Vedtægter

Vores formål er:

  • at varetage medlemmernes erhvervsøkonomiske interesser.
  • at skabe kendskab til og forståelse for transporterhvervet og sikre det bedst mulige omdømme for branchen.

Vores medlemmer er:

  • Vognmandsvirksomheder.
  • Virksomheder der udbyder transport- og/eller logistikydelser.

Vores medlemmer betaler:

  • Et indskud ved optagelsen.
  • Et årligt kontingent. Kontingentet består af et grundkontingent samt et lønsumskontingent. Lønsumskontingentet er beregnet på baggrund af det foregående kalenderårs udbetalte lønsum for time- og månedslønnet personale.

Generalforsamlingen fastsætter indskuddets størrelse og det årlige kontingent.

Udmeldelse af DTL:

Kan kun ske til udgangen af et kvartal. For Medlemsvirksomheder er udtrædelsesvarslet seks måneder og for Medlemsforeninger 12 måneder. Bestyrelsen kan i særlige tilfælde acceptere et kortere varsel. 

Bliv medlem