Europa-Parlamentet vedtager konstruktiv resolution om dyretransport

Den person, der straffes for, at et ikke-transportegnet dyr har været transporteret, er ikke nødvendigvis den person, der også har muligheden for at hindre transporten.

Det er en af de indsigtsfulde og konstruktive konklusioner, der er indeholdt i en resolution om dyretransporter, som Europa-Parlamentet vedtog onsdag i denne uge.

”Vi har i mange år forklaret vidt og bredt om det forhold, at dyretransportøren ikke kan se indre skader på dyrene, og derfor undgås transport med disse dyr ikke ved at stille chaufføren og vognmanden store bøder i udsigt”, siger konsulent i DTL Lisbet Hagelund. Hun fortsætter: ”Vi finder parlamentets indsigt af stor betydning – også set med rent danske øjne, for netop nu overvejer Folketinget om en sådan straf er retfærdig”.

Kvalitet afgørende
Parlamentets resolution slår samtidig fast, at der ikke bør indføres en maksimal 8-timers transporttid for dyr. Der er mange andre faktorer end transporttid, der er afgørende for dyrenes velfærd. Parlamentet finder, at dyr principielt skal slagtes så tæt på deres oprindelsessted som muligt og ønsker mere brug af lokale slagterhuse for at undgå lange transporter.

Men parlamentarikerne fokuserer også på, at en afgørende faktor for godt dyrevelfærd i høj grad er kvaliteten i transporten – herunder om dyrene er egnede til den påtænkte transport. Parlamentet ønsker derfor, at der udarbejdes vejledninger (”bedst practise”) til landbruget og chauffører omkring, hvornår dyr er egnede til transport.

Parlamentets resolution støtter dermed en oprindelig resolution i Parlamentets landbrugsudvalg om samme emner. Det skete efter en debat i Parlamentets plenarforsamling, der til tider var skarp i tonen mellem parlamentarikerne.

Krav til Kommissionen om it-løsning
Parlamentets resolution indeholder også et krav til Kommissionen om inden 1. januar 2014 at have forslag til en struktur for anvendelse af IT til overvågning og kontrol af dyretransporter. Denne skal baseres på transportvirksomhedernes GPS data.

”DTL finder det positivt, hvis Kommissionen fokuserer på at få et europæisk gangbart IT- system op at stå. For de internationale transporters vedkommende er nationale løsninger en udfordring”, siger Lisbet Hagelund.