FFL2019: En tynd kop te

Der er ikke meget fylde i finanslovsforslaget for 2019. Den må nærmest betegnes som en tynd kop te på transportsiden, mener DTL – Danske Vognmænd.

Ikke overraskende, efter den seneste tids politiske debat, afsættes der på finansloven 60 mio. kr. til en forundersøgelse af en brugerfinansieret fast forbindelse over Kattegat. Det fremgår, at der tages endelig stilling til, om en forundersøgelse skal iværksættes, når resultatet af den igangværende screening af en ren vejforbindelse og en kombineret vej- og baneforbindelse foreligger.

Adm. direktør i DTL – Danske Vognmænd Erik Østergaard ser de sparsomme midler til transporten som et resultat af de politiske aftaler, der er blevet indgået om, at infrastruktur er noget, man kigger på i næste årti:

Reform og varebiler
- Man har besluttet at sidde på hænderne. Det understreges af, at en forundersøgelse af en kattegatforbindelse iflg. regeringen "ikke vil forhindre, at der fra og med 2021 kan sættes gang i og ske udvidelse af andre motorvejsprojekter over hele landet." Jeg må bare sige, at til den tid er det for sent, som det har været på banerne med signalsystemet.

DTL-direktøren savner, at der sker en omfattende reform af infrastrukturområdet, at nogle af anlægsarbejderne fremskyndes, og at der bliver satset økonomisk på, at give de statslige rastepladser en kapacitetsudvidelse og sikre ordentlige faciliteter på dem, herunder toiletter.

Erik Østergaard savner også, , at godskørsel for fremmed regning med varebiler, der i 2019 bliver omfattet af godskørselslovens anvendelsesområde og dermed krav om tilladelse, afspejles i finanslovsforslaget:

 -Ikke siden 1996 har der været opkrævet gebyr på området, og sagsbehandlingen er i dag således finansieret ved bevilling på finansloven. –Det burde også kunne lade sig gøre på varebilsområdet. Vi taler ikke om ret mange virksomheder.

Affaldsgebyr og grøn transport
På miljø- og forsyningsområdet er der lidt mere at komme efter: Her er der blandt andet afsat 50 mio. kr. til afskaffelse af "erhvervsaffaldsadministrationsgebyret" og 500 mio. kr. til grøn transport, hvilket glæder DTL-direktøren:

-DTL bifalder, at gebyret endelig afskaffes. Der mangler dog fortsat en reform af affaldssektoren, som kan sikre incitamenterne omkring private investeringer i genbrug og genanvendelse af affald.

-Det er godt, at der afsættes en pulje til grøn transport, men det er afgørende, at den tunge transport ikke bliver glemt i denne sammenhæng. Det er en forudsætning for reduktion af luftforureningen i byerne og sænkningen af udledningen af drivhusgasser. Det bør medtages i de kommende forhandlinger om finansloven og om efterårets klimaaftale, slutter Erik Østergaard.