Regelforenkling

Administrativt bøvl koster virksomhederne og samfundet mange penge. Derfor har både den forrige og den nuværende regering initiativer i gang om regelforenklinger, og det arbejde deltager DTL i på flere områder. Målet er, at mere enkle regler kan styrke erhvervets produktivitet.

Regelforenkling: Mindre bøvl højere produktivitet

Regelforenklingsgruppen arbejder p.t. med fire meget brede initiativer: 1. Bedre udnyttelse af infrastrukturen (godsdistribution uden for myldretiden). 2. Styrket uddannelse og efteruddannelse især på områderne økonomiforståelse og produktivitet. 3. Styrket indsats for administrative lettelser, herunder en handlingsplan for initiativer til regelforenklinger. 4. Grøn transport, hvor man bl.a. ser på, om der er reguleringer i erhvervet, der øger CO2-udledningen.

DTL arbejder for mindre bøvl

DTL har sæde i den såkaldte Regelforenklingsgruppe. Den arbejder bl.a. med bedre udnyttelse af infrastrukturen (godsdistribution uden for myldretiden).
DTL deltager desuden i arbejdet i regeringens Virksomhedsforum.

Desuden deltager DTL i arbejdet i regeringens Virksomhedsforum via hovedorganisationen Dansk Erhverv, som DTL er medlem af. Virksomhedsforummet består af repræsentanter for virksomheder og organisationer,  og det blev nedsat i foråret 2012. I efteråret kom de første 40 forslag til forenklinger af reglerne for danske virksomheder. Blandt de forslag, der vedrører transportsektoren, er, at der skal kigges nærmere på håndhævelsen af reglerne for dyretransport, at der skal gang i følgebilvognmændenes årelange mærkesag om en ledsageruddannelse ved særtransporter, og at der indføres et elektronisk fragtbrev.

DTL mener

Arbejdet i regelforenklingsgruppen og (via Dansk Erhverv) i Virksomhedsforum har båret frugt. Indsatsen for at fjerne bøvlede regler er et meget vigtigt element i indsatsen for at forbedre transportvirksomdernes produktivitet, og der er lang vej endnu med at tynde ud i regeljunglen.

Her er de indsatsområder, som DTL p.t. arbejder på:

  • Digitalisering af det gammeldags papirbaseret tilladelsessystem for særtransporter
  • Trafikledelse af særtransporter
  • Ens kommunal forvaltning af affaldsbekendtgørelsen
  • Lempeligere håndhævelse af regler for dyretransport
  • Væk med over- og dobbeltregistrering af vognmandsvirksomheder i danske offentlige registre
  • CMR-fragtbrev i national kørsel – gerne elektronisk
  • Fælles kørerkort, førerkort, chaufføruddannelsesbevis
  • Lempelse af objektivt straffeansvar 
  • Ens miljøzoneregler i EU
  • Bedre lovkvalitet med hensyn til erhvervskonsekvenser