge dokumentation inden for rimelig tid skal forstås fremvisning ved selve kontrollen. Dette ud fra behovet for at lette kontrollen og undgå, at dokumenter forfalskes, og dermed sikre overholdelse af forordningens regulering af cabotagekørsel.

Restriktioner i denne fremgangsmåde vil skabe unødige administrative byrder for medlemsstaterne, mener regeringen.

Regeringen peger samtidig på de forhåndenværende teknologiske muligheder og udviklingen siden 2007, som gør det nemt og hurtigt at fremskaffe den krævede dokumentation – eventuelt elektronisk via smarttelefoner eller lignende – inden for ”rimelig tid” i forbindelse med en kontrol.

Regeringen har dog besluttet sig for at ændre ordlyden i cabotagevejledningen på dette punkt:

Det vil nu fremgå af vejledningen, at dokumentationen skal kunne fremvises ”inden for rimelig tid” efter standsningen af køretøjet, at elektronisk fremsendelse af dokumentation til bilen inden for ganske kort tid accepteres, og at fremskaffelse af dokumentationen ikke må medføre en væsentlig forsinkelse af politiets kontrol.

Bøder
Bødesatserne for overtrædelse af cabotagereglerne har også været i søgelyset hos EU-Kommissionen, der har ment, at Folketingets beslutning om en bødesats på 35.000 kr. for ulovlig cabotagekørsel ikke står i et ”rimeligt forhold” til overtrædelsens grovhed.

Kommissionen mener især, at bøderne kan påføre ikke-hjemmehørende transportvirksomheder en urimelig byrde. Særligt kritiserer Kommissionen, at de danske myndigheder ikke åbner mulighed for en nedsættelse af bøder i tilfælde af formildende omstændigheder.

Regeringen giver som meget kontant gensvar, at den faktisk finder, at de vejledende bødesatser opfylder kravet om proportionalitet i forhold til forseelsen, og at der herudover gives domstolene mulighed for at tage højde for formildende omstændigheder.

Antal ture
Endelig har EU-Kommissionen taget fat i de danske retningslinjer for læsse- og lossesteder: Man mener ikke at EU-reglerne tillader, at dansk lovgivning hindrer ikke-hjemmehørende transportvirksomheder i at udføre cabotagekørsel bestående af flere læsse- og lossesteder.

Fremgangsmåden begrænser efter Kommissionens opfattelse ikke-hjemmehørende transportvirksomheders muligheder for at tilrettelægge deres transportoperationer i Danmark.

Her er danske regering helt stålsat: Transportministeren tager udgangspunkt i et eksempel, hvor helt op til 11 ture vil kunne anses for én cabotagetur.

Hvis en udenlandsk transportvirksomhed udfører en cabotagekørsel i Danmark med både flere læssesteder og flere lossesteder, hvorved der foretages mere end 3 cabotagekørsler, er der derfor efter den danske regerings opfattelse tale om ulovlig cabotagekørsel, lyder det i transportministerens redegørelse til Folketinget.

Læs notatet til Folketinget her.