Uddannelsesfonde

NB! Det følgende gælder kun for medlemmer af DTLs arbejdsgiverforening

Indbetalinger til fonde inden for uddannelsesområdet

DA/LO’s Udviklingsfond

Virksomhederne indbetaler 0,42 kr. pr. præsteret arbejdstime. Opkrævninger hertil forestås af Dansk Arbejdsgiverforening (DA).

Godstransportområdets Uddannelses- og Udviklingsfond

Virksomhederne indbetaler 0,25 kr. pr. præsteret arbejdstime. Virksomhederne har også mulighed for at søge denne fond om at få refunderet udgifter til en obligatorisk studietur som eleverne skal deltage i med op til 3500 kr. Herudover har virksomhederne også mulighed for at søge refu-sion til det svendeprøvegebyr på 1800 kr. som virksomhederne ligeledes skal betale. Ansøgninger hertil, sendes til Chefkonsulent i Dansk Erhverv, Ilkay Yüksel Aztout: iya@danskerhverv.dk 

Pension Danmark udsender en opkrævning halvårligt opgjort på baggrund af virksom-hedens pensionsindberetning.

Kompetenceudviklingsfond

Virksomhederne indbetaler et beløb svarende til 780 kr. årligt pr. fuldtidsmedarbejder til Kompe-tenceudviklingsfonden. Pension Danmark udsender en opkrævning én gang i kvartalet opgjort på baggrund af virksomhedens pensionsindberetning.

Kurser/uddannelse med tilskud fra Kompetenceudviklingsfonden

Inden for transportområdet er der to positivlister. Liste A over aftalt uddannelse, og Liste B over selvvalgt uddannelse. Se listerne her.

Liste A over aftalt uddannelse

Medarbejdere, der ved uddannelsens start har mindst 6 måneders uafbrudt anciennitet i virk-somheden, har ret til at få fri – med sædvanlig overenskomstmæssig løn, samt deltagerbetaling betalt til deltagelse i erhvervsrettet efteruddannelse, der er aftalt mellem virksomheden og med-arbejderen. Dog kan der maksimalt bevilliges tilskud hertil i op til 10 dage pr. medarbejder pr. år. Og det er en forudsætning, at kurset er anført på Positivliste A.

Liste B over selvvalgt uddannelse

Endvidere har medarbejdere med 6. måneders anciennitet i virksomheden, og som er ansat under Transportoverenskomsten ret til to ugers frihed om året (10 arbejdsdage) til deltagelse i selvvalgt efter- og videreuddannelse. Ved fortsat beskæftigelse i samme virksomhed har medarbejderen ret til at akkumulere denne ret i maximalt 3 år (dvs. 6 uger efter 3 år).

Tilskudssatserne er det samme for Liste A og B.

Der ydes tilskud til:

  1. AMU-kurser (arbejdsmarkedsuddannelser), herunder Individuel Kompetencevurdering (IKV)
  2. FVU-kurser (forberedende voksenundervisning) i matematik og læsning
  3. Ordblindeundervisning

Til IKV og FVU er tilskuddet fra Kompetenceudviklingsfonden på 105 kr. pr. kursustime.

Til alle øvrige AMU-kurser på henholdsvis Liste A og Liste B, er tilskuddet på 55 kr. pr. kursus-time. Herudover ydes der refusion for deltagerbetalingen.

Der skal søges VEU eller SVU-godtgørelse ved deltagelse i AMU-kurser, eller til IKV/FVU under-visning. Godtgørelsen udgør i 2018 4300,00 kr. pr. uge, svarende til 100 % af højeste dagpengesats. 

De ovennævnte fastsatte tilskud fra Kompetenceudviklingsfonden, skal finansiere udgifter som tilskud til kursusgebyr, kursusmaterialer, transportudgifter, samt løntab. 
(Tilskuddet udbetales til virksomhedens NemKonto.)

Nyttige link

Amukurs.dk, søgning af kurser, tilmelding samt ansøgning om VEU-godtgørelse

www.amukurs.dk er en guide til at finde kurser og når der er valgt et kursus linker hjemmesiden automatisk over til kursustilmelding og mulighed for at søge om VEU-godtgørelse.
Herefter kan der søges om ovennævnte refusionsbeløb hos Pension Danmark.

Uddannelsesfonde.dk (Pension Danmark): Ansøgning om refusion ved Kompetenceudviklingsfonden for transportområdet

Hvis der er spørgsmål til anvendelse af hjemmesiden:https://www.pension.dk/da/Virksomheder/Kompetenceudviklingsfondene/ kan der rettes henvendelse til ansogning@uddannelsesfonde.dk eller på tlf.: 3374 8099.