DTL besætter post i Fødevarestyrelsens strategiske udvalg

DTLs adm. direktør Erik Østergaard er blevet udpeget til at være én af i alt 10 repræsentanter i et strategisk udvalg for de mange interesser, der er i spil under Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri.

Fødevarestyrelsen har nemlig oprettet et såkaldt ”Strategisk Interessentudvalg” med repræsentanter for Fødevarestyrelsens interessenter. En af disse er naturligvis transportbranchen. Øvrige repræsentanter i udvalget omfatter landbruget, fødevareengroserhvervet, detailhandelen, foderstofbranchen, dyrlægerne, forbrugerne og dyreværnsorganisationer.

”Fødevarestyrelsen er jo et ret centralt statsligt organ, der skal håndtere rigtig mange problemstillinger af principiel karakter inden for sundhed, sikkerhed og dyrevelfærd – samtidig med, at man skal tage højde for erhvervsforhold. Sigtet med ”Strategisk Interessentudvalg” er så angiveligt at lave et forum for drøftelser af ønsker og synspunkter i forbindelse med tilrettelæggelse af den overordnede opgavevaretagelse i Fødevarestyrelsen”, forklarer Erik Østergaard.

Arbejdsgange og samarbejde
DTL-direktøren ser transport som en naturlig fællesnævner på mange af de områder, som udvalget skal beskæftige sig med: Fødevarer, dyrevelfærd, dyresundhed og foder, og han har da også allerede et par mærkesager i kikkerten:

”DTLs oplevelse af arbejdsgangene inden for ministeriet – specielt når det angår dyretransporter – er, at der synes at være et gab imellem den politiske proces i ministeriet og det, som administratorerne i hverdagen beskæftiger sig med. Det kan ofte virke som om, der ikke er fornøden forbindelse mellem top og bund, og der ikke afsættes nok ressourcer til at håndtere de detaljerede dele af dyrevelfærdsområdet”

På fødevareområdet er DTLs direktør meget optaget af at få fx vognmænds registrering i ”Næringsbasen” gjort til genstand for overordnede sonderinger. ”Vi savner fortsat, at fødevaretransportørers optagelse i Næringsbasen er fagligt funderet ud fra fødevaresikkerhedsmæssige hensyn. Basen, som er ejet af Erhvervsstyrelsen, blev oprettet som følge af fødevareskandalen for en del år siden, hvor transportører ikke var indblandet.

Men de er fanget af krav om optagelse i Næringsbasen, og Fødevarestyrelsen står jo for det faglige omkring fødevaretransport. Vi har behov for at drøfte dette forhold, da et sagligt samarbejde de to ministerier imellem kan reducere bøvl og omkostninger”, siger Erik Østergaard.