EU reform af vejafgifter under opsejling

En revision af direktivet om vejafgifter og eurovignet er under opsejling i EU.

Foto: Europa Kommissionen

Det sker, mens den danske regering ved lanceringen af klimaplanen i denne uge har taget afstand fra at indføre road pricing på person- og varebiler, ligesom regeringen først på året droppede de ellers fremskredne planer om en kilometer-baseret kørselsafgift på lastbiler.

Revisionen skal knytte vejafgifterne til det direkte forbrug af infrastrukturen. Kommissionens plan er at afskaffe den kendte eurovignet for lastbiler, oplyser NLA i Bruxelles til DTL.

EU-Kommissionen forventes i slutningen af september eller starten af oktober at fremlægge et forslag til revision af direktivet om vejafgifter og eurovignetten. Ambitionen om en samlet plan for infrastruktur-afgifter og fælles principper for alle transportformer synes ifølge NLA at være lagt på hylden.

Kilometer frem for tid
Til gengæld vil Kommissionen gå efter en mere fundamental reform af systemet for vejafgifter. I særdeleshed er der fokus på at afskaffe Eurovignetten, hvor man for en fast pris kan køre så meget, man vil, inden for en fastsat periode.

”Kommissionen har længe ment, at af hensyn til miljø, finansiering og effektivitet skal afgifter være knyttet til det direkte forbrug. Derfor vil den have vejafgifterne for lastbiler knyttet til de kørte kilometer og ikke til tiden, der er brugt på kørslen”, udtaler NLAs direktør Søren H. Larsen.

Han oplyser, at Kommissionen samtidig ønsker, at indtægten fra vejafgifter reelt går til investeringer i infrastruktur, herunder til veje. Kommissionen vil også gerne slå et slag for at forbedre samarbejdet mellem de forskellige elektroniske systemer, der findes for vejafgifter.

Fortsat eurovignet
Det er dog NLA-direktørens vurdering, at forslaget næppe vil nå langt i EU's institutioner inden valget til Europa-Parlamentet i 2014. Men det betyder modsat, at forslaget kan blive et tema i valgkampen.

Hos DTL modtages meldingerne fra EU med sindsro:

”Det er fint, at EU ser på mulighederne for, at vejbenyttelsesafgifterne – i det omfang de opkræves i medlemslandene – kan sættes ind i en ny ramme. Men indtil der er hundrede procent styr på teknikken og hensigterne bag ved en ændring af eurovignetsystemet, så bør vignetsystemet bestå. Men kontrollen og håndhævelsen i det enkelte land er uhyre vigtig”, siger DTLs underdirektør Ove Holm.
 
Derudover forlyder det, at EU-Kommissionen vil gøre et nyt forsøg på at få en afgift for trængsel, som også omfatter personbiler.